Noter til regnskapet

Note 1

Noter til regnskapet

(alle tall i tusen kroner der ikke annet fremgår)


1.0 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

AS Vinmonopolet er underlagt Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet og avlegger årsregnskap i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

1.1 Driftsinntekter

Salgsinntektene er presentert inklusive alle avgifter med fradrag for merverdiavgift. Inntektsføring finner sted ved levering av varer til kundene.

1.2 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

1.3 Varebeholdning

Varebeholdningens verdi blir beregnet etter prinsippet om glidende gjennomsnitt og fluktuerer i takt med prisjusteringer på varene.

1.4 Kundefordringer og andre fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

1.5 Kortsiktige investeringer

Finansielle investeringer klassifiseres som omløpsmidler. Kortsiktige investeringer (obligasjoner og sertifikater) som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, vurderes til markedsverdi. Obligasjoner og sertifikater som holdes til forfall vurderes til kostpris tillagt amortisert over- og underkurs.

1.6 Varige driftsmidler og immaterielle rettigheter

Balanseførte driftsmidler omfatter investeringer som gir kapasitetsøkning eller vesentlig kvalitetsbedring. Disse er oppført i balansen til kostpris redusert for ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Programvare, enten den er kjøpt eller egenutviklet, er presentert på linjen for lisenser og programvare. Unntaket er operativsystemer ol. som leveres sammen med maskinvare. Behandlingen for øvrig er lik med varige driftsmidler. Investeringer i butikklokaler vurderes samlet i en portefølje ved vurdering av hvorvidt virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Driftsmidler som ikke er i bruk nedskrives til gjenvinnbart beløp.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Tap ved salg av anleggsmidler er beregnet som differansen mellom salgssum og bokført verdi, og er presentert netto under øvrige driftskostnader. Gevinst ved salg av anleggsmidler, som er beregnet på tilsvarende måte, er presentert netto under andre inntekter.

1.7 Skatt

Utsatt skatt er beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Negative midlertidige forskjeller og positive midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet.

1.8 Pensjonsforpliktelser

Vinmonopolets ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Selskapet har dessuten pensjonsordninger vedrørende avtalefestet førtidspensjon (AFP) og lønnsytelser utover 12G. Pensjonsordningen for lønnsytelser utover 12G er finansiert over drift.

Pensjonsordningen i SPK er forsikringsteknisk oppbygd. Ordningen er imidlertid ikke fondsbasert. Utbetalingen av pensjonene er garantert av staten (Pensjonsloven §1). Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarielle prinsipper. Det blir simulert en avkastning av fondsmidler tilsvarende langsiktige statsobligasjoner. Avvik i den faktiske utviklingen fra de beregningsmessige forutsetninger vil kunne gi både en over- og underfinansiering av ordningen. Ved overgangen til forsikringsteknisk oppbygging i 1995 var pensjonsordningen i balanse, idet fondsmidler ble satt til beregnet pensjonsforpliktelse på dette tidspunktet.

Vinmonopolet følger Norsk Regnskapsstandard 6A som gir regnskapspliktige mulighet til å anvende rammeverket i International Accounting Standard 19(IFRS). Årets beregnede kostnad føres over resultatregnskapet som lønn og andre personalkostnader. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen er etter fradrag for beregnede pensjonsmidler klassifisert som langsiktig gjeld i balansen. Estimatendringer føres løpende direkte mot egenkapitalen.

I 1997 ble det forhandlet frem avtalefestet førtidspensjon (AFP). Ordningen innebærer at ansatte kan gå av med pensjon ved fylte 62 år eller senere. Ved fylte 67 år går arbeidstaker over på normal pensjon. Det betales ordinær premie til AFP i perioden. Den ordinære penjonsforpliktelsen fra fylte 67 år kostnadsføres i perioden fram til antatt tidspunkt for førtidspensjonering (AFP). Ved beregning av AFP-forpliktelsene er det benyttet samme forutsetninger som for de ordinære pensjonsforpliktelsene, samt estimat for uttakstilbøyeligheter.

Vinmonopolet har offentlige pensjonsplaner og disse pensjonsplanene er i omfattende endring. Alderspensjoner skal levealderjusteres, noe som tilsier en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Basert på revidert veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse publisert desember 2014 har Vinmonopolet regnskapsført levealdersjusteringen retrospektivt ved å innregne effekten av endringen i inngående balanse i sammenligningstallene. Vinmonopolet presenterer ett års sammenligningstall noe som innebærer at denne effekten er innarbeidet i egenkapitalen 1.1.2013. Planendringen knyttet til levealdersjusteringen gir en positiv nettoeffekt på egenkapitalen på 75 623 tusen kroner. For øvrige innarbeidede effekter på pensjonsforpliktelse, skatt og kontantstrøm, samt resultat og balanse vises til omarbeidede sammenligningstall i respektive noter og oppstillinger.

Egenkapital 1.1.2013 1 000 kroner 261 711
Endring pensjonsforpliktelse som følge av levealderjustering 103 593
Utsatt skatt -27 970
Netto egenkapitaleffekt 1.1.2013 75 623
Omarbeidet egenkapital 1.1.2013 337 334

Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) føres direkte mot egenkapitalen

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i netto pensjonskostnad.

1.9 Leieavtaler

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning er forbundet med eierskapet, og ikke med leieavtalen, behandles som en operasjonell leieavtale og leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad i regnskapet.

1.10 Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bank og finansielle plasseringer.

1.11 Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under finansposter.

Note 2

2. Salgsinntekter

Fordeling hovedvaregrupper (tall i millioner) 2014 2013
Svakvin 7 929 7 660
Sterkvin 113 117
Brennevin 4 281 4 282
Øl 225 178
Alkoholfritt 21 19
Andre salgsvarer 51 41
SUM 12 620 12 296

Alkoholavgifter utgjør 6 713,4 millioner kroner av salgsinntekter og varekostnader (6 642,9 millioner kroner i 2013)

Note 3

3. Vareforbruk

Vareforbruket i resultatregnskapet er fastsatt til verdien av varekjøp justert for beholdningsendringer i henhold til vareopptellinger. Verdien av varebeholdningen justeres kontinuerlig som en konsekvens av at Vinmonopolet benytter glidende gjennomsnittspris, jamfør note 1.3. Alkoholavgifter inngår i vareforbruket.

Note 4

4. Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

1000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Lønn 727 628 718 734 718 734
Arbeidsgiveravgift 93 607 91 716 91 716
Pensjonskostnader inkl. arb.giv.avg. 57 752 153 323 155 706
Innleid arbeidskraft 7 956 9 158 9 158
Andre godtgjørelser 3 720 9 160 9 160
Annen personalkostnader 12 298 13 454 13 454
Sum 902 961 995 545 997 928
Personale
Antall fast ansatte pr. 31.12. 1825
Herav: Heltidsansatte 657
Deltidsansatte 1168

LØNN OG YTELSER TIL LEDENDE ANSATTE

Per 31. desember 2014 besto Vinmonopolets ledergruppe av Kai G. Henriksen (adm.dir), Lars Sogn, Siv Tophøj, Halvor Bing Lorentzen, Jan-Olav Styrvold, Elisabeth Hunter og Geir Mosether. Samlet godt-gjørelse for ledergruppen i 2014 var 14,0 millioner kroner. (13,1 millioner kroner i 2013).

Godtgjørelser ledergruppen 2014

1000 kroner Lønn Pensjonskostnad Andre godtgjørelser Sum
Kai G. Henriksen 2 231 956 170 3 357
Siv Tophøj 1 226 357 112 1 695
Elisabeth Hunter 1 379 180 112 1 671
Jan-Olav Styrvold 1 296 206 114 1 616
Erlend Leinum* 1 781 69 26 1 876
Lars Sogn 1 441 300 112 1 853
Halvor Bing Lorentzen 951 192 114 1 257
Geir Mosether** 526 73 47 646

* Erlend Leinum; sluttoppgjør/pensjonsutbetaling per 30/6
** Geir Mosether begynte 1/8


Godtgjørelser ledergruppen 2013

1000 kroner Lønn Pensjonskostnad Andre godtgjørelser Sum
Kai G. Henriksen 2 152 1 006 181 3 339
Siv Tophøj 1 182 403 112 1 697
Elisabeth Hunter 1 437 206 115 1 758
Jan-Olav Styrvold 1 242 208 135 1 585
Erlend Leinum 1 467 206 109 1 782
Lars Sogn 1 220 380 111 1 711
Halvor Bing Lorentzen 913 189 113 1 215

Samlet utbetalt styrehonorar i 2014 er 1 182 000 kroner, herav 220 000 kroner til styrets leder. For 2013 var det utbetalt styrehonorar på 1 075 000 kroner, herav 200 000 kroner til styrets leder. Samlet honorar til bedriftsforsamlingen og kontrollkomite i 2014 var 67 251 kroner (63 005 kroner i 2013).

Administrerende direktør Kai G. Henriksen har en 12 måneders etterlønnsavtale. Pensjonsalderen hans er 66 år.


Revisjonshonorarer

1 000 kroner 2014 2013
Ordinær revisjon 934 1 307
Andre attestasjonstjenester - 20
Annen bistand 192 308
SUM 1 126 1 635
Note 5

5. Andre driftskostnader

Andre driftskostnader inkluderer følgende kostnader:

1 000 kroner 2014 2013
Møter og kurs ansatte 20 125 19 362
Frakt og transport 6 471 11 222
Energi 12 167 13 623
Kostnader lokaler 173 309 165 098
Inventar og driftsmatrialer 19 377 15 483
Vedlikeholds- og servicekostnader 30 641 44 140
Eksterne tjenester 38 241 47 695
Kontorrekvisita, trykksaker mv. 4 508 5 426
IT, telefon, porto mv. 21 593 20 158
Reisekostnader 11 777 12 792
Informasjons- og emballasjemateriell 30 382 17 579
Forsikringer og bankomkostninger 21 542 27 221
Tap ved avgang anleggsmidler 11 962 3 518
Andre kostnader 4 192 4 882
SUM 406 287 408 198
Note 6

6. Finansposter

Finansposter inneholder følgende inntekter og kostnader:

1 000 kroner 2014 2013
FINANSINNTEKTER
Renteinntekter bank 22 203 21 244
Avkastning obligasjoner og fastrenteavtaler 1 738 1 713
Avkastning ekstern plassering 17 140 12 978
Andre finansinntekter 39 14
SUM 41 120 35 949
FINANSKOSTNADER
Rentekostnader bank - 857
Andre finanskostnader 2 379 386
SUM 2 379 1 244
Note 7

7. Kontanter og bankinnskudd

Per 31.12.2014 var 30,9 millioner kroner av selskapets bankinnskudd avsatt til betaling av skattetrekk for ansatte (30,3 millioner kroner i 2013).

Bankbeholdningen er plassert på konsernkontosystem i Sparebanken Midt-Norge.

Note 8

8. Finansielle plasseringer

Vinmonopolets finansielle plasseringer består av følgende:

1 000 kroner Kostpris Markedsverdi Bokført verdi
Fastrenteinnskudd 74 039 75 776 75 776
Ekstern plassering 289 959 317 606 317 606
SUM 363 998 393 382 393 382

Fastrenteinnskudd og obligasjoner er bokført til laveste av kostpris og markedsverdi.

Ekstern plassering består av et samlet innskudd til forvalter som har investert midlene på vegne av AS Vinmonopolet i særinnskudd, obligasjoner og sertifikat med fast rente innenfor stats-, industri- og finanssektoren. Plasseringen hadde ved utgangen av 2014 en gjennomsnittlig durasjon på 2,25 år, og dersom investeringene ikke realiseres før ved forfall vil dette gi en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,7 prosent. Porteføljens gjennomsnittlige løpetid skal være fra 1 – 5 år. Investeringen har for 2014 gitt en gjennomsnittlig faktisk avkastning på 5,63 prosent p.a.

Investeringene gjennom forvalter (ekstern plassering) inngår i en handels­portefølje med henblikk på videresalg og er vurdert til markedsverdi.

Det er inntektsført en urealisert gevinst på 16,9 millioner kroner per 31.12.2014.

Note 9

9. Varebeholdning

Vinmonopolets varebeholdning fordeles på 297 butikker, samt et eget lager som håndterer utsendelser for fjernhandelskanalen. Verdien av varebeholdningen vises i tabellen under:

1 000 kroner 2014 2013
Varelager i butikk 793 897 664 304
Varelager fjernhandel 3 826 4 180
Total varelagerbeholdning 797 723 668 485
Ukurans -300 -300
SUM 797 423 668 185
Note 10

10. Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap på krav med 300 000 kroner (375 000 kroner i 2013).

I kundefordringer inngår krav mot kredittkortselskap med 16,3 millioner kroner.

Note 11

11. Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer er oppført til pålydende og består av:

1 000 kroner 2014 2013
Påløpne renteinntekter 232 -
Forskuddsbetalte kostnader 12 936 14 923
Andre kortsiktige fordringer 1 081 420
SUM 14 249 15 343
Note 12

12. Langsiktige fordringer og aksjer

Langsiktige fordringer og aksjer er oppført til pålydende og består av:

1 000 kroner 2014 2013
Obligasjons- og pantelån 843 1 110
Aksjer 327 327
SUM 1 170 1 437

Obligasjons- og pantelån er ytet i forbindelse med selskapets leieavtaler. Lånene er rentefrie og bundet inntil kontraktsutløp. Posten aksjer består av Norsk GlassGjenvinning AS med 227 020 kroner, (stemme- og eierandel er 22,7 prosent) og aksjer i det heleide datterselskapet Nordpolet AS 100 000 kroner, se note 21 for ytterligere informasjon.

Note 13

13. Lisenser, programvare og varige driftsmidler

1 000 kroner Lisenser og programvare EDB-utstyr/ kontorutstyr Transportmidler Inventar
Anskaffelseskost 01.01. 184 309 110 536 1 871 480 478
Tilgang 19 691 6 096 54 52 384
Avgang - - - -2 607
Anskaffelseskost 31.12. 204 001 116 632 1 925 530 255
Akkumulert avskrivning 01.01. 104 762 74 012 1 785 361 302
Årets avskrivning 24 877 13 538 11 25 151
Avgang -2 384
Akkumulert avskrivning 31.12. 129 639 87 550 1 797 384 069
Bokført verdi 01.01.2014 79 547 36 524 86 119 176
Bokført verdi 31.12.2014 74 362 29 082 128 146 186
1 000 kroner Forretningsbygg Leide lokaler Tomter Kunst TOTALT
Anskaffelseskost 01.01. 65 991 192 006 4 562 1 163 1 040 917
Tilgang - 7 784 - - 86 009
Avgang -22 227 -1 190 -250 -26 274
Anskaffelseskost 31.12. 43 764 198 600 4 312 1 163 1 100 652
Akkumulert avskrivning 01.01. 34 945 140 131 - - 716 937
Årets avskrivning 5 070 10 154 78 801
Avgang -10 379 -1 040 -13 804
Akkumulert avskrivning 31.12. 29 636 149 245 - - 781 935
Bokført verdi 01.01.2014 31 046 51 875 4 562 1 163 323 980
Bokført verdi 31.12.2014 14 129 49 355 4 312 1 163 318 717

Ordinære avskrivninger beregnes på bakgrunn av økonomisk levetid for driftsmidlene og fordeles lineært etter følgende satser:

Lisenser og programvare 20 %
EDB-utstyr/kontormaskiner 20 - 33,3 %
Transportmidler 20 %
Inventar 15 - 20 %
Forretningsbygg 1,5 - 5 %
Leide lokaler 10 %
Tomter 0 %
Kunst 0 %

Note 14

14. Skatt

Årets skatteøkende og skattereduserende forskjeller er knyttet til:

1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Varige driftsmidler 6 309 6 502 6 502
Fordringer -300 -375 -375
Varelager -300 -300 -300
Pensjonsforpliktelser -1 188 188 -993 192 -1 099 665
Gevinst og tapskonto 18 311 23 795 23 795
Andre forskjeller 8 446 3 863 3 863
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen -1 155 722 -959 707 -1 066 180
Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet -312 045 -259 121 -287 869
Herav pensjonsforpliktelse direkte mot EK 1 162 485 887 037 887 508
Herav utsatt skatt direkte mot EK 313 871 239 500 239 627
1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Resultat før skattekostnad 290 711 123 259 120 876
Permanente forskjeller 3 067 2 074 2 074
Grunnlag for årets skattekostnad 293 778 125 334 122 951
Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel -79 433 16 032 18 416
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 214 345 141 367 141 367
1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Betalbar skatt (27 prosent av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 57 873 39 583 39 583
Sum betalbar skat 57 873 39 583 39 583
Endring i utsatt skatt/ skattefordel 21 447 -4 489 -5 156
Skattefordel som følge av endret skattesats - 1 787 1 787
Skattekostnad (27 prosent av grunnlag for årets skattekostnad) 79 321 36 881 36 213
1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Betalbar skatt i balansen 57 873 39 583 39 583
Note 15

15. Overskuddsandel

Det er beregnet 50 prosent overskuddsandel av resultat etter skatt for 2014, dvs. den andel av overskuddet som utbetales som utbytte.

Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Overskuddsandelen kommer i tillegg til lovpålagt utbytte på 2 500 kroner i henhold til vinmonopolloven §4. Sum av utbytte og overskudds-andel er presentert som overskuddsandel i note 18.

Note 16

16. Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld inkluderer følgende:

1 000 kroner 2014 2013
Lån fra ansatte gjennom eget interessekontor - 1
Gavekort 40 733 37 314
Andre påløpte kostnader - -
Uopptjent inntekt 4 171 -
Skyldig lønn og feriepenger 112 181 115 347
SUM 157 085 152 661
Note 17

17. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer à 500 kroner. Samtlige aksjer eies av staten.

Note 18

18. Egenkapital

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Estimatavvik pensjoner Sum
Egenkapital 31.12.2012 50 1 084 543 -822 882 261 711
Korrigering IB grunnet planendring levealdersjustering 75 623 - 75 623
Egenkapital 1.1.2013 50 1 160 166 -822 882 337 334
Årets resultat 86 403 - 86 403
Årets endring estimatavvik - 175 345 175 345
Overskuddsandel -42 332 - -42 332
Egenkapital 31.12.2013 50 1 204 238 -647 537 556 750
Note 19

19. Pensjonsforpliktelser

Vinmonopolet har pensjonsordninger som omfatter i alt 2 068 personer (2 132 personer i 2013). Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Vinmonopolets pensjonsordninger er organisert gjennom Statens Pensjonskasse. I tillegg til den kollektive pensjonsordningen har enkelte ledende ansatte en tilleggspensjon som finansieres over selskapets drift. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ved beregning av årets netto pensjonskostnad legges foregående års forutsetninger til grunn. Under vises forutsetningene som er lagt til grunn for å beregne netto. De aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske forhold. Basert på revidert veiledning fra Norsk Regnskapsstiftelse publisert desember 2014, har Vinmonopolet regnskapsført levealdersjusteringen retrospektivt ved å innregne effekten av endringen i inngående balanse i sammenligningstallene. Vinmonopolet presenterer ett års sammenligningstall noe som innebærer at denne effekten er innarbeidet i egenkapitalen 1.1.2013.

Forutsetninger 2014 Omarbeidet 2013 2013
Diskonteringssats 2,00 % 3,30 % 3,30 %
Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % 3,75 %
Pensjonsregulering 1,75 % 2,75 % 2,75 %
Avkastning på pensjonsmidler 2,00 % 3,30 % 3,30 %
G-regulering 2,50 % 3,50 % 3,50 %
Frivillig avgang 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Årlig uttakstilbøyelighet - AFP (62-67 år) 15,00 % 15,00 % 15,00 %

Årets pensjonskostnad fremkommer slik:

Periodens netto pensjonskostnad i 1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 100 004 121 644 121 644
Resultat før planendring -63 569 - -
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 68 727 50 729 52 817
Risikopremie/administrasjon 2 272 2 251 2 251
Avkastning av pensjonsmidlene -42 092 -27 547 -27 547
Netto pensjonskostnad 65 342 147 077 149 165
Arbeidsgiveravgift 5 665 19 148 19 443
Netto pensjonskostnad før ansatt trekk 71 007 166 225 168 608
Medlemsandel trukket 13 255 12 902 12 902
Total netto pensjonskostnad 57 752 153 323 155 706

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler fremkommer slik:

Per 31.12. i 1 000 kroner 2014 Omarbeidet 2013 2013
Pensjonsforpliktelser brutto - DBO -2 387 956 -2 113 460 -2 206 776
Verdi av pensjonsmidler 1 346 346 1 243 002 1 243 003
Beregnet netto pensjonsforpliktelse -1 041 610 -870 458 -963 773
Arbeidsgiveravgift -146 578 -122 734 -135 892
Balanseført netto pensjonsforpliktelse -1 188 188 -993 192 -1 099 665
Note 20

20. Leieforpliktelser

Selskapet har kontraktsfestede leieforpliktelser som medfører følgende utbetalinger de nærmeste årene (tall i tusen):

2015 2016 2017 2018 2019
146 724 132 559 98 890 76 898 45 190
Note 21

21. Nordpolet

AS Vinmonopolet overtok 01.01.1999 driften av Nordpolet AS på Svalbard. Innskutt aksjekapital er 100 000 kroner. Nordpolets overskudd skal tilbakeføres lokalsamfunnet på Svalbard gjennom Longyearbyen Lokalstyre, og konsolideres derfor ikke.

Datterselskapet er vurdert historisk kost i regnskapet til AS Vinmonopolet.

Resultat 1 000 kroner 2014 2013
Salgsinntekter 22 880 22 670
Vareforbruk 13 251 12 907
Ordinære avskrivninger 0 0
Andre driftskostnader 3 912 3 811
Driftsresultat 5 717 5 952
Finansposter 54 -19
Årets resultat 5 771 5 933
Disponering av resultat:
Til Longyearbyen Lokalstyre 5 771 5 933
Balanse per 31.12. i 1 000 kroner 2014 2013
Anleggsmidler 0 0
Eiendeler 10 315 10 888
Egenkapital 4 380 4 380
Kortsiktig gjeld 5 935 6 508
Gjeld og egenkapital 10 315 10 888
Note 22

22. Nærstående parter

AS Vinmonopolet er et særlovsselskap heleiet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD og andre virksomheter eiet av HOD er definert som nærstående til AS Vinmonopolet. Det foreligger ingen vesentlige transaksjoner med disse. I tillegg har AS Vinmonopolet vesentlige transaksjoner med de statseide aksjeselskapene Posten Norge AS (underlagt Samferdselsdepartementet) og Entra Eiendom AS (underlagt Nærings- og handelsdepartementet) knyttet til henholdsvis distribusjonstjenester og leie av lokaler.