Årsberetning

Gjennom eneretten til detaljsalg av alkoholholdig drikkevare over 4,7 volumprosent, er Vinmonopolet et av samfunnets viktigste redskaper for å begrense alkoholforbruket og sikre et ansvarlig salg av vin, brennevin og sterkøl. Fraværet av privatøkonomiske insentiver og et begrenset antall butikker bidrar til et vesentlig lavere alkoholkonsum enn om vin ble tillatt solgt i dagligvarebutikker.

Vinmonopolet har en sterk oppslutning i det norske folk. I 2014 oppnådde selskapet de historisk sterkeste resultatene i omdømmemålinger noensinne. På BIs kundebarometer gikk Vinmonopolet opp 11 plasser fra året før og havnet på en hederlig 10. plass. På samme tid toppet vi TNS Gallup sin måling i 2014, for andre året på rad. Med en score på 72 poeng lå Vinmonopolet klart i toppen.

Samtidig opplever Vinmonopolet utfordringer. En økende andel av alkoholen som konsumeres i Norge, handles gjennom de uregistrerte kanalene som grensehandel, taxfree og smugling. Nye innførselskvoter på vin i bytte mot tobakk, som kom 1. juli 2014, har ført til at Vinmonopolets markedsandeler er redusert.

I dag er et klart flertall av befolkningen (60 prosent) for vinmonopolordningen. En viktig årsak til den høye oppslutningen er den fantastiske jobben våre ansatte gjør i møtet med kundene. Den servicen og den kunnskapen de formidler i butikkene, gir oss fornøyde kunder. Vi sier vi skal tilby det beste kundemøtet i Norge, og en viktig forutsetning for dette er ansatte med god varefaglig kompetanse.

Viktig for Vinmonopolets legitimitet er også at det er en god tilgjengelighet til butikkene våre. Vi merker et stadig økende press fra kommuner som ikke har Vinmonopol, men som ønsker det. Det er i dag over 100 kommuner som ønsker Vinmonopol, men som ikke har det.

I 2014 åpnet vi en ny type butikkmodell (kategori 1), tilpasset små handelssentra og kommuner med få innbyggere. Den første prøvebutikken ble åpnet 9. april på Herøy i Nordland, og den andre 15. mai i Lyngen i Troms. Allerede etter seks måneders drift var det klart at butikkene ville dekke sine egne kostnader, et krav styret setter til alle Vinmonopolets butikker. I november ble det vedtatt å åpne fem nye butikker i denne kategorien i 2015. Dette vil være med på å bedre tilgjengeligheten ytterligere i distriktene.

Det beste kundemøtet

Det beste kundemøtet

Vinmonopolets mål er å være Norges ledende faghandelskjede. Vi måler kvalitet på service gjennom mystery shoppere, som opptrer som vanlige kunder i butikkene. Alle butikker ble målt seks ganger i 2014, på områder som mottakelse, behovsavklaring, rådgivning, oversiktlighet i butikk, varetrykk, avslutning av handel, wow-effekt gjennom å gi mer enn kundene forventer osv.

I 2014 ble det innført en ny mystery-shoppingmanual. Tidligere resultater har vært særdeles høye. Nå har vi hatt en gjennomgang av hva som egentlig er det viktigste for kunden og satt nye mål. Parameterne som tidligere scoret 100 prosent år etter år, er fjernet og vi har hevet målene for tidligere områder. Det er også valgt ut fem absolutter som vektes høyere enn andre mål som konkretiserer det vi kaller «wow-effekten», det som gir kunden noe utover det forventede. Målene ble også tilpasset de høyere produktivitetskrav for 2014.

Ikke uventet er resultatet for 2014 lavere enn målt mot 2013. Mens resultatet for 2013 lå på 95,4, er nytt nivå vi skal måle oss mot i 2014 på 82,9. Produktiviteten i butikkene økte i 2014 med 0,5 prosent, som er et tegn på at butikkene klarer både å effektivisere og å vise ypperlig service tross langt høyere mål på kundetilfredshet.

Plassering 2013 Poeng 2013 Plassering 2014 Poeng 2014
BIs Kundebarometer 21 78,9 10 81,8
TNS Gallups syndikerte omdømmemåling 1 73 1 72
RepTrack, Apeland 10 77,3 8 79,1
Ipsos MMIs «Store Norske Bedrifter» 5 77 5 77
Sosial kontroll og kampanjer

Sosial kontroll og kampanjer

Sammen med de andre nordiske alkoholmonopolene har vi satt oss ambisiøse mål for vårt samarbeid innen CSR: vi skal være gode eksempler på hvordan man driver forbedringer i leverandørkjeden og de som produserer de varer vi selger skal oppleve at deres forhold på arbeidsplassen har bedret seg. Under en reise til Sør-Afrika i april 2014 fikk vi bekreftet at det nordiske CSR-samarbeidet har vært sterkt medvirkende til en positiv trend blant vinprodusentene i landet og til i langt større grad enn tidligere å fokusere på arbeidsforhold og innføring av etiske standarder. Tilsvarende tilbakemeldinger har vi også fått fra andre land vi har rettet vårt fokus mot. Vårt oppfølgingsprogram gjennom egenrapportering og revisjoner viser at forholdene hos våre produsenter i all vesentlighet er bra, og forhold som ble avdekket er nå blitt utbedret. Utfordringene ligger trolig lenger ned i leverandørkjeden, hos produsentenes underleverandører. Derfor vil vi fra 2015 sette større fokus på dette, også dette i samarbeid med de andre nordiske monopolene.

I 2014 har 217 av våre importører og flere tusen av deres produsenter deltatt i vår CSR-oppfølging; i praksis gjennom å rapportere i hvilken grad de etterlever vår Code of Conduct. I løpet av de tre siste årene har de fleste av våre produsenter deltatt i denne oppfølgingen. Til tross for aktiv støtte fra Vinmonopolets side, har dessverre ikke alle leverandører og importører vist tilstrekkelig engasjement i denne oppfølgingen. Dette har resultert i at Vinmonopolet i 2014 valgte å avslutte avtaleforholdet med to importører og elleve produsenter.

De nordiske monopolene besluttet i 2014 at denne oppfølgingen skal gjennomføres etter Business Social Cimpilance Initiative (BSCI) sin metodikk. Vinmonopolet, og de andre nordiske monopolene, vil derfor søke om medlemskap i denne organisasjonen i 2015.

Miljø 2014
I 2014 har Vinmonopolet oppdatert sin miljøstrategi, og målet er fortsatt at vi skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø. Med 287 miljøfyrtårnsertifiserte butikker ved utgangen av 2014 er Vinmonopolet kjeden med flest sertifiserte butikker i Norge. Målet er at alle butikker som har vært i drift i ni måneder, skal være miljøsertifisert.

De viktigste miljøtiltakene i 2014 har vært å aktivt forbedre datakvaliteten på energi- og avfallstall. Det har vi lykkes med, og Vinmonopolet kan vise til merkbare innsparinger med bakgrunn i dette arbeidet. I tillegg har vi videreutviklet miljøsamarbeidet med de andre nordiske alkoholmonopolene for å ha felles mål for deler av miljøarbeidet og kravene vi stiller til våre leverandører. Vinmonopolet skal bidra til at leverandørene og samarbeidspartnerne våre reduserer sine miljøbelastninger. Vi vil derfor være opptatt av hvilke tiltak som kan gjøres bakover i verdikjeden, ikke minst på emballasjesiden. Det har vært en sterk reduksjon i antall poser ut fra Vinmonopolets butikker etter at det ble innført betaling på 1 krone for posene. I 2014 gikk vi tilbake til poser med 80 prosent gjenvunnet materiale.

Sosial kontroll 2013 2014
Resultat alderskontroll, mystery shopper, prosent 79,3 93,0
Antall tester per butikk 16 24
Vist legitimasjon uoppfordret 2 mill. 2,35 mill.
Spurt om legitimasjon 1,2 mill. 1,06 mill.
Avvist pga. alder 6907 4935
Avvist pga. langing 1207 646
Avvist pga. beruselse 4792 3667
Antall spurte og uoppfordret viste legitimasjoner som prosentvis del av antall ekspederinger 9,9 10,9
Butikker

Butikker og tilgjengelighet

Bedre butikkdekning i distriktene vil fortsatt være et viktig arbeid for Vinmonopolet, og med en ny liten butikkmodell, kategori 1, vil dette være mulig i framtiden. Styret forutsetter at nye butikker, over tid, dekker sine egne kostnader. Vinmonopolet la ned en butikk i 2014, butikken Namsskogan, som ikke dekket sine egne kostnader. Butikken var en del av et tidligere prøveprosjekt med filialdrift.

2013 2014
Antall butikker per 31.12. 288 297
Antall nye butikker 10 10
Antall kommuner med Vinmonopol 223 232
Antall kommuner uten Vinmonopol som har søkt om butikk 110 106
Prosentvis andel av befolkning i kommune med eget Vinmonopol 89 90
Prosentvis andel av befolkning som bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol 96 96
Prosent som er helt eller delvis enig i påstanden: «Tilgangen til Vinmonopolet er god nok der jeg bor» 90 90
E-handel
E-handel (vinmonopolet.no og kundesenter) 2013 2014
Antall besøk på vinmonopolet.no 6,9 mill. 8 mill.
Prosentvis endring fra året før 23 14
Andel fra mobile enheter (mobil/nettbrett), prosent 41 51
Ordre i nettbutikk og kundesenter 102 000 128 000
Prosentvis endring fra året før 7 26
Totalt antall liter e-handel 810 000
Brutto omsetning e-handel, millioner kroner 160,3
Antall følgere på sosiale medier 9 834 15 161
Salget

Salget

Salget målt i liter økte med 0,6 prosent i 2014 målt mot 2013. Salget har lenge vist en trend til utflatning og delvis nedgang, og denne trenden forsterket seg tydelig i 2. halvår med økningen av innførselskvotene på vin fra 1. juli.

Mens salget økte med 660 000 liter i perioden januar – juni, var det en nedgang for perioden juli – desember på 140 000 liter. Det er derfor naturlig å anta at taxfree- og grensehandel tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

Svakvin er den suverent største kategorien og står for over 82 prosent av Vinmonopolets salg. Imidlertid vokser salget av øl – som kun utgjør 3 prosent av salget – mer enn svakvinssegmentet sammenlagt. For brennevin og sterkvin fortsetter nedgangen. Gledelig er det at alkoholfritt viser en økning på 13,5% mot året før.

Ovenstående illustrerer den tydeligste makrotrenden i Vinmonopolets salg: Salget av «lette og lyse» varekategorier (hvitvin, musserende, rosévin, øl og alkoholfritt) øker på bekostning av «mørke og (alkohol)tunge» kategorier som brennevin, sterkvin og rødvin.

Det er positivt at vi ser resultater av den bevisste satsingen vi har hatt på alkoholfrie produkter de siste årene.

Totalt – i 1000 liter Hele året 2013 Hele året 2014 Endring liter Endring prosent
Svakvin 66 431 66 780 349 0,5 %
Brennevin 11 486 11 260 -226 -2,0 %
Øl 1 798 2 198 400 22,2 %
Sterkvin 636 597 -39 -6,1 %
Alkoholfritt 280 318 38 13,5 %
TOTALT 80 632 81 154 521 0,6 %
Vareforsyning og sortiment

Vareforsyning og sortiment

Vinmonopolets vareutvalg er blant verdens største og beste. Målet er å ha et kunderettet og lønnsomt sortiment som bidrar positivt til Vinmonopolets omdømme. Sortimentet skal dekke alle våre kundesegmenters faktiske og forventede etterspørsel, være innovativt og samtidig lønnsomt som helhet. Totalt hadde 22 465 forskjellige produkter i de ulike produktutvalgene salg i 2014. Sortimentet i Vinmonopolets butikker varierer fra ca. 200 produkter i de minste butikkene (kategori 1) til ca. 4 500 produkter i den aller største.

Antall produkter med salg 2013 2014
Rødvin 9 344 9 564
Hvitvin 5 395 5 835
Rosévin 474 511
Musserende vin 1 517 1 716
Sterkvin 426 418
Brennevin 2 529 2 798
Øl 1 045 1 391
Alkoholfritt 60 68
Diverse 145 164
TOTALT 20 935 22 465

Det er 404 grossister med leveringsavtale til Vinmonopolet. Dette er en økning fra 367 grossister året før. De ti største grossistene står for en markedsandel på nesten 40 prosent. Grossistene bruker distribusjonsfirmaer for å levere til butikkene, og de fire største distributørene står for 99 prosent av levert volum til butikkene.

Samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar (CSR)

Sammen med de andre nordiske alkoholmonopolene har vi satt oss ambisiøse mål for vårt samarbeid innen CSR: vi skal være gode eksempler på hvordan man driver forbedringer i leverandørkjeden og de som produserer de varer vi selger skal oppleve at deres forhold på arbeidsplassen har bedret seg. Under en reise til Sør-Afrika i april 2014 fikk vi bekreftet at det nordiske CSR-samarbeidet har vært sterkt medvirkende til en positiv trend blant vinprodusentene i landet og til i langt større grad enn tidligere å fokusere på arbeidsforhold og innføring av etiske standarder. Tilsvarende tilbakemeldinger har vi også fått fra andre land vi har rettet vårt fokus mot. Vårt oppfølgingsprogram gjennom egenrapportering og revisjoner viser at forholdene hos våre produsenter i all vesentlighet er bra, og forhold som ble avdekket er nå blitt utbedret. Utfordringene ligger trolig lenger ned i leverandørkjeden, hos produsentenes underleverandører. Derfor vil vi fra 2015 sette større fokus på dette, også dette i samarbeid med de andre nordiske monopolene.

I 2014 har 217 av våre importører og flere tusen av deres produsenter deltatt i vår CSR-oppfølging; i praksis gjennom å rapportere i hvilken grad de etterlever vår Code of Conduct. I løpet av de tre siste årene har de fleste av våre produsenter deltatt i denne oppfølgingen. Til tross for aktiv støtte fra Vinmonopolets side, har dessverre ikke alle leverandører og importører vist tilstrekkelig engasjement i denne oppfølgingen. Dette har resultert i at Vinmonopolet i 2014 valgte å avslutte avtaleforholdet med to importører og elleve produsenter.

De nordiske monopolene besluttet i 2014 at denne oppfølgingen skal gjennomføres etter Business Social Cimpilance Initiative (BSCI) sin metodikk. Vinmonopolet, og de andre nordiske monopolene, vil derfor søke om medlemskap i denne organisasjonen i 2015.

2013 2014
Antall nye miljøfyrtårnsertifiserte butikker 113 72
Prosentvis andel sertifisert per 31.12. 95 97
Antall bæreposer ut til butikk 24 974 000 23 500 000

Korrupsjon
Vinmonopolet har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider aktivt for at korrupsjon ikke skal forekomme i vår forretningsvirksomhet, eller hos våre samarbeidspartnere. Vinmonopolet har etiske retningslinjer som regulerer forhold rundt de ansattes personlige atferd og retningslinjer for kontakt med leverandører. Gjennom det felles nordiske, etiske regelverket stilles det krav om at alle drikkevareleverandører skal arbeide aktivt for å motvirke korrupsjon i sin virksomhet. Ved innkjøp av driftsmidler og tjenester, følger Vinmonopolet lov om offentlige anskaffelser, hvor et grunnleggende krav er at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Internberedskap
Vinmonopolet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner med basis i egen organisasjons ansvar og ressurser, og ha gode rutiner og en klar rollebevissthet i forholdet til departementet og øvrige sektorer og virksomheter. Vinmonopolets risikoanalyse for kriser revideres jevnlig, og den overordnede krisehåndteringsplanen oppdateres i etterkant av dette.

Håndteringsstrategier
Vinmonopolet har utarbeidet konkrete håndteringsstrategier for å møte eventuelle kriser som kan oppstå. Strategiene inngår i fire områder; produkter, alkoholpolitikk og sosialt ansvar, faghandel og administrasjon, økonomi og drift. Det gjennomføres årlige krise og beredskapsøvelser i Vinmonopolet. Høsten 2014 var temaet brudd på Vinmonopolets etiske retningslinjer.

Risikostyring
Vinmonopolet gjennomfører årlig en kartlegging av forhold som kan svekke selskapets evne til måloppnåelse. Manglende service, kunnskap og tilgjengelighet pga. svekket resultat, svekket relevans / posisjon og uønsket påvirkning ble i 2014 vurdert som forhold med høy risikoprofil. Det er iverksatt tilhørende oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet, og status rapporteres løpende til Vinmonopolets styre.Organisasjon og ansatte

Organisasjon og ansatte

Ansatte 2013 2014
Antall ansatte, totalt 1802 1825
Antall ansatte butikk 1632 1656
Antall ansatte kjedekontor 170 169
Antall årsverk 1138,9 1156,2
Endring i årsverk fra året før 13,9 17,3
Heltid 652 657
Deltid 1150 1168

1 825 ansatte arbeidet i Vinmonopolet ved utgangen av 2014, og utførte 1 156,2 årsverk. Vinmonopolet har en stor andel ansatte i deltidsstilling. Vi ønsker å redusere ufrivillig deltid og det jobbes aktivt for å øke deltidskontrakter der det er mulig. Det er samtidig en utfordring med mange små butikker i distriktene som er stengt deler av uken, samt at det meste av salget foregår mot helgen.

Ledelse

Administrerende direktør Kai G. Henriksen har vært sykemeldt fra 13. november i fjor. I hans fravær er juridisk direktør Lars Sogn konstituert som administrerende direktør.

Geir Mosether begynte i stillingen som direktør for Innkjøp- og vareforsyning 1. august 2015.

Sykefravær 2013 2014
Totalt sykefravær 7,4 % 8 %
Korttidsfravær (inntil 16 dager) 2,6 % 2,6 %
Langtidsfravær (over 16 dager) 4,8 % 5,4 %

Sykefraværet har gått opp fra 2013. Styret og administrasjonen har hatt stor oppmerksomhet på dette i året som har gått. Det jobbes systematisk for at ledere skal bli bedre på oppfølging av sykemeldte ved å ha tettere dialog med den sykemeldte, ha gode oppfølgingsplaner samt medvirke i dialogmøter med NAV og lege.

Likestilling % Kvinner 2013 Kvinner 2014 Menn 2013 Menn 2014
Deltid 77 23 76 24
Butikksjefer 54 46 55 45
Andre ledere Kjedekontor m/personalansvar 41 59 38 62
Ledergruppe 29 71 29 71
Styret 44 56 44 56
Ledere totalt 52 48 53 47
Totalt i Vinmonopolet 69 31 68 32

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Personer med nedsatt funksjonsevne
Vinmonopolet vil legge til rette for at ansatte som gjennom et langt arbeidsliv har fått slitasjeskader, kan fortsette i jobben. Det er imidlertid utfordringer i små butikker der det ikke er så enkelt å tilrettelegge i like stor grad som i en større butikk. Det vil også kunne være mer sårbarhet og belastning på de øvrige ansatte i små butikker når det skal tilrettelegges over lengre tid.

Avviksrapportering
I 2014 ble det rapportert til sammen 81 avvik i avvikssystemet. Av disse var 59 HMS-relaterte avvik. 15 av disse var av en karakter slik at de ble meldt til NAV fordi hendelsen førte til fravær og/eller medisinsk behandling.

Minoriteter
Bedriften jobber sammen med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere, og arbeid med mangfold i alle typer stillinger.

Yrkesaktivitet etter 50 år
Det jobbes aktivt for å beholde arbeidstakere, og arbeidsoppgaver tilrettelegges så langt det er mulig for å sikre at arbeidstakere står i jobb. I tillegg oppfordres alle aldersgrupper å søke stillinger i bedriften ved nyrekrutteringer.Opplæring

Opplæring

For Vinmonopolet er det avgjørende at hver enkelt medarbeider ser seg selv som en viktig brikke. Dette betyr i praksis at vi er opptatt av at hver enkelt ansatt, og alt vi gjør, henger sammen med styringspyramiden i vår strategiske plan. Hver medarbeidersamtale resulterer i en individuell treningsplan som er tett koblet til vår strategi. Treningsplanen skal være et viktig verktøy for den enkelte ansatt og leder i løpet av året, for å sikre at den enkelte får brukt sitt fulle potensial. Det å oppleve å utnytte sitt potensial, og å bidra med gode prestasjoner, skaper motivasjon og arbeidslyst. Medarbeidere har også et eget ansvar for å påvirke og utvikle sitt arbeid, sin arbeidssituasjon og egne forutsetninger for å gjøre en god jobb.

All kursing i regi av Vinmonopolet gjennomføres med hjelp av interne krefter. Enten det er forelesning om øl eller ledertrening er det våre egne ansatte fra butikk eller Kjedekontor som gjennomfører det. Dette er en av våre største suksessfaktorer.Vinmonopolets kompetansestige.
IT-løsning

IT-løsning

2014 var det første hele året hvor Vinmonopolets nye IT-system (SAP) var implementert både på Kjedekontor og i butikk. I løpet av året ble også driftsleverandør byttet ut, fra IBM til norske Basis Consulting. Løsningen har løpende blitt justert og forbedret siden første produksjonssetting i 2010 og den fungerer nå godt på de fleste områder. Forbedringsarbeidet vil fortsette også i 2015, både for å effektivisere arbeidsprosesser og for å gi nye muligheter, for eksempel til modernisering av Vinmonopolets netthandelsløsning.Regnskap

Regnskap

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 12 620,3 millioner kroner, hvorav 6 713,4 millioner kroner var alkoholavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 323,9 millioner kroner fra 2013. Etter fradrag av varekostnader og øvrige driftskostnader, var driftsresultatet 252,0 millioner kroner. Driftsresultatet ble 163,4 millioner kroner høyere enn i 2013. Økningen i driftsresultat skyldes i all hovedsak reduserte lønns- og personalkostnader, og da i hovedsak reduserte pensjonskostnader. Pensjonskostnaden er redusert med 95,6 millioner kroner i forhold til 2013. Hovedårsaken til denne reduksjonen er ny uførepensjonsordning for offentlige tjenestepensjonsordninger. Totalt sett er allikevel pensjonsforpliktelsen økt fra 993,2 millioner kroner til 1 188,2 millioner kroner i 2014. Dette skyldes i all hovedsak redusert diskonteringsrente i forutsetningene for beregning av pensjonsforpliktelsen. Resultatet før skatt ble 290,7 millioner kroner, som er 167,4 millioner kroner høyere enn i 2013. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Dette utgjør 105,7 millioner kroner. Årets resultat etter skatt, fratrukket statens overskuddsandel, utgjør 105,7 millioner kroner, og foreslås overført til annen egenkapital. I henhold til Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet (vinmonopolloven) utbetales også et aksjeutbytte til eierne med 2 500 kroner.

Kontantstrømmene fra operasjonelle aktiviteter var 237,1 millioner kroner og 79,4 millioner kroner ble benyttet til investeringsaktiviteter. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm er i all hovedsak endring i arbeidskapital og pensjon.

Samlet beholdning av kontanter og kontant­ekvivalenter per 31.12.2014 var 2 130,5 millioner kroner i forhold til 1 972,5 millioner kroner ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året.

Totalkapitalen i selskapet utgjorde 3 610,9 millioner kroner per 31.12.2014. Bokført egenkapital var 461,4 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 12,8 prosent. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2013 på 556,8 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 16,9. I tillegg til disponeringen av årets resultat skyldes reduksjon i egenkapital en negativ endring i estimatavvik på pensjoner.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Vinmonopolets likvide midler er hovedsakelig plassert i konsernkontoordning med flytende rente, men det er en risiko for endringer i rentenivået på innskuddene. Grunnet lav ekstern gjeld vil renterisikoen være minimal. I tillegg er 300 millioner kroner plassert i obligasjoner og sertifikater innenfor stats-, kommune- og finanssektoren. Renterisikoen anses for liten.

Vinmonopolet er ikke eksponert for valutarisiko, da hele omsetningen er i norske kroner.Fremtidsutsikter

Fremtidsutsikter og strategiske utfordringer

Alle omdømmemålinger viser at Vinmonopolet står sterkt i det norske folk. Målet vårt er å beholde plassen som Norges ledende faghandelskjede, samtidig som Vinmonopolet skal være samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. I dette ligger en krevende og utfordrende balansegang. Som viktige elementer i denne videreutviklingen, vil Vinmonopolet framover satse aktivt på produktutvikling og ytterligere service- og kompetanseheving. En avveiing Vinmonopolet står overfor i fremtiden er ønsket om flere butikker på den ene siden og økte kostnader på den andre. Press på konseptet til kategori 1 butikkene som arealstørrelse mot behovet av å holde driftskostnadene nede er et annet.

Styret er opptatt av at utviklingen med økning i smugling, grensehandel og taxfreesalg over tid ikke skal undergrave Vinmonopolets funksjon som samfunnets viktigste alkoholpolitiske virkemiddel.

Vinmonopolet skal tilpasse seg en ny tid. Dette vil si at en gjennom fokus på kostnadsdriverne i egen organisasjon og økte inntekter gjennom blant annet salg av alkoholfrie produkter samt gaveartikler, vil stå rustet for framtidige oppgaver.

Interessen for øl blant kundene våre stiger, og vi vil øke antallet lanseringer framover. Vi ser også på alternative måter å synliggjøre øl i butikkene. Øl vil være alkoholpolitisk positivt i forhold til et lavere alkoholinnhold enn vin og brennevin.

Stadig flere kunder møter Vinmonopolet gjennom digitale kanaler. Bruk av Vinmonopolets nettsider har økt med over 80 prosent de siste tre årene, og over halvparten besøker oss fra mobile enheter. Nettbestillinger har økt med nesten 30 prosent den samme tiden. Dette gjør at vi skal tilrettelegge bedre for digitale kunder gjennom å oppgradere nettbutikken og nettsidene våre og utvikle mobile applikasjoner. Digitale kundemøter er viktig for oss i sammenheng med tilgjengelighet i utkantstrøk.

Reklameforbudet ser ut til å endres ved å gi oss mulighet til å vise produktbilder på nett. Dette vil forenkle handel i nettbutikken.

Ved å fokusere på det beste kundemøtet og effektiv drift, skal Vinmonopolet fortsatt gjøre seg fortjent til folks støtte.

Styret ønsker å takke hver enkelt medarbeider i Vinmonopolet for en viktig innsats i året som er gått, og for å ha bidratt til å styrke Vinmonopolets posisjon.