Årsregnskap

Nøkkeltall

Nøkkeltall

Salg i 1 000 liter 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Svakvin 66 773 66 432 66 432 65 690 64 272
Sterkvin 597 636 636 670 708
Brennevin 11 260 11 486 11 486 11 851 12 097
Øvrige produkter 2 516 2 078 2 078 1 656 1 333
SUM 81 146 80 632 80 632 79 867 78 410
INNTEKTER 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Brutto salgsinntekter 15 775,4 15 370,5 15 370,5 14 951,8 14 488,4
Driftsinntekter 12 634,2 12 307,3 12 307,3 11 971,5 11 605,9
Driftsresultat 252,0 88,6 86,2 123,1 118,9
Resultat før skatt 290,7 123,3 120,9 167,5 159,3
Kapital 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Total kapital i millioner kroner 3 610,9 3 291,2 3 320,0 3 180,9 3 280,6
Egenkapital i millioner kroner 461,4 556,8 479,0 273,0 466,7
Egenkapitalandel i prosent 12,8 16,9 14,4 8,6 14,2
Lønnsomhet i prosent 2014 Omregnet 2013 2013 2012 2011
Bruttomargin 1) 13,0 12,7 12,7 12,6 12,4
Resultatgrad 2) 2,3 1,0 1,0 1,4 1,4
Totalkapitalrentabilitet 3) 8,5 3,8 3,8 5,3 5,2
Egenkapitalrentabilitet 4) 57,1 29,7 32,2 45,3 27,5
Likviditet 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Likviditetsgrad i prosent 5) 151,9 155,4 155,4 157,1 145,6
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 1 017,6 965,4 965,4 906,9 847,4
Personale 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Antall fast ansatte per 31.12. 1825 1 802 1 802 1 805 1 815
Herav: Heltidsansatte 657 652 652 675 671
Deltidsansatte 1168 1 150 1 150 1 130 1 144
Antall årsverk 1156 1 139 1 139 1 125 1 130
Antall butikker per 31.12. 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Antall butikker per 31.12. 297 288 288 278 267
Resultat

Resultat

Tall i millioner kroner Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter 2 12 620,3 12 296,4 12 296,4
Andre inntekter 13,9 11,0 11,0
SUM DRIFTSINNTEKTER 12 634,2 12 634,2 12 307,3
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk 3 10 994,2 10 739,5 10 739,5
Lønn og andre personalkostnader 4,19 902,9 995,5 997,9
Av- og nedskrivinger på varige dr.midler 13 78,8 75,6 75,6
Andre driftskostnader 5 406,3 408,2 408,2
SUM DRIFTSKOSTNADER 12 382,2 12 218,7 12 221,1
Tall i millioner kroner Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
DRIFTSRESULTAT 252,0 88,6 86,2
FINANS
Finansinntekter 6,8 41,1 35,9 35,9
Finanskostnader 6 2,4 1,2 1,2
SUM FINANSRESULTAT 38,7 34,7 34,7
Tall i millioner kroner Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
RESULTAT FØR SKATT 290,7 123,3 120,9
Skattekostnad 14 79,3 36,9 36,2
ÅRETS RESULTAT 211,4 86,4 84,7
Tall i millioner kroner Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
AVSATT TIL
Til overskuddsandel og utbytte 14 105,7 42,4 42,4
Til annen egenkapital 18 105,7 44,1 42,4
Sum 211,4 86,4 84,7
EIENDELER Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Lisenser og programvare 13 74,4 79,5 79,5
Utsatt skattefordel 14 312,0 259,1 287,9
Varige driftsmidler 13 244,4 244,4 244,4
Obligasjoner og aksjer 12 1,2 1,4 1,4
ANLEGGSMIDLER 632,0 584,5 613,3
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Varebeholdning 9 797,4 668,2 668,2
Kundefordringer 10 36,7 50,7 50,7
Andre kortsiktige fordringer 11 14,3 15,3 15,3
Finansielle plasseringer 8 393,4 374,7 374,7
Kontanter, bankinnskudd 7 1 737,1 1 597,7 1 597,7
OMLØPSMIDLER 2 978,9 2 706,7 2 706,7
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
SUM EIENDELER 3 610,9 3 291,2 3 320,0
Balanse

Balanse

Tall i millioner

EIENDELER Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Lisenser og programvare 13 74,4 79,5 79,5
Utsatt skattefordel 14 312,0 259,1 287,9
Varige driftsmidler 13 244,4 244,4 244,4
Obligasjoner og aksjer 12 1,2 1,4 1,4
ANLEGGSMIDLER 632,0 584,5 613,3
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Varebeholdning 9 797,4 668,2 668,2
Kundefordringer 10 36,7 50,7 50,7
Andre kortsiktige fordringer 11 14,3 15,3 15,3
Finansielle plasseringer 8 393,4 374,7 374,7
Kontanter, bankinnskudd 7 1 737,1 1 597,7 1 597,7
OMLØPSMIDLER 2 978,9 2 706,7 2 706,7
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
SUM EIENDELER 3 610,9 3 291,2 3 320,0
GJELD OG EGENKAPITAL Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Innskutt kapital
Aksjekapital 17 0,1 0,1 0,1
Opptjent kapital
Annen egenkapital 18 461,3 556,7 479,0
EGENKAPITAL 461,4 556,8 479,0
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Pensjonsforpliktelser 19 1 188,2 993,2 1 099,7
LANGSIKTIG GJELD 1 188,2 993,2 1 099,7
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Leverandørgjeld 1 527,1 1 399,6 1 399,6
Betalbar skatt 14 57,9 39,6 39,6
Skyldig offentlige avgifter 113,5 107,2 107,2
Overskuddsandel og utbytte 15 105,7 42,3 42,3
Annen kortsiktig gjeld 16 157,1 152,7 152,7
KORTSIKTIG GJELD 1 961,3 1 741,3 1 741,3
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 610,9 3 291,2 3 320,0
Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kroner

LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Tilført fra årets virksomhet *) 212,8 72,5 72,5
Endring leverandører 127,5 303,1 303,1
Endring i lager, debitorer -115,2 -105,5 -105,5
Endring andre kortsiktige poster 11,9 -79,1 -79,1
Netto likviditetsendring fra virksomheten 237,1 191,0 191,0
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Investeringer i varige driftsmidler 1 -86,0 -75,9 -75,9
Salg av varige driftsmidler 6,6 - -
Netto likviditetsendring fra investeringer -79,4 -75,9 -75,9
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
LIKVIDER FRA FINANSIERING
Endring andre langsiktige fordringer 12 0,3
Netto likviditetsendring fra finansiering 0,3
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Netto endring i likvider gjennom året 158,0 115,1 115,1
Likvider 1.1. 1 972,5 1 857,3 1 857,3
Likvider 31.12. 2 130,5 1 972,5 1 972,5
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Spesifikasjon likvider 31.12.
Kontanter 103,6 - -
Bankinnskudd 1 633,5 1 597,7 1 597,7
Finansielle plasseringer 393,4 374,7 374,7
Sum likvider 2 130,5 1 972,4 1 972,4
Note 2014 Omarbeidet 2013 2013
Resultat før skatt 290,7 123,3 120,9
Gevinst ved salg av driftsmidler -6,2 - -
Tap ved avgang driftsmidler 12,0 - -
Ordinære av- og nedskrivinger 78,8 75,6 75,6
Betalbar skatt (vinmonopolavgift) -39,6 -83,5 -83,5
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -80,5 17,4 19,8
Overskuddsandel -42,3 -60,3 -60,3
*) Tilført fra årets virksomhet 212,8 72,5 72,5