Årsegnskap

Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2013 2012 2011 2010 2009
Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 62 108
Sterkvin 636 670 708 781 840
Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 12 874
Øvrige produkt 2 078 1 656 1 333 1 137 924
Sum 80 632 79 867 78 410 77 957 76 746
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 15 370,5 14 951,8 14 488,4 14 013,9 13 695,7
Driftsinntekter 12 307,3 11 971,5 11 605,9 11 228,5 10 957,7
Driftsresultat 86,2 123,1 118,9 176,6 78,5
Resultat før vinmonpolavgift 120,9 167,5 159,3 211,6 117,2
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 320,0 3 180,9 3 280,6 2 992,9 2 766,1
Egenkapital i millioner kroner 479,0 273,0 466,7 692,2 584,3
Egenkapitalandel i prosent 14,4 8,6 14,2 23,1 21,1
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,7 12,6 12,4 12,2 11,9
Resultatgrad 2) 1,0 1,4 1,4 1,9 1,1
Totalkapitalrentabilitet 3) 3,8 5,3 5,2 7,4 4,4
Egenkapitalrentabiliet 4) 32,1 45,3 27,5 33,2 23,4
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 155,4 157,1 145,6 144,9 151,3
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 965,4 906,9 847,4 785,6 785,2
PERSONALE          
Antall fast ansatte per 31.12. 1 802 1 805 1 815 1 876 1 824
Herav: Heltidsansatte 652 675 671 692 675
Deltidsansatte 1 150 1 130 1 144 1 180 1 149
Antall årsverk 1 139 1 125 1 130 1 198 1 168
Antall butikker per 31.12. 288 278 267 259 248

 

Resultat

Tall i millioner kroner

 


DRIFTSINNTEKTER
Note 2013 2012
Salgsinntekter 2 12 296,4 11 961,4
Andre inntekter   11,0 10,1
SUM DRIFTSINTEKTER   12 307,3 11 971,5

 

DRIFTSKOSTNADER      
Vareforbruk 3 10 739,5 10 468,1
Lønn og andre personalkostnader 419 984,5 885,7
Avskrivinger på varige dr.midler 13 71,7 69,5
Nedskrivinger på varige dr.midler 13 3,9 0,0
Andre driftskostnader 5 421,7 425,1
SUM DRIFTSKOSTNADER   12 221,2 11 848,5
DRIFTSRESULTAT   86,2 123,1
FINANS      
Finansinntekter 68 35,9 46,9
Finanskostnader 6 1,2 2,5
SUM FINANSRESULTAT   34,7 44,5
RESULTAT FØR SKATT   120,9 167,5
Skattekostnad (Vinmonopolavgift) 14 36,2 47,0
ÅRETS RESULTAT   84,7 120,6
AVSATT TIL      
Til overskuddsandel og utbytte 15 42,3 60,3
Til annen egenkapital 18 42,3 60,3
Sum   84,7 120,6

 

Balanse

Tall i millioner kroner

 


EIENDELER
Note 2013 2012
Lisenser og programvare 13 79,5 79,8
Utsatt skattefordel 14 287,9 360,5
Varige driftsmidler 13 244,4 243,8
Obligasjoner og aksjer 12 1,4 1,4
ANLEGGSMIDLER   613,3 685,6

 

Varebeholdning 9 668,2 586,4
Kundefordringer 10 50,7 27,1
Andre kortsiktige fordringer 11 15,3 24,5
Finansielle plasseringer 8 374,7 369,2
Kontanter, bankinnskudd 7 1 597,7 1 488,2
OMLØPSMIDLER   2 706,7 2 495,3
SUM EIENDELER   3 320,0 3 180,9
GJELD OG EGENKAPITAL        
Innskutt kapital        
Aksjekapital   17 0,1 0,1
Opptjent kapital        
Annen egenkapital   18 479,0 272,9
EGENKAPITAL     479,0 273,0
Pensjonsforpliktelser   19 1 099,7 1 319,5
LANGSIKTIG GJELD     1 099,7 1 319,5
Leverandørgjeld     1 399,6 1 096,5
Betalbar skatt (Vinmonopolavgift)   14 39,6 83,5
Skyldig offentlige avgifter     107,2 134,2
Overskuddsandel og utbytte   15 42,3 60,3
Annen kortsiktig gjeld   16 152,7 213,8
KORTSIKTIG GJELD     1 741,3 1 588,4
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   3 320,0 3 180,9

 

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kroner

 


LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN
2013 2012
Tilført fra årets virksomhet *) 72,5 159,6
Endring leverandører 303,1 -342,6
Endring i lager, debitorer -105,5 76,0
Endring andre kortsiktige poster -79,1 56,3
Netto likviditetsendring fra virksomheten 191,0 -50,7

 

LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER    
Investeringer i varige driftsmidler -75,9 -80,4
Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0
Netto likviditetsendring fra investeringer -75,9 -80,4
LIKVIDER FRA FINANSIERING    
Endring andre langsiktige fordringer    
Netto likviditetsendring fra finansiering - -
Netto endring i likvider gjennom året 115,1 -131,3
Likvider 1.1. 1 857,3 1 988,6
Likvider 31.12. 1 972,5 1 857,3
Spesifikasjon likvider 31.12.    
Kontanter    
Bankinnskudd 1 597,7 1 488,2
Finansielle plasseringer 374,7 369,2
Sum likvider 1 972,4 1 857,3
Resultat før Skatt (Vinmonopolavgift) 120,9 167,5
Gevinst ved salg av driftsmidler 0,0 -
Ordinære av- og nedskrivinger 75,6 69,5
Betalbar skatt (Vinmonopolavgift) -83,5 -27,0
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 19,8 9,9
Overskuddsandel -60,3 -60,3
*) Tilført fra årets virksomhet 72,5 159,6