(Foto: Erik Thallaug)

(Foto: Erik Thallaug)

Årsberetning og
årsregnskap 2012

I 2012 kunne Vinmonopolet markere at det var 90 år siden selskapet ble etablert. I alle disse årene har Vinmonopolet vært et av samfunnets viktigste virkemidler for å sikre et ansvarlig salg av alkohol.

Fraværet av privatøkonomiske interesser som motiverer for salg samt at omsetningen skjer i kontrollerte former, gjør at Vinmonopolet bidrar til et lavere alkoholkonsum og færre skadevirkninger av alkohol i Norge for den enkelte og for samfunnet enn det ellers ville vært.

Vinmonopolets visjon er ”vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte”. Uten folks støtte, intet Vinmonopol. Visjonen signaliserer at vi aldri kan ta vinmonopolordningen for gitt, men at vi hele tiden må jobbe målrettet for å ha tillit i befolkningen.

2012 var et av de beste årene i selskapets historie. Samtidig har økt konkurranse fra tax free-salget og grensehandel ført til nye og forsterkete utfordringer gjennom utflatning i salget. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil den svekke selskapets økonomiske handlingsrom og dermed Vinmonopolets muligheter til å løse sine samfunnsoppgaver.

Ulike målinger i 2012 viser med all tydelighet at både kunder og ansatte er svært godt fornøyd. Omdømmemålinger viser at Vinmonopolet har befestet seg som et av selskapene i Norge med best omdømme. I den omfattende omdømmeundersøkelsen RepTrak 2012 tar Vinmonopolet en sterk andreplass, kun slått av Stormberg. Vinmonopolet var en av fire bedrifter som oppnådde karakteren ”fremragende omdømme”. Selskapet havnet på 8. plass i BI’s kundebarometer med en total tilfredshetsscore på 82 av 100 mulige. Store Norske Bedrifter, i regi av Ipsos MMI (tidligere Synovate), ga Vinmonopolet en 6. plass av 116 målte bedrifter.

Resultater fra Vinmonopolets egen opinionsundersøkelse viser at 89 prosent av befolkningen har et godt inntrykk av selskapet. 60 prosent av de spurte mener at alt salg av vin, brennevin og sterkøl bør skje gjennom Vinmonopolet. Dette er det beste resultatet siden Vinmonopolet startet med disse målingene i 2002.

Vinmonopolets overordnede balanserte målekort viser ved utgangen av 2012 at samtlige indikatorer er grønne unntatt sykefravær og alderskontroll. Sykefraværet var på 7,5 prosent i 2012, en nedgang fra 8,5 prosent i 2011, og 0,2 prosent bak målsettingen. Alderskontroll hadde et resultat på 86,2 prosent av kontrollørene under 25 år som ble spurt om legitimasjon, mot et mål på 90 prosent.

En egen undersøkelse om medarbeidertilfredshet viser de beste resultater noensinne. Gjennomsnittsscore for alle påstander er på 6,06 av 7 mulige, og på spørsmål om man er godt fornøyd med jobben sin ligger svaret på 6,3.

Det beste kundemøtet

Vinmonopolet har som mål å være Norges ledende faghandel. Med et slikt mål blir kundeservice og produktutvalg svært viktig. Servicekvaliteten måles ved å bruke mystery shoppere. Kontrollørene opptrer som vanlige kunder og kontrollerer butikkene på service. Det gjennomføres seks uanmeldte kontrollbesøk i alle butikker. Kontrollen gjøres innenfor hovedområdene oversiktlighet, menneskelig mottakelse, behovsavklaring og rådgivning, varetrykk, tilgjengelig informasjonsmateriell og besøksavslutning. I 2012 endte gjennomsnittsscoren på 94,3 prosent. Dette er samme nivå som i 2011. Samtidig øker produktiviteten i butikkene med ca. 2,6 prosent. Dette er en bekreftelse på at vi klarer å holde servicenivået samtidig som vi klarer å effektivisere driften av butikkene.

Sosial kontroll og kampanjer

Sosial kontroll er en av Vinmonopolets aller viktigste oppgaver. Målet er at ingen under 18 år skal få kjøpt vin eller øl og ingen under 20 år brennevin i Vinmonopolets butikker. Som et viktig ledd i dette arbeidet skal Vinmonopolets ansatte spørre de kundene man tror er under 25 år om legitimasjon. I 2012 viste over 1,8 millioner kunder legitimasjon uoppfordret. Dette er en økning på over 150 000 fra året før og en økning på over 1,4 millioner siden 2007. Våre ansatte spurte kunder om legitimasjon i overkant av 1,4 millioner ganger. Dette utgjør 4,2 prosent av totalt 33,1 millioner ekspedisjoner i 2012. Butikkene måles på gjennomføringen av alderskontroll også gjennom mystery shoppere. Da er personene under 25 år og registrerer om de blir spurt om legitimasjon. Totalt ble det gjennomført omtrent 4 000 slike tester i Vinmonopolets butikker i 2012. Testene viser at for 86,2 prosent av shopperne ble det spurt om legitimasjon. Dette er noe svakere resultat enn i 2011. Årsaken er at årets første kontroll ikke gikk på kjøp av alkoholholdig drikk, men på kjøp av gavekort, samt at antall kontroller var redusert i 2012 fra 24 til 12. Antall kontroller per butikk øker til 16 i 2013.

Vinmonopolet gjennomfører også egne holdningskampanjer rettet mot ungdom på alderskontroll og for å forhindre langing. I februar og september ble det gjennomført kampanjer for å få ungdom under 25 år til å vise legitimasjon uoppfordret, mens kampanjen mot vennelanging ble gjennomført i mai og november.

Butikker og tilgjengelighet

Vinmonopolet har som mål å sikre en mest mulig lik tilgjengelighet til butikkene over hele landet innenfor fastlagte alkoholpolitiske og bedriftsøkonomiske rammebetingelser. Etablering av nye butikker baseres på analyser av befolkningsgrunnlag, handelsmønster og avstand til nærmeste vinmonopolbutikk. Totalt ble det åpnet elleve nye butikker i 2012. Ved utgangen av året var 278 butikker i drift. Med dette er Vinmonopolet etablert i 219 av landets 429 kommuner. Av Norges befolkning på 5 millioner innbyggere bor 89 prosent i kommuner med eget Vinmonopol og 95 prosent av befolkningen bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol. I en undersøkelse fra TNS Gallup svarte 89 prosent at tilgjengeligheten til Vinmonopolet er god nok der de bor. Denne andelen har økt i takt med utbyggingen av butikknettet, og vi ser at bedret tilgjengelighet i distriktene er med på å styrke oppslutningen om Vinmonopolet. Samtidig er det ved utgangen av 2012 106 kommuner uten pol som har søkt om butikk. Ønsket om å ha pol i egen kommune har økt betydelig de siste årene. Det vil også i årene som kommer bli åpnet nye butikker. Styret forutsetter at hver ny butikk, over tid, skal dekke sine egne kostnader.

Vinmonopolets spesialbutikker i Oslo og Bergen har også i 2012 gjennomført syv nyhetslanseringer, med stor suksess. Både kunder og presse har vist stor interesse for lanseringene. Vinmonopolet opplever i tillegg økt pågang fra butikker og kunder som ønsker en bredere tilgjengelighet på spesialproduktene. Med bakgrunn i dette gjennomføres nå et prøveprosjekt med spesialutvalg i fire andre butikker (CC Vest, Sandnes Kvadrat, Sandefjord og Hamar). Disse vil ha smalere utvalg enn dagens spesialbutikker i Oslo og Bergen.

Et viktig element i Vinmonopolets tilgjengelighet i distrikter med lav butikkdekning er e-handel, som består av nettbutikken (vinmonopolet.no) og eget kundesenter (tlf 04560) som tar bestillinger på e-post og telefon. Distribusjonsløsningen for e-handel håndteres av et sentralt lager. Posten distribuerer direkte til kunder per post eller levert på dør. For kunder som bor i kommuner uten vinmonopolbutikk, er frakten kostnadsfri. Salget gjennom nettbutikk og kundesenter var 615 000 liter i 2012, en økning på 0,3 prosent sammenlignet med året før. På vinmonopolet.no var det drøyt 5 millioner besøkende i 2012. Sammenlignet med 2011 er dette en økning på 7 prosent. Kundesenteret sendte 50 000 e-post til kunder og tok imot mer enn 80 000 telefonsamtaler.

Salget

Vinmonopolets salg har de siste årene vist tegn til stagnasjon, en utvikling som ble forsterket i annet halvår i 2012. Utflatningen skyldes trolig først og fremst den markerte økningen i grensehandel og tax free-salget ved norske flyplasser, som SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, har dokumentert. Om denne utviklingen forsterkes vil Vinmonopolet i 2013 oppleve salgsnedgang for første gang siden 1996.

Totalvolumet økte med 1,9 prosent til 79,9 mill. liter. Mens salget økte med 4,3 prosent i første halvår, var det en salgsreduksjon i andre halvår på 0,2 prosent. Veksten i første halvår var noe høyere enn forventet grunnet økt salg i to godværsperioder. Vecturas leveringsproblemer fra mai medførte at flere serveringssteder gjorde deler av sine innkjøp på Vinmonopolet. Stagnasjonen i annet halvår sees i sammenheng med at Systembolaget flyttet og utvidet en av sine to butikker i Strømstad i midten av juni.

Salget av svakvin økte med 2,2 prosent til 65,7 mill. liter, og står nå for 82 prosent av Vinmonopolets omsetning. Sterkøl og alkoholfrie drikker økte også, med henholdsvis 23 og 32,8 prosent til 1,4 mill. og 223 000 liter. Brennevin gikk tilbake med 2 prosent til 11,9 mill. liter, mens salget av sterkvin gikk ned med 5,4 prosent til 670 000 liter.

Ny IT-løsning

Arbeidet med innføring av nye IT-løsninger som ble startet i 2007 ble videreført i 2012. Styret har fulgt prosjektet tett fra starten og gjennom en prosess som har blitt lengre enn opprinnelig forutsatt.  I 2012 vant Bouvet konkurransen om å overta for IBM som leverandør på utvikling og forvaltning etter at avtalen med IBM ble sagt opp.

Ny IT-løsning har siden 2010 vært i bruk på regnskap og økonomi, på datavarehussiden, mot leverandører gjennom Leverandørportalen og på distribusjonssenter for netthandel.

Etter tilpasninger og rettinger begynner nå systemene å gi forventet effekt gjennom mer effektive prosesser, men full effekt vil først oppnås når alle butikkene er over på systemene.  I løpet av 2012 har det vært gjort omfattende utbedringer på løsningen for butikk; 11 butikker bruker nå den nye løsningen og erfaringer fra disse vil innarbeides før løsningen rulles ut til de øvrige butikkene i løpet av 2013.

Bedriftsforsamlingen har utvidet investeringsrammen med 15 mill. kroner for å sikre gjennomføring av de nødvendige endringene i butikkløsningen.

Vareforsyning og sortiment

Sommeren 2012 ble et nytt ”mat og drikke”-tema testet ut i utvalgte butikker på Sør- og Østlandet. Undersøkelser viste at en stor andel av Vinmonopolets kunder er opptatt av mat og drikke i kombinasjon. Tidligere har Vinmonopolet fokusert på land, stil eller geografiske områder og i mindre grad på mat og vin i kombinasjon. I det nye konseptet ”Tema; drikke til mat”, velger hver enkelt butikk selv ut produkter de mener passer til ulike matretter, basert på kjennskap til eget kundegrunnlag.

Det ble også igangsatt en storstilt satsing på alkoholfrie produkter i 2012 med blant annet prøvesmaking for kunder i utvalgte butikker. Alkoholfritt ble den produktgruppen med størst relativ vekst i 2012 og fikk regelmessig positiv omtale i media.

Det er gjennomført rutinemessig kjemisk og sensorisk kontroll av Vinmonopolets sortiment innen alle varetyper i 2012. Kontrollen er hyppigst for produkter som er innkjøpt av Vinmonopolet til basisutvalget. Drøyt 1 600 produkter har gjennomgått kjemisk stikkprøvekontroll, og det er ikke funnet alvorlige feil eller mangler ved noen av dem.
Ved utgangen av 2012 hadde Vinmonopolet avtale med 299 grossister. De 10 største grossistene representerer en markedsandel på 41 prosent. Grossistene benytter distribusjonsfirmaer/transportører for levering til butikkene. De fire største distributørene står for 99 prosent av levert volum til butikkene.

Vareforsyningen i Vinmonopolet har i 2012 i stor grad vært preget av de problemene Vinmonopolets største distributør Vectura (52 prosent markedsandel) opplevde i forbindelse med flytting av sitt anlegg fra Hasle til Gjelleråsen. Dette medførte mange forsinkelser og utfordringer med utsolgte varer i butikk.

Risikostyring og internkontroll

Grunnlaget for arbeidet med risikostyring og internkontroll er det årlige oppdragsbrevet, strategisk plan, revisjonsrapporter og interne prosesser som er bredt forankret. Resultatet av arbeidet og gjennomføringen av risikoreduserende tiltak rapporteres til styret gjennom året.

Risikoer som kan svekke måloppnåelsen for Vinmonopolet framover er identifisert og det er iverksatt oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet. Økende målkonflikt mellom inntjeningskrav og handlingsrom og endringer i rammebetingelsene er vurdert med høy risikoprofil. Risikoer som har sin årsak i interne forhold er vurdert med en gjennomgående lavere profil. Det er etablert et overordnet rammeverk for styring og kontroll. Hensikten er å dokumentere og skape tillit til at Vinmonopolets aktiviteter er gjenstand for betryggende styring og kontroll og god intern drift.

Internrevisor etterprøver og verifiserer arbeidet samt linjeorganisasjonens oppfølging og gjennomføring av besluttede tiltak. Resultatet rapporteres til styret og kontrollkomiteen.

Internberedskap

Vinmonopolet skal kunne håndtere krise-, katastrofe- og krigssituasjoner med basis i egen organisasjons ansvar og ressurser, og ha gode rutiner og en klar rollebevissthet i forholdet til departementet og øvrige sektorer og virksomheter. Vinmonopolets risikoanalyse for kriser ble revidert i 2012. Som et resultat av gjennomgangen ble den overordnede krisehåndteringsplanen oppdatert med to nye håndteringsstrategier for konkrete krisesituasjoner. Det ble også gjennomført en egen kriseøvelse i august.

Samfunnsansvar

De nordiske alkoholmonopolene har i flere år samarbeidet om leverandørkjedeoppfølging knyttet til CSR (Corporate Social Responsibility). I 2011 ble et felles etisk regelverk, The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct, (CoC) forankret i monopolenes respektive grossistavtaler. Fra 1. januar 2012 pliktet alle grossister å sørge for at de salgsvarer de leverer til Vinmonopolet er produsert på en etisk bærekraftig måte – i tråd med retningslinjene. Vinmonopolet har i 2012 aktivt fulgt opp at produsentene etterlever retningslinjene og har gjennom fokus på Sør-Afrika og Mexico inkludert 32 grossister og deres 66 produsenter i et oppfølgingsprogram.

Det ytre miljø

Arbeid med det ytre miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar. I tråd med dette fortsatte Vinmonopolet i 2012 å implementere sin miljøstrategi. 113 butikker ble sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av året og ved slutten av året var 202 butikker, nettbutikken samt kjedekontoret miljøsertifisert.
Fra mai 2011 har kundene måttet betale for bæreposer hos Vinmonopolet. Dette har medført en betydelig miljøgevinst ved at poseforbruket ble redusert med 38 prosent i 2012 sammenlignet med 2010.

I 2012 er avfallshåndteringen i butikk forbedret blant annet gjennom en bedre utnyttelse av pappressene i butikkene. Økt utnyttelse har økt vekten per pappball og flere pressede baller per henting har redusert det samlede transportbehovet.

I 2012 inngikk Vinmonopolet et samarbeid med Enova om å redusere det totale energiforbruket. I butikkene har bevisstheten om energisparing økt i forbindelse med sertifiseringen som Miljøfyrtårn. Det er gjennomført som justering av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg, installering av mer energieffektiv belysning og automatiske skyvedører ut mot fellesarealer i kjøpesentrene for å holde riktig og jevn temperatur i butikkene.

Organisasjonen og ansatte

Ved utgangen av året var det totalt 1 805 ansatte i Vinmonopolet som utførte 1 125 årsverk. 675 personer var heltidsansatte, 1 130 jobbet som deltidsansatte. Antall ansatte har gått ned med 11 fra 2011 mens årsverk er redusert med fem i samme periode. Vinmonopolet ønsker å redusere ufrivillig deltid og tallene viser at det har vært en positiv utvikling i løpet av året i arbeidet med å øke størrelsen på deltidskontrakter. En utfordring er at stadig flere butikker er små og holder ikke åpent hver dag, samtidig foregår en stor del av salget mot helg.

Det totale sykefraværet for 2012 var 7,5 prosent, en nedgang i forhold til 2011 på 1 prosentpoeng. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var i 2012 2,8 prosent mot 2,7 i 2011. Langtidsfraværet (over 16 dager) var i 2012 4,7 prosent mot 5,8 i 2011. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og tilrettelegging på arbeidsplassen for at sykefraværet skal reduseres. Nye regler for oppfølging av sykmeldte som trådte i kraft i 2011 er tatt positivt imot i bedriften, og tettere oppfølging og dialog mellom den sykmeldte, nærmeste leder, sykmelder (lege) og NAV bidrar til en bedre kommunikasjon og forståelse av utfordringer både arbeidstaker og arbeidsgiver har.

Vinmonopolet har et elektronisk avvikssystem som bidrar til økt fokus på avvik og oppfølgingen av disse. I 2012 er det totalt rapportert 348 avvik. Registrerte avvik hvor ansatte er direkte berørt utgjør 31 tilfeller av trusler/psykisk vold, to tilfeller av fysisk vold utøvd av kunder, 13 kuttskader, fem klemskader, sju skader ved løfting/vriding samt 18 registrerte avvik i forbindelse med fall eller fallende gjenstander. Av disse førte 23 skader til fravær og eller medisinsk behandling. Innenfor de resterende avvikene er 126 registrerte avvik i forbindelse med feil i mottatte vareleveringer, som for høyt stablete paller, og 80 avvik i kategorien diverse feil og mangler. Det jobbes systematisk med forebygging av skader i Vinmonopolet. Det er gjennomført risikoanalyse i alle butikker for å unngå skader. Alle ansatte skal gjennomføre HMS opplæring og det gis opplæring i butikk om bruk av tekniske hjelpemidler for å sikre korrekt bruk. Innmeldte avvik følges nøye for å fange opp behov for iverksetting av tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom kvinnelige og mannlige ledere i Vinmonopolet ved utgangen av året.
 

 

  Kvinner Menn
Ledere - totalt 52 %  (54 %) 48 %  (46%)
Styret 44 %  (44 %) 56 %  (56%)
Ledergruppen 29 %  (29 %) 71 %  (71%)
Øvrige ledere på kjedekontoret
med personalansvar 46 %  (43%) 54 %  (57%)
Butikksjefer 53 %  (57%) 47 %  (43%)
 

(2011-tall i parentes)

Vinmonopolet jobber sammen med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere, og arbeid med mangfold i alle typer stillinger.

Vinmonopolet vil tilrettelegge for at ansatte som gjennom et langt arbeidsliv har fått slitasjeskader kan fortsette å jobbe blant annet gjennom i større grad å gis mulighet til å velge delvis uføre/AFP og dermed stå lenger i jobb.

Bedriften har i dag en ordning med inntak av en kontorlærling hvor læretiden går over 2 år. Fra og med 2013 ønsker vi å utvide med inntak av ytterligere en lærling slik at det vil kunne være to kontorlærlinger til enhver tid ved Kjedekontoret.

Regnskap

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 11 961,4 mill. kroner, hvorav 6 552,2 mill. kroner var alkoholavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 370,7 mill. kroner fra 2011.
Etter fradrag av varekostnader og øvrige driftskostnader, var driftsresultatet 123,1 mill. kroner.
Driftsresultatet ble 4,2 mill. kroner høyere enn i 2011. Resultatoppgangen skyldes høyere bruttofortjeneste. Resultatet før skatt ble 167,5 mill. kroner, som er 8,2 mill. kroner høyere enn i 2011.

Skattekostnaden for 2012 er beregnet til 47,0 mill. kroner. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter skatt skal tilfalle staten. Dette utgjør 60,3 mill. kroner.
Årets resultat etter skatt og statens overskuddsandel utgjør 60,3 mill. kroner, og foreslås overført til annen egenkapital.

Kontantstrømmene er negative med -50,7 mill. kroner fra operasjonelle aktiviteter. Hovedårsaken til dette er at leverandørgjelden er redusert vesentlig i løpet av 2012.
Det ble benyttet 80,4 mill. kroner til investeringsaktiviteter.
Samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.2012 var 1 857,3 mill. kroner i forhold til 1 988,6 mill. kroner ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året.

Pensjonskostnaden er økt med 17 mill. kroner i forhold til 2011. Hovedårsaken til denne økningen er bruk av lavere diskonteringssats, samt at uttakstilbøyeligheten i AFP har økt. AS Vinmonopolet har en lederpensjonsordning som finansieres over driften og inngår i pensjonskostnaden.

Totalkapitalen i selskapet utgjorde 3 180,9 mill. kroner per 31.12.2012. Bokført egenkapital var 273,0 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 8,6. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2011 på 466,7 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 14,2. Endringen skyldes estimatavvik på pensjoner grunnet endrede forutsetninger.

Aksjeutbytte til eierne utbetales med 2 500 kroner. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Vinmonopolets kredittrisiko er lav da det vesentligste av salget er kontantsalg. Renterisikoen er også lav som følge av at likvide midler hovedsakelig er plassert i konsernkontoordning med flytende rente. Vinmonopolet er i liten grad eksponert for valutarisiko, da Vinmonopolet stort sett handler i norske kroner.

Fremtidsutsikter

Vinmonopolet utøver ulike roller – på den ene siden å være et redskap for lavere alkoholkonsum og færre skadevirkninger i Norge ut ifra en helse- og alkoholpolitisk begrunnelse og på den annen side være Norges ledende faghandelskjede.

Det er lite som tyder på at Vinmonopolet som monopolordning og faghandelskjede er utfordret nå når bedriften har rundet 90 år
Samtidig blir flybilletter stadig billigere og nordmenn får stadig bedre råd. Dette har ført til en betydelig økning i reiseaktiviteten. Kombinert med økende grensehandel har en kraftig vekst i tax free-salget ført til at den registrerte alkoholomsetningen gjennom Vinmonopolet har stagnert de senere årene, selv om alkoholforbruket i følge SIRUS er økende. I dag er det bare mellom 50 og 60 prosent av brennevinet som konsumeres i Norge som er solgt gjennom Vinmonopolet.

Denne utviklingen representerer ikke bare en utfordring for Vinmonopolets driftsgrunnlag. Den truer mulighetene for å videreutvikle Vinmonopolets service og fagekspertise, samt mulighetene til å møte forventningene om en ytterligere utvidelse av butikknettet.

På sikt vil utviklingen også true Vinmonopolets legitimitet. Dersom vin og brennevin er noe som ”kun kjøpes i utlandet”, vil Vinmonopolet fremstå som en anakronisme.

Det kommer stadig politiske utspill, både fra lokalt og sentralt hold, om utbygging av Vinmonopolets butikknett. Ytterpunktet er ønsker om vinmonopolbutikker i alle landets kommuner. Det har også vært fremmet forslag om vin i butikk i de kommunene som er så små at det ikke er økonomisk grunnlag for egen vinmonopolbutikk der.

Tilgjengelighet til de varene Vinmonopolet selger er et område som vil få stor oppmerksomhet i styret i tiden som kommer. Også i årene etter 2014 vil Vinmonopolet kunne åpne nye butikker på små steder i kommuner uten pol, men dette forutsetter vellykket testing av en ny type butikk (kategori 1), der driftsformen vil være tilpasset de lokale forhold. Kategori 1-butikken skal utredes i 2013.

Det er viktig å få flest mulig butikker innenfor den økonomiske rammen som til enhver tid finnes, hvilket innebærer å se på alle ledd i en butikketablering og drift, og vurdere hva som er mulig å gjøre med mindre bruk av ressurser.

Vinmonopolet vil i løpet av 2013 ha fullført den initiale innføringen av ny IT-arkitektur. Det er imidlertid identifiserte ønsker om en rekke endringer og tilpasninger som vil gjøre løsningen enda bedre. Disse vil bli implementert etter hvert som ressurser frigjøres fra butikkutrullingen. For å kunne hente ut den ønskede effekt av prosessintegrering og nye muligheter er det også nødvendig å videreføre kompetansebygging både på kjedekontor og i butikk.
Vinmonopolet tilbyr i dag nesten 17 000 produkter, og bredden i vårt marked er unikt sammenlignet med andre land i Europa. Vinmonopolets sortimentsutfordringer i dag handler dermed ikke om for dårlig produktbredde, men snarere om at produktmiksen i den enkelte butikk kan forbedres. Det ses på ulike muligheter for å gi butikkene en produktmiks som i større grad tar hensyn til faktisk salg og lokal etterspørsel. Dette vil bidra til bedre lønnsomhet og en sortimentsstruktur som er mer kundetilpasset.

Vinmonopolet har utarbeidet en løsning for vinauksjoner for private. Det er inngått et samarbeid med auksjonshuset Blomqvist som skal bistå i gjennomføringen av auksjonene. I 2013 er første auksjon planlagt gjennomført i fjerde kvartal.

Service og kompetanse er sentrale områder det fortsatt skal arbeides aktivt med i tiden framover. Innsatsområder i det kommende året er å styrke det faglige miljøet rundt om i de enkelte butikkene samt å tilgjengeliggjøre opplæringsmateriell bedre gjennom digitale løsninger.

Styret ønsker å takke alle medarbeidere i butikk og på Kjedekontoret som gjennom sitt daglige arbeid og sin faglige dyktighet bidrar til Vinmonopolets gode resultater.