Regnskap

Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2012 2011 2010 2009 2008
Svakvin 65 690 64 272 63 422 62 108 59 278
Sterkvin 670 708 781 840 895
Brennevin 11 851 12 097 12 617 12 874 12 797
Øvrige produkt 1 656 1 333 1 137 924 858
Sum 79 867 78 410 77 957 76 746 73 828
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 14 951,8 14 488,4 14 013,9 13 695,7 12 872,2
Driftsinntekter 11 971,5 11 605,9 11 228,5 10 957,7 10 305,4
Driftsresultat 123,1 118,9 176,6 78,5 107,4
Resultat før vinmonpolavgift 167,5 159,3 211,6 117,2 175,1
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 180,9 3 280,6 2 992,9 2 766,1 2 708,2
Egenkapital i millioner kroner 273,0 466,7 692,2 584,3 417,1
Egenkapitalandel i prosent 8,6 14,2 23,1 21,1 15,4
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,6 12,4 12,2 11,9 12,0
Resultatgrad 2) 1,4 1,4 1,9 1,1 1,7
Totalkapitalrentabilitet 3) 5,3 5,2 7,4 4,4 6,9
Egenkapitalrentabiliet 4) 45,3 27,5 33,2 23,4 42,5
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 157,1 145,6 144,9 151,3 148,2
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 906,9 847,4 785,6 785,2 739,0
PERSONALE          
Antall fast ansatte pr. 31.12. 1 805 1 815 1 876 1 824 1 808
Herav: Heltidsansatte 675 671 692 675 673
Deltidsansatte 1 130 1 144 1 180 1 149 1 135
Antall årsverk 1 125 1 130 1 198 1 168 1 215
Antall butikker pr. 31.12. 278 267 259 248 239

 

Resultat

Tall i millioner kronerDRIFTSINNTEKTER
Note 2012 2011
Salgsinntekter 2 11 961,4 11 590,7
Andre inntekter   10,1 15,2
SUM DRIFTSINTEKTER   11 971,5 11 605,9
DRIFTSKOSTNADER      
Vareforbruk 3 10 468,1 10 167,4
Lønn og andre personalkostnader 419 885,7 839,9
Avskrivinger på varige dr,midler 13 69,5 67,5
Nedskrivinger på varige dr,midler 13 0,0 0,0
Andre driftskostnader 5 425,1 412,2
SUM DRIFTSKOSTNADER   11 848,5 11 487,0
DRIFTSRESULTAT   123,1 118,9
FINANS      
Finansinntekter 68 46,9 45,1
Finanskostnader 6 2,5 4,7
SUM FINANSRESULTAT   44,5 40,4
RESULTAT FØR SKATT   167,5 159,3
Skattekostnad (Vinmonopolavgift) 14 47,0 37,1
ÅRETS RESULTAT   120,6 122,2
AVSATT TIL      
Til overskuddsandel og utbytte 15 60,3 61,1
Til annen egenkapital 18 60,3 61,1
Sum   120,6 122,2

 

Balanse

Tall i millioner kronerEIENDELER
Note 2012 2011
Lisenser og programvare 13 79,8 90,7
Utsatt skattefordel 14 360,5 261,4
Varige driftsmidler 13 243,8 222,9
Obligasjoner og aksjer 12 1,4 1,4
ANLEGGSMIDLER   685,6 576,5
Varebeholdning 9 586,4 663,4
Kundefordringer 10 27,1 26,1
Andre kortsiktige fordringer 11 24,5 26,1
Finansielle plasseringer 8 369,2 351,0
Kontanter, bankinnskudd 7 1 488,2 1 637,6
OMLØPSMIDLER   2 495,3 2 704,1
SUM EIENDELER   3 180,9 3 280,6
GJELD OG EGENKAPITAL        
Innskutt kapital        
Aksjekapital   17 0,1 0,1
Opptjent kapital        
Annen egenkapital   18 272,9 466,7
EGENKAPITAL     273,0 466,7
Pensjonsforpliktelser   19 1 319,5 957,2
LANGSIKTIG GJELD     1 319,5 957,2
Leverandørgjeld     1 096,5 1 439,1
Betalbar skatt (Vinmonopolavgift)   14 83,5 63,3
Skyldig offentlige avgifter     134,2 84,3
Overskuddsandel og utbytte   15 60,3 61,1
Annen kortsiktig gjeld   16 213,8 209,0
KORTSIKTIG GJELD     1 588,4 1 856,7
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   3 180,9 3 280,6

 

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kronerLIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN
2012 2011
Tilført fra årets virksomhet *) 159,6 104,1
Endring leverandører -342,6 138,4
Endring i lager, debitorer 76,0 -3,1
Endring andre kortsiktige poster 56,3 -1,1
Netto likviditetsendring fra virksomheten -50,7 238,4
LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER    
Investeringer i varige driftsmidler -80,4 -82,7
Salg av varige driftsmidler 0,0 21,0
Netto likviditetsendring fra investeringer -80,4 -61,7
LIKVIDER FRA FINANSIERING    
Endring andre langsiktige fordringer 3,0
Netto likviditetsendring fra finansiering - 3,0
Netto endring i likvider gjennom året -131,3 179,6
Likvider 1.1. 1 988,6 1 809,0
Likvider 31.12. 1 857,3 1 988,6
Spesifikasjon likvider 31.12.    
Kontanter 29,2
Bankinnskudd 1 488,2 1 608,5
Finansielle plasseringer 369,2 351,0
Sum likvider 1 857,3 1 988,6
Resultat før Skatt (Vinmonopolavgift) 167,5 159,3
Gevinst ved salg av driftsmidler - -15,8
Ordinære av- og nedskrivinger 69,5 67,5
Betalbar skatt (Vinmonopolavgift) -27,0 -36,1
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 9,9 -9,7
Overskuddsandel -60,3 -61,1
*) Tilført fra årets virksomhet 159,6 104,1