Noter til regnskapet

Note 1

Noter til regnskapet

(alle tall i tusen kroner der ikke annet fremgår)

1.0 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene
AS Vinmonopolet er underlagt Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet og avlegger årsregnskap i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

1.1 Driftsinntekter
Salgsinntektene er presentert inklusive alle avgifter med fradrag for merverdiavgift. Inntektsføring finner sted ved levering av varer til kundene.

1.2 Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

1.3 Varebeholdning 
Varebeholdningens verdi blir beregnet etter prinsippet om glidende gjennomsnitt og fluktuerer i takt med prisjusteringer på varene.

1.4 Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

1.5 Kortsiktige investeringer
Finansielle investeringer klassifiseres som omløpsmidler. Kortsiktige investeringer (obligasjoner og sertifikater) som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, vurderes til markedsverdi. Obligasjoner og sertifikater som holdes til forfall vurderes til kostpris tillagt amortisert over- og underkurs.

1.6 Varige driftsmidler og immaterielle rettigheter
Balanseførte driftsmidler omfatter investeringer som gir kapasitetsøkning eller vesentlig kvalitetsbedring. Disse er oppført i balansen til kostpris redusert for ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Programvare, enten den er kjøpt eller egenutviklet, er presentert på linjen for lisenser og programvare. Unntaket er operativsystemer ol. som leveres sammen med maskinvare. Behandlingen for øvrig er lik med varige driftsmidler. Investeringer i butikklokaler vurderes samlet i en portefølje ved vurdering av hvorvidt virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Driftsmidler som ikke er i bruk nedskrives til gjenvinnbart beløp.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Tap ved salg av anleggsmidler er beregnet som differansen mellom salgssum og bokført verdi, og er presentert netto under øvrige driftskostnader. Gevinst ved salg av anleggsmidler, som er beregnet på tilsvarende måte, er presentert netto under andre inntekter.

1.7 Skatt
Utsatt skatt er beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Negative midlertidige forskjeller og positive midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet.

1.8 Pensjonsforpliktelser
Vinmonopolets ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Selskapet har dessuten pensjonsordninger vedrørende avtalefestet førtidspensjon (AFP) og lønnsytelser utover 12G. Pensjonsordningen for lønnsytelser utover 12G er finansiert over drift.
Pensjonsordningen i SPK er forsikringsteknisk oppbygd. Ordningen er imidlertid ikke fondsbasert. Utbetalingen av pensjonene er garantert av staten (Pensjonsloven §1). Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarielle prinsipper. Det blir simulert en avkastning av fondsmidler tilsvarende langsiktige statsobligasjoner. Avvik i den faktiske utviklingen fra de beregningsmessige forutsetninger vil kunne gi både en over- og underfinansiering av ordningen. Ved overgangen til forsikringsteknisk oppbygging i 1995 var pensjonsordningen i balanse, idet fondsmidler ble satt til beregnet pensjonsforpliktelse på dette tidspunktet.
Vinmonopolet følger Norsk Regnskapsstandard 6A som gir regnskapspliktige mulighet til å anvende rammeverket i International Accounting Standard 19(IFRS). Årets beregnede kostnad føres over resultatregnskapet som lønn og andre personalkostnader. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen er etter fradrag for beregnede pensjonsmidler klassifisert som langsiktig gjeld i balansen. Estimatendringer føres løpende direkte mot egenkapitalen. 
I 1997 ble det forhandlet frem avtalefestet førtidspensjon (AFP). Ordningen innebærer at ansatte kan gå av med pensjon ved fylte 62 år eller senere. Ved fylte 67 år går arbeidstaker over på normal pensjon. Det betales ordinær premie til AFP i perioden. Den ordinære penjonsforpliktelsen fra fylte 67 år kostnadsføres i perioden fram til antatt tidspunkt for førtidspensjonering (AFP). Ved beregning av AFP-forpliktelsene er det benyttet samme forutsetninger som for de ordinære pensjonsforpliktelsene, samt estimat for uttakstilbøyeligheter.
Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres direkte mot egenkapitalen 
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i netto pensjonskostnad.

1.9 Leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning er forbundet med eierskapet, og ikke med leieavtalen, behandles som en operasjonell leieavtale og leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad i regnskapet.

1.10 Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bank og finansielle plasseringer.

1.11 Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under finansposter.

1.12 Tilknyttet Selskapet
Investering i tilknyttet selskap vurderes etter de generelle vurderingsregler (kostmetoden) i selskapsregnskapet.

Note 2

2. Salgsinntekter

Fordeling hovedvaregrupper (tall i millioner) 2015 2014
Svakvin 8 050 7 929
Sterkvin 111 113
Brennevin 4 292 4 281
Øl 259 225
Alkoholfritt 24 21
Andre salgsvarer 57 51
SUM 12 793 12 620

Alkoholavgifter utgjør 6 781,4 millioner kroner av salgsinntekter og varekostnader (6 713,4 millioner kroner i 2014).

Note 3

3. Vareforbruk

Verdien av varebeholdningen justeres kontinuerlig som en konsekvens av at Vinmonopolet benytter glidende gjennomsnittspris, jamfør note 1.3. Alkoholavgifter inngår i vareforbruket.

Note 4

4. Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

1000 kroner 2015 2014
Lønn 751 864 727 628
Arbeidsgiveravgift 97 391 93 607
Pensjonskostnader inkl. arb.giv.avg. 134 040 57 752
Innleid arbeidskraft 5 241 7 956
Andre godtgjørelser 2 653 3 720
Annen personalkostnader 29 698 12 298
Sum 1 020 886 902 961

PERSONALE

Antall fast ansatte pr. 31.12. 1857
Herav: 
Heltidsansatte 644
Deltidsansatte 1213

Antall årsverk er 1152 (1156 for 2014)
Lønnsjustering i 2015 var 2,9 prosent.

LØNN OG YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE

Per 31. desember 2015 besto Vinmonopolets ledergruppe av Kai G. Henriksen (adm.dir), Lars Sogn, Siv Tophøj, Halvor Bing Lorentzen, Jan-Olav Styrvold, Elisabeth Hunter og Geir Mosether.  Samlet godtgjørelse for ledergruppen i 2015 var 13,7 mill. kroner og 14 mill. kroner i 2014.

Godtgjørelser ledergruppen 2015

1000 kroner Lønn Pensjonskostnad Andre godtgjørelser Sum
Kai G. Henriksen 2 300 837 177 3 314
Siv Tophøj 1 261 312 119 1 692
Elisabeth Hunter 1 670 201 112 1 983
Jan-Olav Styrvold 1 333 198 116 1 647
Lars Sogn 1 834 295 116 2 245
Halvor Bing Lorentzen 978 178 118 1 274
Geir Mosether** 1 279 197 116 1 592

Godtgjørelser ledergruppen 2014

1000 kroner Lønn Pensjonskostnad Andre godtgjørelser Sum
Kai G. Henriksen 2 231 956 170 3 357
Siv Tophøj 1 226 357 112 1 695
Elisabeth Hunter 1 379 180 112 1 671
Jan-Olav Styrvold 1 296 206 114 1 616
Erlend Leinum* 1 781 69 26 1 876
Lars Sogn 1 441 300 112 1 853
Halvor Bing Lorentzen 951 192 114 1 257
Geir Mosether** 526 73 47 646

* Erlend Leinum; sluttoppgjør/pensjonsutbetaling per 30/6
** Geir Mosether begynte 1/8

Samlet utbetalt styrehonorar i 2015 er kr 1 358.000,-, herav kr 240 000,- til styrets leder.  For 2014 var det utbetalt styrehonorar på kr 1 182 000,-, herav kr 200 000,- til styrets leder.  Samlet honorar til bedriftsforsamlingen og kontrollkomite i 2015 var kr 71 850,- (i 2014 kr 67 251,-)

Administrerande direktør Kai G. Henriksen har en 12 mnd etterlønnsavtale. Pensjonsalderen hans er 66 år.

Revisjonshonorarer

1 000 kroner 2015 2014
Ordinær revisjon 710 934
Andre attestasjonstjenester 69 -
Annen bistand 43 192
SUM 822 1 126
Note 5

5. Andre driftskostnader

Andre driftskostnader inkluderer følgende kostnader:

1 000 kroner 2015 2014
Møter og kurs ansatte 18 770 20 125
Frakt og transport 6 600 6 471
Energi 10 819 12 167
Kostnader lokaler 184 760 173 309
Inventar og driftsmatrialer 18 588 19 377
Vedlikeholds- og servicekostnader 35 530 30 641
Eksterne tjenester 38 679 38 241
Kontorrekvisita, trykksaker mv. 4 919 4 508
IT, telefon, porto mv. 16 887 21 593
Reisekostnader 10 999 11 777
Informasjons- og emballasjemateriell 14 737 30 382
Forsikringer og bankomkostninger 31 769 21 542
Tap ved avgang anleggsmidler 5 034 11 962
Andre kostnader 9 419 4 192
SUM 407 510 406 287
Note 6

6. Finansposter

Finansposter inneholder følgende inntekter og kostnader:

1 000 kroner 2015 2014
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter bank 20 071 22 203
Avkastning obligasjoner og fastrenteavtaler - 1 738
Avkastning ekstern plassering 2 129 17 140
Andre finansinntekter 22 39
SUM 22 222 41 120
FINANSKOSTNADER
Rentekostnader bank - -
Andre finanskostnader 286 2 379
SUM 286 2 379
Note 7

7. Kontanter og bankinnskudd

Pr 31.12.2015 var 32,4 millioner kroner av selskapets bankinnskudd avsatt til betaling av skattetrekk for ansatte (30,9 millioner kroner i 2014). 

Bankbeholdningen er plassert på konsernkontosystem i Sparebanken Midt-Norge.

Note 8

8. Finansielle plasseringer

Vinmonopolets finansielle plasseringer består av følgende:

1 000 kroner Kostpris Markedsverdi Bokført verdi
Fastrenteinnskudd 74 039 77 278 77 278
Ekstern plassering 289 959 319 521 319 521
SUM 363 998 396 799 396 799

Fastrenteinnskudd og obligasjoner er bokført til laveste av kostpris og markedsverdi. 

Ekstern plassering består av et samlet innskudd til forvalter som har investert midlene på vegne av AS Vinmonopolet i særinnskudd, obligasjoner og sertifikat med fast rente innenfor stats-, industri- og finanssektoren. Plasseringen hadde ved utgangen av 2015 en gjennomsnittlig durasjon på 2,67 år, og dersom investeringene realiseres vil dette gi en gjennomsnittlig årlig avkastning på 2,04 prosent. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid skal være fra 1 – 5 år. Investeringen har for 2015 gitt en faktisk avkastning på 0.6 prosent p.a. 

Investeringene gjennom forvalter (ekstern plassering) inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg og er vurdert til markedsverdi. 
Pr 01.04.15 gikk forvaltning av investeringene over fra Carnegie til DnB etter anbudskonkurranse. 
Det er inntektsført en urealisert gevinst på 1,914 millioner kroner på handelsporteføljen pr. 31.12.2015.

Note 9

9. Varebeholdning

Vinmonopolets varebeholdning fordeles på 306 butikker, samt et eget lager som håndterer utsendelser for fjernhandelskanalen. Verdien av varebeholdningen vises i tabellen under:

1 000 kroner 2015 2014
Varelager i butikk 854 376 793 897
Varelager fjernhandel 4 504 3 826
Total varelagerbeholdning 858 880 797 723
Ukurans -300 -300
SUM 858 580 797 423
Note 10

10. Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap på krav med 300 000 kroner (300 000 kroner i 2014).

I kundefordringer inngår krav mot kredittkortselskap med 0,9 millioner kroner (16,3 millioner kroner i 2014).

Note 11

11. Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende og består av:

1 000 kroner 2015 2014
Påløpne renteinntekter - 232
Forskuddsbetalte kostnader 20 712 12 936
Andre kortsiktige fordringer 827 1 081
SUM 21 539 14 249
Note 12

12. Langsiktige fordringer og aksjer

Langsiktige fordringer og aksjer er oppført til pålydende og består av:

1 000 kroner 2015 2014
Obligasjons- og pantelån 843 843
Aksjer 327 327
SUM 1 170 1 170

Obligasjons- og pantelån er ytet i forbindelse med selskapets leieavtaler. Lånene er rentefrie og bundet inntil kontraktsutløp. 

Posten aksjer består av Norsk Glassgjenvinning AS med 227 020 kroner, (stemme- og eierandel er 22,7 prosent) og aksjer i det heleide datterselskapet Nordpolet AS 100 000 kroner, se note 21 for ytterligere informasjon.

Norsk Glassgjenvinning har sin forretningsadresse på Haslevangen 14 i Oslo. Selskapets foreløpige regnskap for 2015 viser et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner, og en sum egenkapital på 61,6 millioner kroner.

Note 13

13. Lisenser, programvare og varige driftsmidler

1 000 kroner Lisenser og programvare EDB-utstyr/ kontorutstyr Transportmidler Inventar Foretningsbygg
Anskaffelseskost 1.1. 204 001 116 632 1 925 530 255 43 764
Tilgang 6 937 6 814 35 43 214 -
Avgang -42 -206 -24 -44 797 -6 228
Anskaffelseskost 31.12. 210 896 123 240 1 936 528 672 37 536
Akkumulert avskrivning 1.1. 129 639 87 550 1 797 384 069 29 636
Årets avskrivning 24 758 12 385 17 26 426 808
Avgang - -206 -24 -42 793 -5 888
Akkumulert avskrivning 31.12. 154 397 99 729 1 791 367 702 24 556
Bokført verdi 1.1.2015 74 362 29 082 128 146 186 14 129
Bokført verdi 31.12.2015 56 500 23 511 146 160 970 12 980
1 000 kroner Leide lokaler Tomter Kunst Anlegg under utførelse TOTALT
Anskaffelseskost 1.1. 198 600 4 312 1 163 - 1 100 652
Tilgang 14 984 - - 14 186 86 169
Avgang -30 162 - - -81 459
Anskaffelseskost 31.12. 183 421 4 312 1 163 14 186 1 105 363
Akkumulert avskrivning 1.1. 149 245 - - - 781 936
Årets avskrivning 10 397 - 74 792
Avgang -26 724 - -75 635
Akkumulert avskrivning 31.12. 132 919 - - - 781 093
Bokført verdi 1.1.2015 49 355 4 312 1 163 - 318 717
Bokført verdi 31.12.2015 50 503 4 312 1 163 14 186 324 270

Ordinære avskrivninger beregnes på bakgrunn av økonomisk levetid for driftsmidlene og fordeles lineært etter følgende satser:

Lisenser og programvare 20 %
EDB-utstyr/kontormaskiner 20 - 33,3 %
Transportmidler 20 %
Inventar 15 - 20 %
Forretningsbygg 1,5 - 5 %
Leide lokaler 10 %
Tomter 0 %
Kunst 0 %

Note 14

14. Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidig forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/utsatt skattefordel

1 000 kroner 2015 2014
Varige driftsmidler 10 671 6 309
Fordringer -300 -300
Varelager -300 -300
Pensjonsforpliktelser -1 122 165 -1 188 188
Gevinst og tapskonto 14 649 18 311
Andre forskjeller -692 8 446
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen -1 098 137 -1 155 722
Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet -274 534 -312 045
Herav pensjonsforpliktelse direkte mot EK 1 087 797 1 162 485
Herav utsatt skatt direkte mot EK 271 949 313 871

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

1 000 kroner 2015 2014
Resultat før skattekostnad 161 430 290 711
Permanente forskjeller 2 119 3 067
Grunnlag for årets skattekostnad 163 548 293 778
Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel 17 103 -79 433
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 180 651 214 345

Fordeling av skattekostnaden

1 000 kroner 2015 2014
Betalbar skatt (27 prosent av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 48 776 57 873
Sum betalbar skat 48 776 57 873
Endring i utsatt skatt/ skattefordel -4 617 21 447
Skattefordel som følge av endret skattesats 207 -
Skattekostnad (27 prosent av grunnlag for årets skattekostnad) 44 366 79 321

Avstemming av årets skattekostnad

1 000 kroner 2015 2014
Avtemning av årets sakttekostnad
Regnskapsmessig resultat for skattekostnad 161 430 290 711
Beregnet skatt 27% 43 586 78 492
Skattekostnad i resultatregnskapet 44 366 57 873
Differanse -780 20 619
Differanse består av følgende:
27% av permanente forskjeller 573 828
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel som følge av endret skattesats 207 -21 447
Andre forskjeller - -
Sum forklart differanse 780 -20 619

Betalbar skatt i balansen

1 000 kroner 2015 2014
Betalbar skatt i skattenoten 48 776 57 873
Skattevirkning av konsernbidrag, stiftelse- /emisjonskostnader - -
Betalbar skatt i balansen 48 776 57 873
Note 15

15. Overskuddsandel

Det er beregnet 50 prosent overskuddsandel av resultat etter skatt for 2015, dvs den andel av overskuddet som utbetales som utbytte. 

Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Overskuddsandelen kommer i tillegg til lovpålagt utbytte på 2 500 kroner i henhold til Vinmonopolloven §4. Sum av utbytte og overskuddsandel er presentert som overskuddsandel i note 18.

Note 16

16. Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld inkluderer følgende:

1 000 kroner 2015 2014
Lån fra ansatte gjennom eget interessekontor - -
Gavekort 41 639 40 733
Andre påløpte kostnader - -
Uopptjent inntekt 3 854 4 171
Skyldig lønn og feriepenger 112 331 112 181
SUM 157 824 157 085
Note 17

17. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer à 500 kroner. Samtlige aksjer eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Note 18

18. Egenkapital

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Estimatavvik pensjoner Sum
Egenkapital 31.12.2014 50 1 309 934 -848 614 461 371
Årets resultat 117 065 - 117 065
Årets endring estimatavvik - 32 766 32 766
Overskuddsandel -58 534 - -58 534
Egenkapital 31.12.2015 50 1 368 465 -815 848 552 668
Note 19

19. Pensjonsforpliktelser

Vinmonopolet har pensjonsordninger som omfatter i alt 2 166 personer (2 068 personer i 2014). Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Vinmonopolets pensjonsordninger er organisert gjennom Statens Pensjonskasse. I tillegg til den kollektive pensjonsordningen har enkelte ledende ansatte en tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ved beregning av årets netto pensjonskostnad legges foregående års forutsetninger til grunn.

Under vises forutsetningene som er lagt til grunn for å beregne netto. De akturarmessige forutsetninger er basert på vanlige forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold. 

Forutsetninger 2015 2014
Diskonteringssats 1,90 % 2,00 %
Lønnsregulering 2,50 % 2,75 %
Pensjonsregulering 1,50 % 1,75 %
Avkastning på pensjonsmidler 1,90 % 2,00 %
G-regulering 2,25 % 2,50 %
Frivillig avgang 3,00 % 3,00 %
Årlig uttakstilbøyelighet - AFP (62-67 år) 15,00 % 15,00 %

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:

Periodens netto pensjonskostnad i 1 000 kroner 2015 2014
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 110 535 100 004
Resultat før planendring - -63 569
Resultatført estimatavvik 31
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 47 127 68 727
Risikopremie/administrasjon 2 677 2 272
Avkastning av pensjonsmidlene -27 884 -42 092
Netto pensjonskostnad 132 487 65 342
Arbeidsgiveravgift 15 214 5 665
Netto pensjonskostnad før ansatt trekk 147 701 71 007
Medlemsandel trukket 13 661 13 255
Total netto pensjonskostnad 134 040 57 752

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler fremkommer slik:

Per 31.12. i 1 000 kroner 2015 2014
Pensjonsforpliktelser brutto - DBO -2 417 639 -2 387 956
Verdi av pensjonsmidler 1 432 968 1 346 346
Beregnet netto pensjonsforpliktelse -984 671 -1 041 610
Arbeidsgiveravgift -137 494 -146 578
Balanseført netto pensjonsforpliktelse -1 122 165 -1 188 188
Note 20

20. Leieforpliktelser

Selskapet har kontraktsfestede leieforpliktelser som medfører følgende utbetalinger de nærmeste årene (tall i tusen):

2019 2018 2017 2016
103 847 118 546 137 122 151 956

Antall leieavtaler som er leie av butikklokaler er 301. Ved leie av butikklokaler er det vanlig å inngå 15 års kontrakter som er delt opp i 3 eller 4 leieperioder.

Note 21

21. Nordpolet

AS Vinmonopolet overtok 1.1.1999 driften av Nordpolet AS på Svalbard. Innskutt aksjekapital er 100 000 kroner. Nordpolets overskudd skal tilbakeføres lokalsamfunnet på Svalbard gjennom Longyearbyen Lokalstyre, og konsolideres derfor ikke.

Datterselskapet er vurdert til historisk kost i regnskapet til AS Vinmonopolet.

Resultat 1 000 kroner 2015 2014
Salgsinntekter 23 409 22 880
Vareforbruk 13 896 13 251
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader 4 020 3 912
Driftsresultat 5 493 5 717
Finansposter -71 54
Årets resultat 5 422 5 771
Disponering av resultat:
Til Longyearbyen Lokalstyre 5 422 5 771
Balanse per 31.12. i 1 000 kroner 2015 2014
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 10 164 10 315
Eiendeler 10 164 10 315
Egenkapital 4 380 4 380
Kortsiktig gjeld 5 784 5 935
Gjeld og egenkapital 10 164 10 315
Note 22

22. Nærstående parter

AS Vinmonopolet er et særlovsselskap heleiet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD og andre virksomheter eiet av HOD er definert som nærstående til AS Vinmonopolet. Det foreligger ingen vesentlige transaksjoner med disse. I tillegg har AS Vinmonopolet vesentlige transaksjoner med de statseide aksjeselskapene Posten Norge AS (underlagt Samferdselsdepartementet) og Entra Eiendom AS (underlagt Nærings- og handelsdepartementet) knyttet til henholdsvis distribusjonstjenester og leie av lokaler.