Kontrollkomitéens innstilling

Kontrollkomitéen har gjennomgått det avsluttede og reviderte årsoppgjør samt revisjonsberetningen. Styrets forslag til disposisjon av overskuddet kr 211,4 mill. har Kontrollkomitéen ingen merknader til. Kontrollkomitéen anbefaler at bedriftsforsamlingen gir sin tilslutning til det fremlagte årsoppgjør for 2014.

Oslo, 11. mai 2015

Ole John Østenstad (leder)
Anne-Karin Nygård
Gunn Inger Løvseth