Styrets beretning 2015

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Styret legger stor vekt på at selskapet forvalter sitt alkoholpolitiske oppdrag gjennom å drive effektive og profesjonelle butikker med kunnskapsrike, kvalitets- og ansvarsbevisste ansatte. Det gir optimale forhold for å utøve den nødvendige sosiale kontrollen med omsetningen av sterkøl, vin og brennevin, og det gir tilfredse kunder.

Vinmonopolordningen sikrer at salget skjer uten privatøkonomiske interesser. Fordelene ved Vinmonopolet kommer bl.a. til uttrykk gjennom fravær av kjøpepress, effektiv sosial kontroll, holdningsskapende tiltak, etisk adferd og effektiv drift. Med et begrenset antall butikker og fokus på sosial kontroll bidrar Vinmonopolet til å begrense alkoholforbruket i Norge.

Vinmonopolet støttes av en voksende majoritet i befolkningen. Gjennom den årlige medarbeidertrivselsundersøkelsen viser de ansatte at de er svært godt fornøyd med å jobbe i Vinmonopolet. På TNS Gallups omdømmeundersøkelse gikk Vinmonopolet rett til topps for tredje året på rad i 2015. På statens egen innbyggerundersøkelse, som måler hvor godt fornøyd befolkningen er med offentlige tjenester, topper Vinmonopolet listen sammen med universitetene. 

Vinmonopolet er Norges ledende faghandelskjede med stor bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget. Vareutvalget er blant verdens aller største og beste. Samtidig er Vinmonopolets omgivelser mer omskiftelige enn på lenge. For første gang siden 1996 har Vinmonopolets salg gått ned fra året før. Salgsvolumet i 2015 var 80,5 millioner liter, en nedgang på 0,8 prosent mot året før. Dette er også den største salgsnedgangen som er registrert siden 1992. Selv om Vinmonopolet er et alkoholmonopol opplever vi at omsetningen og markedsandelene går ned, noe som på sikt vil kunne utfordre det samfunnsoppdraget selskapet er satt til å løse.

Forklaringen på salgsnedgangen antas å ligge i økte innreisekvoter som ble innført fra 1. juli 2014. Dette ga en vekst i taxfree- og grensehandelen for 1. halvår 2015. 2. halvår 2015 var salget tilbake til det som kan se ut som en normal, underliggende vekst, målt mot samme periode året før.

Totalt – i 1000 liter Hele året 2014 Hele året 2015 Endring liter Endring prosent
Svakvin 66 787 65 899 -888 -1,3 %
Brennevin 11 261 11 191 -70 -0,6 %
Øl 2 198 2 463 265 12,1 %
Sterkvin 597 572 -25 -4,2 %
Alkoholfritt 318 349 31 9,9 %
TOTALT 81 161 80 475 -687 -0,8 %

Svakvin er den største kategorien med 82 prosent av salget, målt som vareliter. Mens salget av svakvin, brennevin og sterkvin går ned, var det en økning for øl og alkoholfritt. 

Styringspyramiden

Vinmonopolets styringspyramide

Vinmonopolet har en todelt målsetting om å ivareta vinmonopolordningen og være Norges ledende faghandelskjede. Vinmonopolet vil bare bestå så lenge vi både bidrar til å redusere det totale alkoholforbruket i Norge og leverer kundene et godt totalprodukt.

Vinmonopolet har oppsummert sin strategi i en styringspyramide. På toppen av pyramiden er vårt samfunnsoppdrag. De neste to nivåene er visjon og hovedmål, som representerer henholdsvis den grunntanken vi styrer mot og de mål vi har satt oss for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. For å nå disse målene har vi seks hovedstrategier som viser hva vi skal fokusere på, og hvilke oppgaver vi skal prioritere for å nå våre hovedmål. Selve bærebjelken, og det laveste nivået i styringspyramiden, er vårt verdigrunnlag og våre verdier. Verdigrunnlaget fastslår hvordan alle ansatte i Vinmonopolet skal opptre.

Videre i beretningen tar vi for oss hver av de seks hovedstrategiene og presenterer kort de viktigste tiltakene og aktivitetene som er gjennomført i 2015 for å nå målene våre.
Sosial kontroll

Velfungerende vinmonopolordning 

God sosial kontroll

Ingen under 18 år skal få kjøpt øl eller vin, og ingen under 20 år skal få kjøpt brennevin i våre butikker. Kunder under 25 år skal vise legitimasjon, viser de ikke legitimasjon uoppfordret, skal de bli spurt om det. Andelen ungdommer som ble kontrollert for alder var omtrent den samme i 2014 og 2015. Stadig flere viser nå legitimasjon uten at vi må be om det. Dette registreres på kassaapparatene ved gjennomført handel. Mystery shoppere måler også butikkene på gjennomføringen av alderskontroll. Alle butikker ble målt 24 ganger i 2015 og resultatet har økt over tid, fra 43 prosent første året måling ble gjennomført i 2007 til 93,7 prosent i 2015.

Ungdomsorganisasjonen Juvente tester årlig om mindreårige får kjøpt alkohol i dagligvarehandelen og på Vinmonopolet. I årets test solgte dagligvaren i mer enn hvert tredje forsøk. Vinmonopolet ble testet i 38 forskjellige tilfeller og solgte i tre av dem. Dette er tre for mange, forbedringstiltak ble iverksatt i de butikkene som feilet.

Vinmonopolet gjennomfører nasjonale holdningskampanjer for å støtte opp under arbeidet med sosial kontroll. I 2015 ble det gjennomført en alderskontrollkampanje i to perioder. Alle som viste legitimasjon uoppfordret, var med på å redde en bie. Hele seks prosent flere viste legitimasjon uoppfordret sammenlignet med året før.

Det ble også lansert en ny langingskampanje, som skulle få ungdom i alderen 18–25 år til å tenke seg godt om før de kjøper alkohol for mindreårige. Blir man tatt for langing kan konsekvensene bli større enn man forventer – som bot, fengsel eller en prikk som forblir på rullebladet. Kampanjen ble bl.a. vist til ca. 1 million unike personer på Facebook, eller 1/5 av Norges befolkning. 

Sosial kontroll 2014 2015
Resultat alderskontroll, mystery shopper, prosent 93,3 93,7
Antall tester per butikk 24 24
Vist legitimasjon uoppfordret 2,35 mill. 2,5 mill
Spurt om legitimasjon 1,06 mill. 1,03 mill
Avvist pga. alder 4935 5099
Avvist pga. langing 646 653
Avvist pga. beruselse 3667 3794
Antall spurte og uoppfordret viste legitimasjoner som prosentvis del av antall ekspederinger 10,9 10,5
Butikker

GOD TILGJENGELIGHET

Bedre butikkdekning i distriktene vil fortsatt være et viktig mål for Vinmonopolet, og med den lille butikkmodellen, kategori 1, vil dette være mulig i framtiden. Styret legger til grunn at nye butikker over tid dekker sine egne kostnader.

Per 31.12. hadde Vinmonopolet 306 butikker. Med disse butikkene er Vinmonopolet etablert i 240 av landets 428 kommuner. I perioden 2000 – 2015 har Vinmonopolet vedtatt åpnet 186 butikker. Totalt antall butikker har økt fra 130 per 1. januar 2000 til 315 vedtatte ved utgangen av 2015. Butikknettet er dermed mer enn fordoblet i løpet av denne perioden. Dette gir et gjennomsnitt på 11,5 nyåpninger per år. 

2014 2015
Antall butikker per 31.12. 297 306
Antall nye butikker 10 9
Antall kommuner med Vinmonopol 232 240
Antall kommuner uten Vinmonopol som har søkt om butikk 106 103
Prosentvis andel av befolkning i kommune med eget Vinmonopol 90 91
Prosentvis andel av befolkning som bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol 96 96
Prosent som er helt eller delvis enig i påstanden: «Tilgangen til Vinmonopolet er god nok der jeg bor» 82 85
E-handel (vinmonopolet.no og kundesenter) 2014 2015
Ordre i nettbutikk og kundesenter 128 000 149 600
Prosentvis endring fra året før 26 17
Totalt antall liter e-handel 810 000 888 000
Brutto omsetning e-handel, millioner kroner 196,3 235,9
Antall besøk på vinmonopolet.no 8 mill. 9,1 mill
Prosentvis endring fra året før 14 13,8
Andel fra mobile enheter (mobil/nettbrett), prosent 51 56
Antall henvendelser til kundesenteret 131 400 120 400
Antall følgere på sosiale medier 15 200 22 800
Samfunnsansvar (CSR)

TYDELIG OG ANSVARLIG SAMFUNNSAKTØR

Vinmonopolet har sammen med de andre nordiske alkoholmonopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene stilt etiske krav til våre leverandørkjeder. I de siste årene har Vinmonopolet fulgt opp vår leverandørkjede ved å be leverandørene om å rapportere hvorvidt de også etterlever kravene. Programmet har favnet bredt og gitt en god plattform å bygge en mer omfattende oppfølging av leverandører på.

I 2015 ble Vinmonopolet tatt opp som medlem i CSR-organisasjonen Business Social Compliance Initiative (BSCI). Samtidig er det utarbeidet felles retningslinjer for hvordan de nordiske monopolene skal følge opp leverandørene på en ensartet måte gjennom medlemskapet. Importørene må ta et generelt ansvar for oppfølging av deres leverandørkjeder.  Vinmonopolet og de andre monopolene vil på sin side gjennomføre en mer omfattende oppfølging av leverandører fra risikoutsatte områder. I 2015 startet Vinmonopolet en slik oppfølging med tre leverandører – én fra Sør-Afrika og to fra Argentina – og deres respektive importører.

En erfaring fra leverandørkjedeoppfølgingen er at de største utfordringene forekommer lengst ned i leverandørkjeden – hos råvareprodusentene. Med ny oppfølging vil vi også henvende oss til dette leddet og vi har stor forventning til gode resultater av dette arbeidet.

Miljø

MILJØ

Vinmonopolet har som mål å være Norges ledende faghandel på miljø. Med 298 miljøfyrtårnsertifiserte butikker ved utgangen av 2015, er Vinmonopolet kjeden med flest sertifiserte butikker i Norge.

De viktigste interne miljøtiltakene gjennom 2015 har vært knyttet til innføring av rutiner for beste praksis på energi- og avfallsoppfølging i butikk. Det har gitt merkbare besparelser, og vi vil fortsette arbeidet ved hjelp av et velfungerende miljøoppfølgingssystem.

For å kunne identifisere mest mulig effektive miljøtiltak bakover i verdikjeden, har Vinmonopolet, Systembolaget (Sverige) og Alko (Finland) påbegynt en studie. Målet er å kartlegge de miljømessige påvirkningene av produktene de nordiske alkoholmonopolene selger. Resultatene fra studien vil bidra til en fellesnordisk miljøstrategi og til iverksetting av tiltak for å redusere miljøpåvirkningene.

Vinmonopolet har et godt stykke på vei kommet bort fra bruk av papir, og vi nærmer oss målsettingen vår om en reduksjon ned til et totalt forbruk på 35 tonn papir i 2017. Fra 2014 til 2015 er papirforbruket redusert med 21 tonn, til rundt 40 tonn papir, i hovedsak på grunn av nedleggelse av produktkatalogen og brosjyren Nyheter. I 2009 var samlet årlig forbruk på over 240 tonn papir.

Helt på slutten av året ble det lansert nye handlenett som er produsert av 100 prosent resirkulert materiale. Handlenettene er et godt og miljøvennlig alternativ til plastposer.

2014 2015
Antall nye miljøfyrtårnsertifiserte butikker 72 11
Prosentvis andel sertifisert per 31.12. 97 97
Antall gjenbruksnett solgt i butikk 75 887 65 164
Antall bæreposer ut til butikk 23 500 000 22 400 000
Vareforsyning og sortiment

Norges ledende faghandelskjede 

Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget

Vinmonopolets vareutvalg er blant verdens største og beste. Målet er å ha et kunderettet og lønnsomt sortiment som bidrar positivt til Vinmonopolets omdømme. Sortimentet skal dekke alle våre kundesegmenters faktiske og forventede etterspørsel, være innovativt og samtidig lønnsomt som helhet. Totalt hadde 23 192 forskjellige produkter i de ulike produktutvalgene salg i løpet av 2015. Sortimentet i Vinmonopolets butikker varierer fra rundt 200 produkter i de aller minste butikkene (kategori 1) til ca. 4 500 produkter i den aller største.

Antall produkter med salg 2014 2015
Rødvin 9 564 9 761
Hvitvin 5 835 5 930
Rosévin 511 557
Musserende vin 1 716 1 722
Sterkvin 418 393
Brennevin 2 798 2 816
Øl 1 391 1 758
Alkoholfritt 68 66
Diverse 164 189
TOTALT 22 465 23 192

Vinmonopolet lanserer også produkter i syv spesialbutikker, produkter som har eksepsjonelt høy kvalitet, som er tilgjengelig kun i små partier, er nyskapende eller som skiller seg klart ut fra hva som ellers finnes i Vinmonopolets sortiment. I 2015 ble 1 100 forskjellige produkter lansert, fordelt på seks tematiske slipp. Med disse lanseringene oppnår Vinmonopolet en stor interesse fra vininteresserte kunder i tillegg til vinpressen.

Vinmonopolet arrangerer også auksjoner som gir en mulighet for å omsette alkohol på en lovlig måte uten at selger har bevilling på salg av alkohol. I dette arbeidet samarbeider Vinmonopolet med auksjonshuset Blomqvist. I 2015 ble det gjennomført fire auksjoner som alle oppnådde et salg på over 90 prosent av de tilbudte objektene, noe som er meget høyt i auksjonssammenheng. 

Det beste kundemøtet

Det beste kundemøtet

Vinmonopolets mål er å være Norges ledende faghandelskjede. Vi måler kvalitet på service gjennom mystery shoppere som opptrer som vanlige kunder i butikkene. Alle butikker ble målt seks ganger i 2015, på områder som mottakelse, behovsavklaring, rådgivning, oversiktlighet i butikk, varetrykk, avslutning av handel, wow-effekt gjennom å gi mer enn kundene forventer osv.

I 2014 ble det innført en ny mystery-shoppingmanual. Tidligere resultater har vært særdeles høye. En gjennomgang av hva som egentlig er det viktigste for kunden resulterte i nye mål. Ikke uventet er resultatet for 2015 lavere enn det var i 2013 på grunn av endrede mål. Mens resultatet for 2013 lå på 95,4, lå det på 82,9 i 2014 og 84,4 i 2015. Målet for 2016 er å nå 90. Produktiviteten i butikkene økte med 1,5 prosent i 2015, et tegn på at butikkene klarer både å effektivisere og å gi god service til tross for høye mål på kundetilfredshet.

Plassering 2014 Poeng 2014 Plassering 2015 Poeng 2015
BIs Kundebarometer 10 81,8 22 79,3
TNS Gallups syndikerte omdømmemåling 1 72 1 76
RepTrack, Apeland 8 79,1 5 81,4
Ipsos MMIs «Store Norske Bedrifter» 5 77 2 79
Organisasjon og ansatte

Resultatorientert, kompetent og samhandlende organisasjon

Ansatte 2014 2015
Antall ansatte, totalt 1 825 1 857
Antall ansatte butikk 1 656 1 689
Antall ansatte kjedekontor 169 168
Antall årsverk 1156,2 1 152,4
Endring i årsverk fra året før 17,3 -3,75
Heltid 657 644
Deltid 1 168 1 213

Ved utgangen av 2015 hadde Vinmonopolet 1 857 ansatte, som utførte 1 152,4 årsverk. Vinmonopolet har en stor andel ansatte i deltidsstilling. Vi ønsker å redusere ufrivillig deltid, og det arbeides aktivt for å øke stillingsbrøken til deltidsansatte. Det er samtidig en utfordring med mange små butikker i distriktene som er stengt deler av uken, samt at det meste av salget foregår mot helgen.

Ledelse
Grunnet alvorlig sykdom har administrerende direktør Kai G. Henriksen vært sykemeldt helt eller delvis frem til tidlig høst. I hans fravær har juridisk direktør Lars Sogn vært konstituert som administrerende direktør.

Kompetanse
Vinmonopolets styringspyramide er den røde tråden i det kontinuerlige arbeidet med kompetanseheving. Vår pedagogiske plattform bygger på høy grad av deltakelse og involvering av deltakerne. Vi er opptatt av at hver enkelt kursdeltaker, enten de er på e-kurs, samlinger eller presentasjoner, skal oppleve at de kan delta og at det de blir presentert har en betydning for deres hverdag. Vi lærer alle på forskjellige måter, derfor tilrettelegger vi for et bredt spekter av læringsformer for å sikre kompetente medarbeidere.

I løpet av 2015 har særlig øl, både som e-kurs og film stått i fokus. Blant annet har ansatte fra alle butikker deltatt på besøk og smakinger hos lokale ølprodusenter. I løpet av 2015 har gjennomføringen og utviklingen av e-kurs økt betydelig – til sammen 5 000 e-kurs er gjennomført, fordelt på 42 forskjellige tema. E-kursene og filmene er i hovedsak knyttet til varefaglige temaer, men vi tilbyr også e-kurs med temaer som ledelse, service, alderskontroll, internrevisjon, miljø, etc. 

Sykefravær
Sykefraværet er fortsatt for høyt i Vinmonopolet. Dette gjelder både for total-, kort- og langtidsfravær. Styret og administrasjonen er bekymret for det høye sykefraværet og har hatt stor oppmerksomhet på dette i året som har gått. Det arbeides systematisk for at ledere skal bli bedre på oppfølging av sykemeldte ved å ha tettere dialog med den sykemeldte, ha gode oppfølgingsplaner samt medvirke i dialogmøter med NAV og lege. Høsten 2015 har vi jobbet med et e-læringskurs i sykefraværsoppfølging, ment både for ledere og medarbeidere. Kurset blir lansert våren 2016. 

Sykefravær 2014 2015
Totalt sykefravær 8 % 8,1 %
Korttidsfravær (inntil 16 dager) 2,6 % 2,7 %
Langtidsfravær (over 16 dager) 5,4 % 5,4 %

Likestilling

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Prosentvis fordeling kvinner og menn er uforandret fra foregående år.

Likestilling % Kvinner 2014 Menn 2014 Kvinner 2015 Menn 2015
Deltid 76 24 76 24
Butikksjefer 55 45 55 45
Andre ledere Kjedekontor m/personalansvar 38 62 37 63
Ledergruppe 29 71 29 71
Styret 44 56 44 56
Totalt i Vinmonopolet 68 32 68 32

Personer med nedsatt funksjonsevne

Vinmonopolet vil legge til rette for at ansatte som gjennom et langt arbeidsliv har fått slitasjeskader, kan fortsette i jobben. Det er imidlertid utfordringer i små butikker der det ikke er så enkelt å tilrettelegge i like stor grad som i en større butikk. Det vil også kunne være mer sårbarhet og belastning på de øvrige ansatte i små butikker når det skal tilrettelegges over lengre tid.

Minoriteter

Bedriften jobber med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere, og arbeid med mangfold i alle typer stillinger. 

Yrkesaktivitet etter 50 år

Det jobbes aktivt for å beholde arbeidstakere og arbeidsoppgaver tilrettelegges så langt det er mulig for å sikre at arbeidstakere blir stående i jobb. I tillegg oppfordres alle aldersgrupper å søke stillinger i bedriften ved nyrekrutteringer.

Risikostyring

Vinmonopolet gjennomfører årlig en kartlegging av forhold som kan svekke selskapets evne til måloppnåelse. Svekket relevans/posisjon, uønsket påvirkning og eventuell korrupsjon ble i 2015 vurdert som forhold med høy risikoprofil. Det er iverksatt tilhørende oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet og status rapporteres løpende til Vinmonopolets styre.

Internberedskap

Vinmonopolet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner med basis i egen organisasjons ansvar og ressurser og ha gode rutiner og en klar rollebevissthet i forholdet til departementet og øvrige sektorer og virksomheter. Vinmonopolets risikoanalyse for kriser ble revidert i 2015 sammen med den overordnede krisehåndteringsplanen for Vinmonopolet.

Håndteringsstrategier

Vinmonopolet vil møte eventuelle kriser med definerte håndteringsstrategier. Det er utarbeidet strategier innen fire områder; 1. Produkter, 2. Alkoholpolitikk og sosialt ansvar, 3. Faghandel og 4. Administrasjon, økonomi og drift. Det gjennomføres årlige krise- og beredskapsøvelser. Høsten 2015 var temaet en gisselsituasjon i en av Vinmonopolets butikker.

Avviksrapportering

Det er rapportert 98 avvik i 2015. Av disse kan det være skader som har skjedd sent i 2014, men som ikke har blitt meldt før i 2015.

24 av avvikene er skade på person, 16 tilløp til skade og 26 avvik er trusler. 25 av disse 66 registrerte avvikene var av en slik karakter at de ble meldt til NAV fordi hendelsen førte til fravær og/eller medisinsk behandling. Skadene på person er alle kutt- eller klemskader, og ikke av alvorlig karakter.

2 meldte avvik er strømskader som ikke har noe med personer å gjøre. 30 av avvikene er feil ved mottatte varesendinger som håndteres av innkjøpsfunksjonen.

Korrupsjon

Styret er opptatt av at alle ansatte kontinuerlig har etikk og korrupsjon på dagsordenen. Vinmonopolet har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider aktivt for at korrupsjon ikke skal forekomme. Våre etiske retningslinjer regulerer forhold rundt de ansattes personlige atferd og retningslinjer for kontakt med leverandører. I de etiske retningslinjer for leverandørkjeden (BSCI Code of Conduct) stilles det krav om at alle drikkevareleverandører skal arbeide aktivt for å motvirke korrupsjon i sin virksomhet. Vinmonopolet følger lov om offentlige anskaffelser ved innkjøp av driftsmidler og tjenester. Et grunnleggende krav er at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. I 2015 innførte Vinmonopolet en ekstern varslingskanal hvor også personer utenfor organisasjonen kan varsle om mistenke om at det er begått en straffbar handling, brudd på lovbestemmelser eller etiske regler i tilknytning til Vinmonopolets virksomhet.

Regnskap

Regnskap

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 12 792,8 millioner kroner, hvorav 6 781,4 millioner kroner i form av alkoholavgift. Dette er en omsetningsøkning på 173 millioner kroner fra 2014. Driftsresultatet var 139,5 millioner kroner, 112,5 millioner kroner lavere enn i 2014. Reduksjonen i driftsresultat skyldes i hovedsak økte lønns- og personalkostnader, og da i hovedsak økte pensjonskostnader. Pensjonskostnaden er økt med 76,3 millioner kroner mot 2014. Totalt sett er pensjonsforpliktelsen redusert fra 1 188,2 millioner kroner til 1 122 millioner kroner i 2015. Dette skyldes i all hovedsak redusert diskonteringsrente i forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelsen. Resultatet før skatt ble 161,4 millioner kroner, som er 129,3 millioner kroner lavere enn i 2014. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Dette utgjør 58,5 millioner kroner. Årets resultat etter skatt, fratrukket statens overskuddsandel, utgjør 58,5 millioner kroner og foreslås overført til annen egenkapital. I henhold til Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet (Vinmonopolloven) utbetales også et aksjeutbytte til eierne med 2 500 kroner.

Kontantstrømmene fra operasjonelle aktiviteter var 176,9 millioner kroner.86,2 millioner kroner ble benyttet til investeringsaktiviteter. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm er i all hovedsak endring i arbeidskapital og pensjon. 

Samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.2015 var 2 221,2 millioner kroner mot 2 130,5 millioner kroner ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året.

Totalkapitalen i selskapet utgjorde 3 723,4 millioner kroner per 31.12.2015. Bokført egenkapital var 552,7 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 14,8 prosent. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2014 på 461,4 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 12,8. Økning i egenkapital skyldes disponering av årets resultat samt en positiv endring i estimatavvik på pensjoner.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Vinmonopolets likvide midler er hovedsakelig plassert i en konsernkontoordning med flytende rente. Grunnet lav ekstern gjeld er renterisikoen minimal. I tillegg er omtrent 300 millioner kroner plassert i obligasjoner og sertifikater innenfor stats-, kommune- og finanssektoren. Renterisikoen anses for liten.

Vinmonopolet er ikke eksponert for valutarisiko, da hele omsetningen er i norske kroner og kjøp i fremmed valuta er minimal.

IT-løsning

IT-løsning

I 2015 har arbeidet med å legge inn nye funksjoner og forbedre SAP-løsning fortsatt.  Løsningen støtter prosessene i virksomheten på en stadig bedre måte. Det har også blitt implementert en backup-løsning for internsystemer som beviste sin nytte da strømmen i bygget til kjedekontoret ble borte i to dager på grunn av oversvømmelse i kjelleren.

I 2015 startet også arbeidet med å utvikle og implementere en ny netthandelsplattform. Den vil bli satt i produksjon i 2016 og vil gi Vinmonopolet en moderne og solid plattform å utvikle elektroniske tjenester på.

Fremtidsutsikter

Fremtidsutsikter og strategiske utfordringer

Vinmonopolet er avhengig av folks støtte, og monopolordningen har fortsatt en bred og god folkelig oppslutning. Vinmonopolet er avhengig av å utvikle seg i takt med endrede kundebehov og forventninger for å sikre dette også for framtiden.

Den negative salgsutviklingen i 2015 har utfordret Vinmonopolets mulighet til å levere på samfunnsoppdraget om å være samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre et ansvarlig salg av alkohol. Styret er opptatt av at Vinmonopolets rammebetingelser ikke forringes over tid, men at selskapet gis muligheter til å tilfredsstille kundenes og samfunnets forventninger. Styret er i den forbindelse opptatt av at smugling, grensehandel og taxfree-salg ikke skal undergrave Vinmonopolets mulighet for å gi kundene den beste faghandelen.

For å tilpasse seg en ny tid er Vinmonopolet opptatt av å se på kostnadsdrivere i egen organisasjon og å øke inntektsgrunnlaget gjennom bl.a. salg av alkoholfrie produkter og tilbehørsartikler. Et omfattende utviklingsprosjekt på kjedekontoret skal forbedre arbeidsprosessene og kutte kostnader. Gjennom en ny kampanje for alkoholfrie produkter samt en økning i produktspekteret for tilbehørsartikler, vil inntektene øke i framtiden.

En viktig faktor for Vinmonopolets totale markedsandel, salgsutvikling og lønnsomhet er riktig etablering av nye butikker og samspillet mellom alle kundeflater. Vinmonopolet er i ferd med å utvikle en ny strategi for fremtidige butikketableringer hvor ulike forhold som by vs. distrikt, mindre butikker vs. større enheter, kjøpesenter vs. sentrum og nettbutikken i samspill med de fysiske butikkene blir ivaretatt. Arbeidet er forventet avsluttet høsten 2016.

Gjennom en endring i alkoholreklameforbudet er det nå mulig for Vinmonopolet å holde varefaglige kurs eller vinsmakinger for kundene. Dette vil vi starte med i 2016. Hensikten er å styrke Vinmonopolets omdømme gjennom å vise den høye faglige kompetansen våre ansatte har. Kursene gjennomføres i første rekke som en pilot og skal evalueres ved årsslutt.

Vinmonopolet står på trygg grunn selv om bedriften har tydeligere utfordringer enn tidligere. En solid økonomi, svært høye resultater fra kundemålinger og tilfredse medarbeidere gir Vinmonopolet et solid fundament og således godt utgangspunkt til å møte de fremtidige utfordringene. Styret er opptatt av å ta vare på de mange positive sidene ved Vinmonopolet som arbeidsplass, og ønsker å takke alle ansatte som gjennom sin dyktighet og i sitt daglige arbeid bidrar til Vinmonopolets gode resultater.