Vinmonopolets strategi følger denne styringspyramiden, og skal sikre våre to hovedmål om å være 1) en velfungerende monopolordning og 
2) Norges ledende faghandelkjede.

Vinmonopolets strategi følger denne styringspyramiden, og skal sikre våre to hovedmål om å være 1) en velfungerende monopolordning og
2) Norges ledende faghandelkjede.

Vinmonopolets strategi

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol.

Samfunnsoppdrag
Styringspyramiden oppsummerer vår strategi. Strategien forteller rett og slett hvordan vi skal nå målene våre. Øverst er vårt samfunnsoppdrag, som er selve fundamentet for Vinmonopolet: Vi er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Vår viktigste oppgave er derfor å forhindre langing og ikke selge til mindreårige eller berusede personer. Gjennom ansvarlig salg og begrenset, men likeverdig tilgjengelighet, bidrar vi til at alkoholkonsumet i Norge er lavere enn det ellers ville ha vært.

Visjon: 
Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte
Uten folks støtte, intet Vinmonopol. Derfor har vi en visjon som sier at vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte. Visjonen er fyrtårnet vi alle skal styre mot. Den setter store krav til hver og en av oss – hver dag og i alt vi gjør. Den signaliserer at vi aldri kan ta vinmonopolordningen for gitt, men at vi hele tiden må jobbe målrettet slik at Vinmonopolet har tillit i befolkningen.

Hovedmål:
Våre to hovedmål

1. Velfungerende monopolordning
2. Norges ledende faghandelkjede

Hovedmålene sikrer at vi oppfyller både vårt samfunnsoppdrag og vår visjon. For å nå disse målene har vi seks hovedstrategier.  De viser hva vi skal fokusere på og stort sett alle aktiviteter settes i gang som et resultat av disse.

Hovedstrategier:

Sørge for en velfungerende monopolordning

1. Aktiv bruk av rammebetingelser
I våre rammebetingelser heter det blant annet at vi skal gi ansvarlig og nøytral produktinformasjon til våre kunder, og at leverandører og produkter skal ha markedsadgang på like vilkår. Dessuten skalvi bidra til et ansvarlig salg gjennom holdningsskapende aktiviteter. Gjennom alt vi gjør skal vi bidra til bred folkelig oppslutning om vinmonopolordningen.

Vinmonopolet er i kontinuerlig utvikling. For å kunne opprettholde vår sterke posisjon i befolkningen, må vi fremstå som moderne og kunne tilby de tjenester folk etterspør. For å få til dette, må vi tørre å utfordre rammebetingelsene og bruke disse aktivt.

2. Tydelig samfunnsaktør
Vinmonopolet ønsker å framstå som en samfunnsansvarlig bedrift. Vi oppfatter vårt samfunnsansvar til å gå utover det som ligger i rammebetingelsene vedrørende ansvarlig salg og begrenset tilgjengelighet. Det forventes i dag at en bedrift som Vinmonopolet ikke bare har etiske retningslinjer for egen drift, men at dette omfatter hele verdikjeden fra produksjon av råvarer via transport og distribusjon til varen er solgt og emballasje er resirkulert.

3. God sosial kontroll
En god og effektiv sosial kontroll er en kritisk suksessfaktor for Vinmonopolet. Ansvarlig salg av alkohol er en viktig del av vårt samfunnsansvar og en av bærebjelkene i vinmonopolordningen. Derfor har vi kontinuerlig fokus på alderskontroll, langing og salg til berusede personer. Vi oppfordrer alle mellom 18 og 25 år til å vise legitimasjon uoppfordret, og vi kontrollerer dem som ikke gjør det. Vi skal sørge for at det ikke blir kjøpt alkohol på vegne av mindreårige, og at det ikke selges alkohol til berusede personer.

Norges ledende faghandel

4. Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produktutvalget
Vi skal skape et etterlatt inntrykk av at Vinmonopolet har et av verdens beste produktutvalg, og at tilbudet vil bli vesentlig dårligere om det åpnes for vinsalg i dagligvarebutikker. Det er viktig at Vinmonopolet ligger i forkant av trender, og at vi har et spennende sortiment som kundene etterspør. Det må også ha bredde nok til å møte etterspørselen i ulike kundegrupper, samtidig som det må være en balanse mellom et bredt og dypt vareutvalg og god lønnsomhet.

5. Det beste kundemøtet
Vinmonopolet skal være ensbetydende med god service, høy kompetanse og flotte, ryddige og oversiktlige butikker. Sammen med et bredt produktutvalg skal dette bidra til å gi våre kunder en unik kjøpsopplevelse. Vi skal overgå kundens forventninger innenfor både service, varekompetanse og sortiment. Samtidig skal vi gi kunden objektive råd tilpasset vedkommendes behov.

6. Resultatorientert, kompetent og samhandlende organisasjon
Vinmonopolet skal kjennetegnes som en moderne bedrift. I mangel på ekstern konkurranse oppmuntrer vi til en positiv intern konkurranse som sammen med våre lederprinsipper og oppfølgingssystemer skal bidra til å nå våre mål. Vi skal drive kostnadseffektivt med tilfredsstillende avkastning, som innebærer10 prosent avkastning på sysselsatt kapital.

Det skal investeres i ansattes kompetanse, og for å rekruttere og beholde gode medarbeidere må vi tilby konkurransedyktige betingelser. Arbeidsmiljøet, så vel det fysiske som det psykososiale, skal være godt. Vi har troen på at fornøyde ansatte gjør en bedre jobb!

Verdigrunnlag
Bærebjelken i styringspyramiden er Vinmonopolets verdigrunnlag, kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker, og våre verdier – tydelig, engasjert og inkluderende. Dette gjennomsyrer enhver aktivitet i Vinmonopolet.

Tydelig
betyr at man er ansvarlig og konsekvent i ord og handling. Man er til å stole på.

Engasjert
betyr at man frembringer nye ideer og evner å skape engasjement og handling.

Inkluderende
betyr at man gjennom åpenhet og gjensidig respekt skaper en organisasjon som samhandler.