(Foto: Marianne Otterdahl Jensen)

(Foto: Marianne Otterdahl Jensen)

Årsberetning

2013 var nok et godt år for Vinmonopolet. Selskapet støttes av en voksende majoritet i befolkningen. Den årlige medarbeidertrivselsundersøkelsen viser at de ansatte er svært godt fornøyd med å jobbe i Vinmonopolet. På TNS Gallups omdømmeundersøkelse gikk vinmonopolet rett til topps. På statens egen innbyggerundersøkelse, som måler hvor godt fornøyd befolkningen er med offentlige tjenester, kom Vinmonopolet på en sterk fjerdeplass. Imidlertid er Vinmonopolets omgivelser mer omskiftelige enn på lenge. 2013 var preget av utviklingstrekk som på noe sikt vil representere betydelige utfordringer for selskapet. Grensehandel og flyplassenes taxfreesalg tar stadig markedsandeler fra Vinmonopolet.

Alkoholpolitikk og samfunnsansvar
I den politiske plattformen som ligger til grunn for den borgerlige regjeringen er det fastslått at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast. Likevel har den politiske debatten i 2013 vært preget av spørsmål om omsetning av alkohol. Gjennom eneretten til detaljsalg av alkoholholdige drikkevarer over 4,7 volumprosent, er Vinmonopolet et av samfunnets viktigste redskaper for å begrense alkoholforbruket og sikre sosialt ansvarlig salg av vin, brennevin og sterkøl. Fraværet av privatøkonomiske insentiver og et begrenset antall butikker – 288 vinmonopol i drift ved utgangen av 2013 – bidrar til et vesentlig lavere alkoholkonsum enn om vin ble tillatt solgt i landets ca. 4 500 dagligvarebutikker med ølsalg. Gjennom de 3,2 millioner alderskontrollene og de 13 000 avvisninger for beruselse og alder som Vinmonopolet foretok i 2013, utøves sosialt ansvarlig salg av alkoholholdige drikkevarer. Det er styrets klare oppfatning at det norske samfunnet – både menneskelig og økonomisk – er tjent med vinmonopolordningen.

Flere alkoholpolitiske saker fikk stor medieomtale i 2013 og var også gjenstand for parlamentarisk debatt, eksempelvis spørsmålet om Vinmonopolets åpningstider. Helse- og Omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsutkast, som foreslår at Vinmonopolet gis mulighet til å holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og på valgdagen. At Vinmonopolet har stengt på dager hvor det er tillatt med ølsalg i dagligvarebutikkene, er en bestemmelse som i følge høringsutkastet har mistet politisk og folkelig oppslutning. Styret ser det som helt sentralt å videreutvikle alkoholpolitikken slik at Vinmonopolet og vinmonopolordningen også i fremtiden støttes av en klar majoritet av befolkningen. I en undersøkelse TNS Gallup gjennomførte for Vinmonopolet i 2013, svarte 60 prosent av de spurte at de vil at Vinmonopolet skal være eneste kanal for salg av vin, brennevin og sterkøl, den sterkeste oppslutningen om Vinmonopolet siden målingene startet i 2002.

Utfordrende forventninger
Vinmonopolets ledelse reviderte selskapets strategiske plan i 2013. Forrige revisjon av selskapsstrategien ble gjort i 2007 og det var naturlig å gjøre en bredere gjennomgang som følge av utviklingen i samfunnet og det nye politiske klima etter stortingsvalget i 2013. Til tross for at 90 prosent av Norges befolkning bor i en kommune med vinmonopol er det stadig påtrykk for å åpne nye butikker, særlig i kommuner hvor Vinmonopolet ikke har butikk. Forventningene om at Vinmonopolet skal åpne butikk i mange av landets 193 kommuner uten et vinmonopol er kanskje selskapets største strategiske utfordring på kort sikt. For å bedre tilgjengelighet i distrikts-Norge utviklet Vinmonopolet en ny, liten butikkmodell i 2013. Den såkalte kategori 1-butikken er på snaut 50 kvadratmeter og har plass til rundt 200 produkter. Den vil som oftest være drevet som en filial underlagt et annet vinmonopol og ha begrenset åpningstid. Lyngen i Troms og Herøy i Nordland ble valgt som testkommuner, og planen er at det åpnes kategori 1-butikk i begge disse kommunene i løpet av første halvår 2014.

Det beste kundemøte

Vinmonopolets mål er å være Norges ledende faghandelskjede. Kundeservice, fagkunnskap og produktutvalg er viktig for å nå dette målet. Servicekvaliteten blir målt gjennom mystery shoppere, som opptrer som vanlige kunder i butikkene. Alle butikker ble målt seks ganger i 2013, på områder som mottagning, behovsavklaring, rådgivning, oversiktlighet i butikk, varetrykk, avslutning av handel osv.

MYSTERY SHOPPER 2012 2013
Score mystery shopper 94,3 95,4
Produktivitet økning i prosent 2,6 0,8

Resultatet øker med 1,1 poeng samtidig som produktiviteten i butikkene øker med 0,8 prosent, et tegn på at butikkene klarer å vise ypperlig service samtidig med at butikkenes drift effektiviseres.

Sosial kontroll og kampanjer

Sosial kontroll er en av Vinmonopolets viktigste oppgaver. Ingen under 18 år skal få kjøpt øl eller vin og ingen under 20 år skal få kjøpt brennevin. Kunder under 25 år skal vise legitimasjon og viser de ikke legitimasjon uoppfordret, skal de bli spurt om det. Andelen ungdommer som ble kontrollert for alder var omtrent den samme i 2012 og 2013. Vi ser er en gledelig overgang fra de vi må spør om legitimasjon til de som uoppfordret viser det. Butikkene blir også målt på gjennomføringen av alderskontroll, ved hjelp av mystery shoppere. Vi kaller dette «stille alderskontroll». Alle butikker ble målt 16 ganger i 2013. Resultatet har økt jevnlig fra 43 prosent i 2007 som var det første året med måling, til 91 prosent i 2011. De to siste årene har det gått noe ned. I 2013 er resultatet 6,9 prosent lavere enn året før og 10,9 prosent under målet vi har på 90 prosent. Dette er en uheldig utvikling som styret har stor oppmerksomhet rettet mot. Det er satt i verk tiltak som informasjonsmøter i butikk og på butikksjefsnivå rundt alderskontroll, og antall kontroller øker i 2014 med 8 til 24 kontroller per butikk. Den siste målingen i desember viste et samlet resultat på 89,7 prosent.

SOSIAL KONTROLL 2012 2013
Stille alderskontroll 86 79
Antall tester per butikk 12 16
Vist leg uoppfordret 1,8 mill 2 mill
Spurt om leg 1,4 mill 1,2 mill
Avvist pga. alder 9140 6907
Avvist pga. langing 1487 1207
Avvist pga. beruselse 5457 4792
Antall spurte og uoppfordret
viste legitimasjoner som
prosentvis del av antall
ekspederinger
9,7 9,9

Alderskontroll 2013
Vinmonopolet gjennomfører også alderskontrollkampanjer og anti langingskampanjer for å støtte opp under det arbeidet som utføres i butikk. I februar og august var det ekstra oppmerksomhet i butikkene rundt alderskontroll, mens det i mai og november ble gjennomført kampanjer mot vennelanging. I september ble i tillegg oppmerksomheten rettet mot bruken av falsk legitimasjon blant mindreårige.

Butikker og tilgjengelighet

  2012 2013
Antall butikker per 31.12. 278 288
Antall nye butikker 11 10
Antall kommuner med vinmonopol 219 223
Antall kommuner uten
vinmonopol som har søkt
om butikk
106 110
Prosentvis andel av befolkning
i kommune med eget
vinmonopol
89 89
Prosentvis andel av befolkning
som bor nærmere enn
30 km fra nærmeste vinmonopol
95 96
Prosent som er helt eller delvis
enig i påstanden: «Tilgangen til
Vinmonopolet er god nok der
jeg bor»
89 90

I en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup svarer 90 prosent at de er enig i at tilgangen til Vinmonopolet er god nok der de bor. Bedre butikkdekning har gitt sterkere oppslutning om Vinmonopolet over tid, men det er fortsatt 110 kommuner som ønsker vinmonopol men som ikke har det. Spørsmålet om Vinmonopolets tilgjengelighet var tydelig i det politiske ordskiftet før valget, og for å imøtekomme politiske og lokale ønsker om bedre tilgjengelighet i distriktene, utviklet Vinmonopolet en ny, liten butikkmodell i 2013, den såkalte kategori 1-butikken. Styret forutsetter at nye butikker, over tid, dekker sine egne kostnader.

E-HANDEL
(VINMONOPOLET.NO OG KUNDESENTER)
2012 2013
Antall besøk på vinmonopolet.no 5,6 mill. 6,9 mill.
Prosentvis endring fra året før 7 22,7
Andel fra mobile enheter (mobil/nettbrett) 29 41
Ordre i nettbutikk og kundesenter 95 000 102 000
Prosentvis endring fra året før 4,4 7,3
Kundesenter – antall henvendelser 131 000 124 000
Prosentvis endring fra året før -7 -5,8

Antall besøkende på Vinmonopolets nettside øker kraftig, med over 87 prosent de siste fire årene. At antall ordre gjennom nettbutikken og kundesenteret økte i fjor med totalt 7,3 prosent, eller hhv. 2 prosent for nettbutikk og 30,5 prosent for kundesenteret, skyldes bl.a. at kundesenteret nå håndterer flere ordre som butikkene tidligere utførte. Lav vekst for nettbutikken skyldes at mye av trafikken nå kommer fra mobile enheter og at handelsløsningen for disse kanalene ikke er godt utviklet. Vi arbeider med å gjøre disse løsningene bedre.

Auksjoner
Vinmonopolet gjennomførte i samarbeid med Blomqvist Norges første vinauksjon i 2013. Interessen var stor, over 1 150 tilbud ble innlevert. Det ble gjennomført både en klassisk auksjon og en nettauksjon i november, med stor interesse fra både kjøpere og selgere og fra media. Den store interessen for vinauksjoner gjør at dette konseptet videreføres i 2014, med både fysisk auksjon og nettauksjon.

Antall flasker tilbudt 1 150
Antall lots, klassisk auksjon 188
Antall lots, nettauksjon 394
Salgsprosent 94

Gjennomsnittlig salgspris i forhold til verdivurdering, klassisk auksjon, prosent + 5
Gjennomsnittlig salgspris i forhold til verdivurdering, nettauksjon, prosent + 15

SALGET 2012 2013
Totalt solgte vareliter 79,9 mill. 80,6 mill.
Prosentvis endring fra året før 1,9 1
Svakvin solgte vareliter 65,7 mill. 66,4 mill.
Prosentvis endring fra året før 4,1 1,1
Brennevin solgte vareliter 11,9 mill. 11,5 mill.
Prosentvis endring fra året før -2 -3,1
Øl solgte vareliter 1,4 mill. 1,8 mill.
Prosentvis endring fra året før 23 25,5
Sterkvin solgte vareliter 670 000 636 000
Prosentvis endring fra året før -5,4 -5
Alkoholfritt solgte vareliter 223 000 280 000
Prosentvis endring fra året før 32,8 25,5

Totalvolumet økte med 1 prosent til 80,6 mill. liter. Også i 2013 viser Vinmonopolets salg store deler av året tegn til utflatning og stagnasjon. Utflatningen startet i 2010 og kan ha flere årsaker. Man har periodevis sett tegn til stagnasjon i varehandelen generelt og veksttakten er lav i historisk sammenheng, den laveste siden slutten av 1980-tallet. Utover dette har vi en økning i grensehandelen og rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor klart at både grensehandel og taxfreesalg tar markedsandeler fra Vinmonopolet. Omtrent hver syvende flaske vin og brennevin som konsumeres i Norge er nå kjøpt på taxfree. Salget av svakvin økte med 1,1 prosent til 66,4 mill. liter, og står nå for 82 prosent av Vinmonopolets omsetning. Sterkøl og alkoholfrie drikker økte også, begge med 25,5 prosent til henholdsvis 1,8 mill. og 280 000 liter. Brennevin gikk tilbake med 3,1 prosent til 11,5 mill. liter, mens salget av sterkvin gikk ned med 5 prosent til 636 000 liter.

Fremtiden blir lys og lett
Sakte men sikkert er folk i ferd med å bytte ut mørke og alkoholrike produkter med lette, lyse og alkoholsvakere alternativer. Mens vi ser en nedgang for rødvin, brennevin og sterkvin, øker salget av hvitvin, musserende viner, rosévin, øl og alkoholfrie varer. Denne trenden drives trolig av økt fokus på helse og sunn livsstil, endrete matvaner – folk spiser lettere; kylling og sushi – samt varmere klima. Med økt gjennomsnittstemperatur foretrekker folk lette og lyse produkter.

Vareforsyning og sortiment

Hovedtrenden i salget fra de siste årene holder seg også gjennom 2013. Mens det er en nedgang for brennevin og sterkvin, er det vekst for svakvin, sterkøl og alkoholfritt. Folk velger vekk mørke og alkoholrike produkter til fordel for lettere og lysere kategorier. Dette gjenspeiles også i produktene som er lansert i 2013.

Nyheter lansert 2013    
Rødvin 202
Hvitvin 104
Rosévin 15
Musserende vin 36
Sterkvin 15
Brennevin 51
Øl 54
Alkoholfritt 13
Diverse 7
Totalt 497

Vinmonopolets vareutvalg er blant verdens største og beste. Totalt hadde 19 202 forskjellige produkter salg i 2013. Dette er omtrent det samme antallet som i 2012. Sortimentet i Vinmonopolets butikker varierer fra ca. 400 produkter i de minste butikkene (kategori 2) til over 2 000 produkter i de største (kategori 7).

ANTALL PRODUKTER SOM HAR
HATT SALG
2012 2013
Rødvin 8 666 8 615
Hvitvin 5 104 5 068
Rosévin 402 441
Musserende 1 319 1 389
Sterkvin 426 412
Brennevin 2 340 2 416
Øl 731 803
Alkoholfritt 48 58
Totalt 19 036 19 202

Det er 367 grossister med leveringsavtale til Vinmonopolet. Dette er en økning fra 299 grossister året før. De ti største grossistene står for en markedsandel på nesten 40 prosent. Grossistene bruker distribusjonsfirmaer for å levere til butikkene, og de fire største distributørene står for 99 prosent av levert volum til butikkene.

Samfunnsansvar

De nordiske monopolene har i flere år samarbeidet om leverandøroppfølging knyttet til samfunnsansvar. Våre felles nordiske etiske retningslinjer (Code of Conduct) ble utarbeidet i 2011 og Vinmonopolet har i 2013 fortsatt programmet med å følge opp at leverandørene (produsentene) etterlever kravene i denne. I 2013 har vi fulgt opp alle produsenter fra Chile, Argentina, Thailand, Australia og Norge. Oppfølgingen har vært gjennomført i form av egenrapportering, sendt til leverandørene fra deres respektive norske importører.

Importørene deltok på kurs hos Vinmonopolet høsten 2013, hvor de fikk tilgang til Det Norske Veritas sitt oppfølgingssystem EasyRisk Manager. Dette systemet brukes til å følge opp produsentenes etterlevelse av Vinmonopolets Code of Conduct. Totalt har 68 importører og deres leverandører fra ovennevnte land deltatt i 2013. Importører som hadde leverandører med vesentlige brudd på de etiske retningslinjene, har aktivt fulgt opp disse produsentene, og bruddene har blitt utbedret. I 2013 har Vinmonopolet som et supplement til leverandørenes egenrapportering gjennomført stikkprøverevisjoner (inspeksjoner) hos to leverandører i Sør-Afrika. Inspeksjonene ble gjennomført av DNV. I 2014 vil Vinmonopolet gjennomføre en tilsvarende oppfølging av alle leverandører fra Italia, Frankrike, Spania, Portugal, US California, Tyskland og Ungarn.

Korrupsjon
Vinmonopolet har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider aktivt for at korrupsjon ikke skal forekomme i vår forretningsvirksomhet eller hos våre samarbeidspartnere. Vinmonopolet har etiske retningslinjer som regulerer forhold rundt de ansattes personlige atferd og retningslinjer for kontakt med leverandører. Gjennom The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct stiller vi krav om at alle drikkevareleverandører skal arbeide aktivt for å motvirke korrupsjon i sin virksomhet. Ved innkjøp av driftsmidler og tjenester følger Vinmonopolet lov om offentlige anskaffelser, hvor et grunnleggende krav er at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Miljø
Vinmonopolet har som mål å være Norges ledende faghandelskjede også på miljø. Med 274 miljøfyrtårnsertifiserte butikker ved utgangen av 2013 er Vinmonopolet kjeden med flest sertifiserte butikker i Norge. Det er arbeidet målrettet med miljøsertifisering siden 2009, og målet med alle butikker sertifiserte ved utgangen av 2013 ble nesten nådd. De viktigste miljøtiltakene i 2013 har vært å etablere et miljøsamarbeid med de andre nordiske alkoholmonopolene (Sverige, Finland, Island og Færøyene) for å samkjøre miljøkravene vi stiller til leverandører vi kjøper fra og for å sikre best mulig effekt av miljøarbeidet. Alle butikkene har tatt i bruk et nytt energioppfølgingssystem slik at det kan settes inn målrettede tiltak for å sikre så lavt energiforbruk som mulig og det er startet utrulling av et beste praksis-program for avfallshåndtering. Dette består av praktiske og lettfattelige tiltak som alle butikker skal innarbeide i sine rutiner for å redusere miljøbelastning, og for å gjøre avfallshåndteringen i det daglige enklere. Vinmonopolet skal bidra til at leverandørene og samarbeidspartnerne våre reduserer sine miljøbelastninger, og blikket vil derfor rettes mot dem i tiden som kommer for å se hvilke tiltak som kan gjøres bakover i verdikjeden, ikke minst på emballasjesiden.

Miljøfyrtårn 2012 2013
Antall sertifiserte butikker, per år 113 72
Totalt antall sertifiserte butikker i kjeden 202 274
Prosentvis andel sertifisert per 31.12. 73 95
Bæreposer 2011 2012 2013
Antall bæreposer ut fra butikk 26 859 000 20 659 000 24 974 000

Det var en sterk reduksjon i antall poser ut fra Vinmonopolets butikker etter at det ble innført betaling med en krone posen. I 2012 ble det inngått en avtale på levering av bæreposer med 80 prosent gjenvunnet plast, som er en veldig høy andel gjenvunnet materiale. Det viste seg at kvaliteten ikke var god nok, og andelen gjenvunnet materiale måtte minskes, til 50 prosent. Økningen i antallet poser i 2013 skyldes dels økt salg, høyere andel flasker og flere kunder, men også de utfordringene som skyldtes dårlig kvalitet på posene hvor kundene fikk ekstra poser. Vi har som mål å redusere posebruken ytterligere blant annet gjennom økt salg av gjenbruksnett.

Organisasjon og ansatte

Ansatte 2012 2013
Antall ansatte 1 805 1 802
Antall årsverk 1 125 1 139
Endring i årsverk fra året før -5 13,9
Heltid 675 652
Deltid 1 130 1 150

1 802 ansatte arbeidet i Vinmonopolet ved utgangen av 2013, som utførte 1 139 årsverk. Vinmonopolet har en stor andel ansatte i deltidsstilling. Vi ønsker å redusere ufrivillig deltid og det har vært en positiv utvikling i løpet av året i arbeidet med å øke størrelsen på deltidskontrakter. Det er samtidig en utfordring med mange små butikker i distriktene som er stengt deler av uken samt at det meste av salget foregår i helgen.

Sykefravær 2012 2013
Totalt sykefravær 7,5 % 7,4 %
Korttidsfravær (inntil 16 dager) 2,8 % 2,6 %
Langtidsfravær (over 16 dager) 4,7 % 4,8 %

Sykefraværet har gått noe ned fra 2012. Det er flere årsaker til dette, bl.a. en tettere oppfølging av sykemeldte som følge av oppfølgingsplan og dialogmøter. Dette har medvirket til en bedre kommunikasjon og forståelse for utfordringer som både arbeidstaker og arbeidsgiver har.

Likestilling 2012 2013
% Kvinner Menn Kvinner Menn
Deltid 80 20 77 23
Butikksjefer 53 47 54 46
Andre ledere Kjedekontor
m/personalansvar
46 54 41 59
Ledergruppe 29 71 33 67
Styret 44 56 44 56
Ledere totalt 52 48 52 48
Totalt i Vinmonopolet 70 30 69 31

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Ved utgangen av året var det 69 prosent kvinner og 31 prosent menn i bedriften.

Personer med nedsatt funksjonsevne
Vinmonopolet vil legge til rette for at ansatte som gjennom et langt arbeidsliv har fått slitasjeskader kan fortsette i jobben. Det er imidlertid utfordringer i små butikker der det ikke er så enkelt å tilrettelegge i like stor grad som i en større butikk. Det vil også kunne være mer sårbarhet og belastning på de øvrige ansatte i små butikker når det skal tilrettelegges over lengre tid.

Avvik – skader
For å øke oppmerksomhet på avvik og skader og oppfølgingen av disse har Vinmonopolet innført et elektronisk avvikssystem. I 2013 er det totalt rapportert 115 avvik. Av disse, relaterer 88 seg til HMS. 20 avvik gjelder personskader, 25 tilløp til skader, 27 tilfeller av trusler/psykisk vold hvor ansatte er direkte berørt, 2 tilfeller av fysisk vold/slagskader og 10 rapportert som øvrig/annet. 11 skader har ført til medisinsk behandling eller fravær og disse er hovedsakelig klem- og kuttskader.

Minoriteter
Bedriften jobber sammen med IMDi, (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere, og arbeid med mangfold i alle typer stillinger.

Yrkesaktivitet etter 50 år
Det jobbes aktivt for å beholde arbeidstakere, og arbeidsoppgaver tilrettelegges så langt det er mulig for å sikre at arbeidstakere står i jobb. I tillegg oppfordres alle aldersgrupper å søke stillinger i bedriften ved nyrekrutteringer.

Lærlinger
Vinmonopolet har i 2013 aktivt gått inn for å få inn en ny kontorlæring, uten hell. Tre kandidater ble tilbudt plass, men alle takket nei. Det er inngått et samarbeid med en videregående skole for å få en lærling høsten 2014. I tillegg til kontorlærling får ansatte dekket deler av kostnaden ved å ta butikkfagbrev som praksiskandidater.

Ny IT-løsning

Arbeidet med innføring av ny IT-struktur ble sluttført i 2013. Styret har fulgt prosjektet tett fra starten i 2007. Alle butikkene var lagt over på SAP, selskapets nye IT-plattform, ved utgangen av november 2013.

Systemet har blitt tilpasset Vinmonopolets prosesser gjennom 2013 og støtter i dag arbeidet på en god måte. Gjennom 2014 vil imidlertid løsningen ytterligere forbedres slik at effektiviseringsgevinster kan hentes ut både i håndtering av vareflyt, for butikkdrift og innen økonomi. Innføringen av SAP i alle butikkene har vært krevende for organisasjonen. Styret vil berømme alle involverte for et godt utført arbeid med en vellykket innføring av SAP i alle butikker.

Internberedskap

Krise- og katastrofeområder
Vinmonopolet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner med basis i egen organisasjons ansvar og ressurser, og ha gode rutiner og en klar rollebevissthet overfor departementet og øvrige sektorer og virksomheter. Vinmonopolets risikoanalyse for kriser ble revidert i 2012 og den overordnede krisehåndteringsplanen oppdatert i etterkant av dette.

Håndteringsstrategier
Vinmonopolet har utarbeidet konkrete handlingsplaner for å håndtere eventuelle kriser som måtte oppstå. De seks opprinnelige handlingsplanene ble utvidet til åtte etter gjennomgangen av risiko for kriser. Det ble gjennomført en egen kriseøvelse i Vinmonopolet høsten 2013, og i etterkant av denne ble det utarbeidet en ny handlingsplan for ulykker ved reiser.

Risikostyring
Vinmonopolet gjennomfører en årlig kartlegging av forhold som kan svekke selskapets måloppnåelse og det iverksettes tilhørende oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet. Økende målkonflikt mellom økonomisk utvikling og handlingsrom, mangelfull sosial kontroll, rammebetingelser og mangelfull innfrielse av kravet om bedre tilgjengelighet ble i 2013 vurdert som forhold med høy risikoprofil. Vinmonopolet startet i 2013 et arbeid med å revidere det overordnede rammeverk for risikostyring. Målet er å kvalitetssikre at våre styrende dokumenter og prosesser er i tråd med beste praksis på området. Det tas sikte på å gjennomføre risikokartlegging for 2014 etter de nye retningslinjer og prosedyrer. Internrevisor etterprøver og verifiserer arbeidet med risikostyring samt linjeorganisasjonens oppfølging og gjennomføring av besluttede tiltak. Resultatet rapporteres til styret og kontrollkomiteen.

Regnskap

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 12 296 MNOK, hvorav 6 643 MNOK var alkoholavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 335 MNOK fra 2012. Etter fradrag av varekostnader og øvrige driftskostnader, var driftsresultatet 86,2 MNOK. Driftsresultatet ble 36,9 MNOK lavere enn i 2012. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak økte lønns- og personalkostnader, og da hovedsakelig økning i pensjonskostnader. Pensjonskostnaden er økt med 41,9 MNOK i forhold til 2012. Hovedårsaken til denne økningen er lavere avkastning på pensjonsmidlene. Resultatet før skatt ble 120,9 MNOK, som er 46,7 MNOK lavere enn i 2012. Foruten økning i pensjonskostnader har også reduserte renteinntekter og avkastninger på eksterne plasseringer bidratt til et lavere resultat. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Dette utgjør 42,3 MNOK. Årets resultat etter skatt, fratrukket statens overskuddsandel utgjør 42,3 MNOK, og foreslås overført til annen egenkapital. I henhold til Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet (Vinmonopol loven) utbetales også et aksjeutbytte til eierne med 2.500 kroner. Kontantstrømmene fra operasjonelle aktiviteter var 191,0 MNOK og 75,9 MNOK ble benyttet til investeringsaktiviteter. Forskjellen mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes i all hovedsak endring i arbeidskapitalen. Samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.2013 var 1 972,5 MNOK. kroner i forhold til 1 857,3 MNOK ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året. Totalkapitalen i selskapet utgjorde 3 320,0 MNOK per 31.12.2013. Bokført egenkapital var 479,0 MNOK, tilsvarende en egenkapitalprosent på 14,4 %. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2012 på 273,0 MNOK, tilsvarende en egenkapitalprosent på 8,6. I tillegg til disponeringen av årets resultat skyldes økningen i egenkapital et positivt estimatavvik på pensjoner. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Vinmonopolets likvide midler er hovedsakelig plassert i konsernkontoordning med flytende rente, men det er en risiko for endringer i rentenivået på innskuddene. Grunnet lav ekstern gjeld vil renterisikoen være minimal. I tillegg er 300 MNOK plassert i obligasjoner og sertifikater innenfor stats-, kommune- og finanssektoren. Renterisikoen anses for liten. Vinmonopolet er ikke eksponert for valutarisiko, da hele omsetningen er i norske kroner.

Fremtidsutsikter og strategiske utfordringer

Vinmonopolet er avhengig av folks støtte. I dag har Vinmonopolet og monopolordningen sterk folkelig oppslutning. Framtidig støtte forutsetter imidlertid at selskapet får anledning til å utvikle seg i takt med endrede kundebehov og -forventninger, eksempelvis nye driftsformer for tilgjengelighet. Vinmonopolets evne til å utvikle seg og møte kundenes forventninger er avhengig av en sunn økonomisk utvikling. En generell økning i kostnadsbildet, i kombinasjon med nedgang i salget og derved reduserte inntekter, vil kunne begrense mulighetene til å utvikle selskapet. Tall fra Systembolaget for 2013 viser en tredobbel vekst i selskapets butikker langs grensen mot Norge sammenlignet med veksten for hele Sverige. Tall fra SIRUS viser en økning i flyplassenes taxfreesalg av vin og brennevin på 16 prosent fra 2010 til 2012.

Vinmonopolets styre ser med bekymring på denne utviklingen som kan bidra til å undergrave Vinmonopolets funksjon som et av samfunnets viktigste alkoholpolitiske virkemidler. Styret vil derfor advare mot at forskjellen i avgiftsnivået mellom Norge og Sverige blir så høyt at det i seg selv bidrar til ytterligere handelslekkasje.

Med vellykkete resultater fra prøvedriften ligger alt til rette for at kategori 1- butikken kan gjøres permanent. Vinmonopolet vil da årlig kunne åpne flere slike butikker i distriktene i årene fremover. Styret vil sikre at Vinmonopolet også i fremtiden er samfunnets viktigste virkemiddel for ansvarlig salg av alkohol og vil arbeide for at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkoholholdige drikkevarer ved norske flyplasser (ankomst fra utland). Styret vil også arbeide for at Posten skal kunne utlevere våre varer i postens egen åpningstid og at det skal kunne vises produktbilder på våre nettsider slik at nettbutikken blir et enda bedre alternativ for de som bor i små kommuner uten egen vinmonopolbutikk i dag.