Kontrollkomitéens innstilling

Kontrollkomitéen har gjennomgått det avsluttede og reviderte årsoppgjør samt revisjonsberetningen. Styrets forslag til disposisjon av overskuddet kr 117 mill. har Kontrollkomitéen ingen merknader til.  Kontrollkomitéen anbefaler at bedriftsforsamlingen gir sin tilslutning til det fremlagte årsoppgjør for 2015.

Oslo, 27. april 2016

Ole John Østenstad (leder)
Anne Karin Nygår
Signe Øye (1. vara)