Årsregnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Salg i 1 000 liter 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Svakvin 65 899 66 773 66 432 66 432 65 690
Sterkvin 572 597 636 636 670
Brennevin 11 191 11 260 11 486 11 486 11 851
Øvrige produkter 2 812 2 516 2 078 2 078 1 656
SUM 80 474 81 146 80 632 80 632 79 867
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Brutto salgsinntekter 15 991,0 15 775,4 15 370,5 15 370,5 14 951,8
Driftsinntekter 12 805,7 12 634,2 12 307,3 12 307,3 11 971,5
Driftsresultat 139,5 252,0 88,6 86,2 123,1
Resultat før skatt 161,4 290,7 123,3 120,9 167,5
Kapital 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Total kapital i millioner kroner 3 723,4 3 610,9 3 291,2 3 320,0 3 180,9
Egenkapital i millioner kroner 552,7 461,4 556,8 479,0 273,0
Egenkapitalandel i prosent 14,8 12,8 16,9 14,4 8,6
Lønnsomhet i prosent 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Bruttomargin 1) 12,8 13,0 12,7 12,7 12,6
Resultatgrad 2) 1,3 2,3 1,0 1,0 1,4
Totalkapitalrentabilitet 3) 4,4 8,5 3,8 3,8 5,3
Egenkapitalrentabilitet 4) 31,8 57,1 29,7 32,2 45,3
Likviditet 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Likviditetsgrad i prosent 5) 152,5 151,9 155,4 155,4 157,1
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 1 074,8 1 017,6 965,4 965,4 906,9
Personale 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Antall fast ansatte per 31.12. 1857 1825 1 802 1 802 1 805
Herav: Heltidsansatte 644 657 652 652 675
Deltidsansatte 1213 1168 1 150 1 150 1 130
Antall årsverk 1152 1156 1 139 1 139 1 125
Antall butikker per 31.12. 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Antall butikker per 31.12. 306 297 288 288 278
Resultat

Resultat

Tall i millioner kroner Note 2015 2014
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter 2 12 792,8 12 620,3
Andre inntekter 12,9 13,9
SUM DRIFTSINNTEKTER 12 805,7 12 634,2
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk 3 11 163,0 10 994,2
Lønn og andre personalkostnader 4,19 1 020,9 902,9
Av- og nedskrivinger på varige dr.midler 13 74,8 78,8
Andre driftskostnader 5 407,5 406,3
SUM DRIFTSKOSTNADER 12 666,2 12 382,2
Tall i millioner kroner Note 2015 2014
DRIFTSRESULTAT 139,5 252,0
FINANS
Finansinntekter 6,8 22,2 41,1
Finanskostnader 6 0,3 2,4
SUM FINANSRESULTAT 21,9 38,7
Tall i millioner kroner Note 2015 2014
RESULTAT FØR SKATT 161,4 290,7
Skattekostnad 14 44,4 79,3
ÅRETS RESULTAT 117,0 211,4
Tall i millioner kroner Note 2015 2014
AVSATT TIL
Til overskuddsandel og utbytte 15 58,5 105,7
Til annen egenkapital 18 58,5 105,7
Sum 117,0 211,4
Balanse

Balanse

Tall i millioner

EIENDELER Note 2015 2014
Lisenser og programvare 13 56,5 74,4
Utsatt skattefordel 14 274,5 312,0
Varige driftsmidler 13 267,8 244,4
Obligasjoner og aksjer 12 1,2 1,2
ANLEGGSMIDLER 600,0 632,0
Note 2015 2014
Varebeholdning 9 858,6 797,4
Kundefordringer 10 22,1 36,7
Andre kortsiktige fordringer 11 21,5 14,3
Finansielle plasseringer 8 396,8 393,4
Kontanter, bankinnskudd 7 1 824,4 1 737,1
OMLØPSMIDLER 3 123,4 2 978,9
Note 2015 2014
SUM EIENDELER 3 723,4 3 610,9
GJELD OG EGENKAPITAL Note 2015 2014
Innskutt kapital
Aksjekapital 17,18 0,4 0,1
Opptjent kapital
Annen egenkapital 18 552,6 461,3
EGENKAPITAL 552,7 461,4
Note 2015 2014
Pensjonsforpliktelser 19 1 122,2 1 188,2
LANGSIKTIG GJELD 1 122,2 1 188,2
Note 2015 2014
Leverandørgjeld 1 667,8 1 527,1
Betalbar skatt 14 48,8 57,9
Skyldig offentlige avgifter 115,7 113,5
Overskuddsandel og utbytte 15 58,5 105,7
Annen kortsiktig gjeld 16 157,8 157,1
KORTSIKTIG GJELD 2 048,6 1 961,3
Note 2015 2014
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 723,4 3 610,9
Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kroner

LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN Note 2015 2014
Tilført fra årets virksomhet *) 87,1 212,8
Endring leverandører 140,7 127,5
Endring i lager, debitorer -46,6 -115,2
Endring andre kortsiktige poster -4,3 11,9
Netto likviditetsendring fra virksomheten 176,9 237,1
LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER Note 2015 2014
Investeringer i varige driftsmidler 13 -86,2 -86,0
Salg av varige driftsmidler - 6,6
Netto likviditetsendring fra investeringer -86,2 -79,4
Note 2015 2014
LIKVIDER FRA FINANSIERING
Endring andre langsiktige fordringer 12 - 0,3
Netto likviditetsendring fra finansiering - 0,3
Note 2015 2014
Netto endring i likvider gjennom året 90,7 158,0
Likvider 1.1. 2 130,5 1 972,5
Likvider 31.12. 2 221,2 2 130,5
Note 2015 2014
Spesifikasjon likvider 31.12.
Kontanter 89,6 103,6
Bankinnskudd 1 734,8 1 633,5
Finansielle plasseringer 396,8 393,4
Sum likvider 2 221,2 2 130,5
Note 2015 2014
Resultat før skatt 161,4 290,7
Gevinst ved salg av driftsmidler -0,9 -6,2
Tap ved avgang driftsmidler 5 5,0 12,0
Ordinære av- og nedskrivinger 13 74,8 78,8
Betalbar skatt (Vinmonopolavgift) 14 -57,9 -39,6
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 10,4 -80,5
Overskuddsandel -105,7 -42,3
*) Tilført fra årets virksomhet 87,1 212,8