(Foto: Erik Thallaug)

(Foto: Erik Thallaug)

Årsberetning og
årsregnskap 2010

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Selskapet har enerett til salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet, bidrar Vinmonopolet til at alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol i Norge for den enkelte og for samfunnet er lavere enn det ellers ville vært.

Vinmonopolets visjon er «vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte». Uten folks støtte, intet Vinmonopol. Visjonen signaliserer at vi aldri kan ta vinmonopolordningen for gitt, men at vi hele tiden må jobbe målrettet for å ha tillit i befolkningen.

2011 skriver seg inn i historien som et av Vinmonopolets beste år. Samtidig har rammebetingelsene som økt konkurranse fra taxfree salget og grensehandel ført til nye og forsterkete utfordringer.

Vinmonopolet legger til grunn at driften skal gi et rimelig økonomisk overskudd. Effektiv kjededrift skal sikre at fastsatte resultatkrav nås. Kostnadseffektiv drift i alle ledd, både butikker og administrasjon, er særlig viktig for en monopolbedrift som ikke har vanlig markedskonkurranse.

Vinmonopolet ble kåret til bedriften med Norges beste omdømme i kommunikasjonsbyrået Apelands Rep Trak Norge 2011. Samtidig stagnerte salget for første gang siden 1996, trolig som følge av markert økning i taxfreesalget og grensehandelen. Hvis denne utviklingen fortsetter vil den svekke selskapets muligheter til å løse sine samfunnsoppgaver.

Ulike målinger i 2011 viser med all tydelighet at både kunder og ansatte er svært godt fornøyd. Selskapet havnet på en imponerende 5. plass på BI’s kundebarometer, med en total tilfredshetsscore på 82,1 av 100 mulige. Store Norske Bedrifter, i regi av Synovate, ga Vinmonopolet en 9. plass av 116 målte bedrifter.

Hver vår gjennomfører Vinmonopolet en egen opinionsundersøkelse. 89 prosent har et godt inntrykk av Vinmonopolet, en marginalt lavere score enn 2010. Men andelen som har et svært godt inntrykk av Vinmonopolet, øker signifikant. Det betyr at styrken i Vinmonopolets gode omdømme reelt sett er økt.  Samtidig har kun 1 prosent negativt inntrykk av Vinmonopolet.

Flertallet i undersøkelsen (55 prosent) mener at alt salg av vin, brennevin og sterkøl bør skje gjennom Vinmonopolet.

Helt sentralt i Vinmonopolets daglige virke står den sosiale kontrollen som de ansatte gjennomfører i hvert eneste kundemøte. Dette er en av våre kjerneoppgaver og våre interne målinger viser at de ansatte gjennomfører denne på en svært god måte. Det er bekymringsfullt om et fremtidig svekket Vinmonopol i mindre grad enn tidligere vil være i stand til å spille en sentral, alkoholpolitisk rolle.

Vinmonopolets overordnede balanserte målekort viser ved utgangen av 2011 at samtlige indikatorer med unntak av sykefraværet er grønne. Vinmonopolet har fortsatt en utfordring med høyt sykefravær, som var på 8,5 prosent i 2011, en økning fra 7,6 prosent i 2010. Både styret og administrasjonen er opptatt av å redusere sykefraværet. Temaet har gjentatte ganger vært oppe på styremøtene i 2011. Mye av fraværet i butikkene og på kjedekontoret henger sammen med at vi har voksne medarbeidere med slitasjeskader, nakke- og ryggproblemer. Sykefravær og tilrettelegging av arbeidet er tema på butikksjefmøtene. Butikksjefene og avdelingslederne på kjedekontoret har tett dialog med sine sykemeldte og legger til rette så langt det er mulig uten at tilretteleggingen går på bekostning av andre. Samarbeidet med NAV og fastlege er bra men med fortsatt rom for forbedring.

En egen undersøkelse om medarbeidertilfredshet viser svært gode resultater. På spørsmål om man er godt fornøyd med jobben sin ligger svaret på 6,2 av 7 mulige.

Sosial kontroll og kampanjer

Sosial kontroll er Vinmonopolets aller viktigste oppgave. Målet er at ingen under 18 år skal få kjøpt vin eller øl og ingen under 20 år brennevin i Vinmonopolets butikker. Vinmonopolets ansatte skal spørre de under 25 år om legitimasjon for å sikre dette. I 2011 viste 1,65 millioner ungdommer legitimasjon uoppfordret. Dette er en økning på 350 000 fra året før og en økning på ca. 1,4 millioner siden 2007. Våre ansatte spurte om legitimasjon 1,4 millioner ganger. For første gang er det flere som viser legitimasjon uoppfordret enn det er vi spør om legitimasjon. Det har nå blitt en vane for ungdom å vise legitimasjon uoppfordret på Vinmonopolet.

Butikkene måles på gjennomføringen av alderskontroll gjennom såkalte mystery shoppers. Dette er personer under 25 år som registrerer om de blir spurt om legitimasjon. Totalt ble det gjennomført rundt 6 500 slike tester i Vinmonopolets butikker i 2011, noe som tilsvarer to i måneden i hver eneste butikk. Resultatet viser at i 92 prosent av testene ble det spurt om legitimasjon, mot 88 prosent i 2010.

Vinmonopolet gjennomfører også egne holdningskampanjer rettet mot ungdom i forbindelse med alderskontroll og langing fra søsken og venner. I februar og august ble det gjennomført kampanjer for å få ungdom under 25 til å vise legitimasjon uoppfordret, mens kampanjen mot vennelanging ble gjennomført i mai og november. I sistnevnte kampanje var budskapet rettet mot eldre venner og søsken om at de ikke skulle fraskrive seg ansvar og ikke kjøpe alkohol til dem under 18 år. Kampanjen fikk stor oppmerksomhet i media og ble godt likt av målgruppen.

Butikker og tilgjengelighet

Vinmonopolet har som mål å sikre en mest mulig lik tilgjengelighet til butikkene over hele landet innenfor fastlagte alkoholpolitiske og bedriftsøkonomiske rammebetingelser. Etablering av nye butikker baseres på analyser av befolkningsgrunnlag, handelsmønster og avstand til nærmeste vinmonopolbutikk. Totalt ble det åpnet åtte nye butikker i 2011. Butikken Grünerløkka i Oslo ble ombygget fra disk til selvbetjening i juni 2011. Dermed er alle Vinmonopolets 267 butikker selvbetjent. Med disse 267 butikkene er Vinmonopolet etablert i 210 av landets 430 kommuner. Av Norges befolkning på 4,9 millioner innbyggere bor 87,4 prosent i kommuner med eget Vinmonopol og 95,0 prosent av befolkningen bor nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

I en undersøkelse fra TNS Gallup svarte 89 prosent at tilgjengeligheten til Vinmonopolet er god nok der de bor. Denne andelen har økt i takt med utbyggingen av butikknettet, og vi ser at bedret tilgjengelighet i distriktene er med på å styrke oppslutningen om Vinmonopolet. Samtidig er det i dag 110 kommuner uten pol som har søkt om butikk. Forventningene rundt tilgjengelighet til Vinmonopol blant norske kommuner har økt betydelig de siste årene. Det vil også i årene som kommer bli åpnet nye butikker. Styret forutsetter at hver ny butikk skal over tid dekke sine egne kostnader.

Det beste kundemøtet

Dette begrepet ble skapt i 2010 i forbindelse med at tidligere servicestandard ble revitalisert. På grunn av stagnasjon i salget opplever Vinmonopolet et økende press på driftsøkonomi i den enkelte butikk. Dette har vært særlig merkbart i 2011. I en slik situasjon er det spesielt viktig å sikre at kundene ikke får et synkende servicenivå. Produktiviteten i butikknettet økte med 1,8 prosent i 2011.

Servicekvaliteten måles ved å bruke såkalte mystery shoppere. Kontrollørene opptrer som vanlige kunder og kontrollerer butikkene på «Det beste kundemøtet». Det gjennomføres seks uanmeldte kontrollbesøk i alle butikker. Kontrollen gjøres innenfor hovedområdene oversiktlighet, menneskelig mottakelse, behovsavklaring og rådgivning, varetrykk, tilgjengelig informasjonsmateriell og besøksavslutning. I 2011 endte gjennomsnittsscoren på 94,6 prosent. Det er fremgang fra 2010 hvor scoren endte på 93,0 prosent. Dette er en solid bekreftelse på at vi ikke bare holder høyt nivå, men at vi også har evnet å heve nivået.

Spesialbutikk

Vinmonopolets spesialbutikker i Bergen og Oslo har i 2011 gjennomført syv nyhetslanseringer, med stor suksess. Det har vært en økende interesse fra pressen, både i forhold til det å dekke nyhetssmakingene og selve lanseringene. Markedet har også vist stor entusiasme for konseptet, og Vinmonopolet opplever økt pågang fra butikker og kunder som ønsker en bredere tilgjengelighet på spesialproduktene.

Netthandel og kundesenter

Et viktig element i Vinmonopolets tilgjengelighet i distrikter med lav butikkdekning er e-handel, som består av nettbutikken vinmonopolet.no og eget kundesenter (tlf 04560) som tar bestillinger på e-post og telefon. Nettbutikken ble i 2011 tilpasset mobilbruk, der det også er mulig å handle. Distribusjonsløsningen for e-handel håndteres av et sentralt lager. Posten distribuerer direkte til kunder per post eller levert på dør. For kunder som bor i kommuner uten vinmonopolbutikk, er frakten kostnadsfri. Salget gjennom nettbutikk og kundesenter var 613 000 liter i 2011, en økning på 10,9 prosent fra året før. På vinmonopolet.no var det 4,7 millioner besøkende i 2011, en økning på 3 prosent i forhold til 2010. Kundesenteret mottar rundt 2 500 e-post og nesten 8 000 telefonhenvendelser i gjennomsnitt per måned.

Salget

I 2010 hadde Vinmonopolet en salgsutvikling utenom det normale. Denne utviklingen fortsatte å prege salget i 2011: Totalvolumet økte med 0,6 prosent til 78,4 mill. liter. Siden 1996 har det vært vekst, normalt mellom 3 og 4 prosent årlig. Vi ser altså en utflatning i salget, noe som kan ha flere årsaker: Man har periodevis sett tegn til stagnasjon i varehandelen generelt og veksttakten er lav i historisk sammenheng, den laveste siden slutten av 1980-tallet. Utover dette har vi en økning i grensehandelen og rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at både grensehandel og taxfreesalg tar markedsandeler fra Vinmonopolet. Mens det var en nedgang i salget første halvår på 0,2 prosent, var det en oppgang i salget på 2 prosent i annet halvår. Salget av svakvin økte med 1,3 prosent til 64,2 mill. liter, og står nå for 82 prosent av Vinmonopolets omsetning. Sterkøl og alkoholfrie drikker økte også, med henholdsvis 16,5 og 21,1 prosent til 1,1 mill. og 168 000 liter. Brennevin gikk tilbake med 4 prosent til 12 mill. liter, mens salget av sterkvin gikk ned med 9,7 prosent til 708 000 liter.

Ny IT-arkitektur

For å kunne realisere målet om en mer effektiv og moderne bedrift, besluttet styret i desember 2007 en rammeplan og budsjett for realisering av ny IT-arkitektur. Bedriftsforsamlingen vedtok investeringen april 2008. Etter gjennomført anbudsprosess ble IBM valgt som leverandør i mars 2009.

Også omleggingen til Vinmonopolets nye IT-arkitektur har gitt selskapet store utfordringer. Kontrakten med IBM ble derfor sagt opp. Vesentlige forsinkelser og mangelfulle leveranser har vært krevende for organisasjonen og implementeringen av det nye systemet vil prege selskapet også gjennom 2012 og 2013. Grunnet den store betydningen for Vinmonopolets utvikling, har styret fulgt prosjektet tett fra starten.

Gjennom hele innføringsløpet har Vinmonopolet hatt store utfordringer som følge av at leverandøren IBM ikke har greid å følge planlagt leveranse. Ressursmangel, feil og forsinkelser har vært en gjennomgående situasjon. Vinmonopolet har tatt konsekvensen av dette og sa ved årsskiftet opp sine avtaler med IBM. Ny leverandør vil fases inn trinnvis. Status for prosjektet er derfor i dag betydelig mer krevende enn det som var forventet da prosjektet startet.

Ny IT-arkitektur ble tatt i bruk av kjedekontoret i oktober 2010, ni måneder etter opprinnelig plan.  Oppstarten ble svært utfordrende for Vinmonopolet. Det ble avdekket et omfattende antall feil og mangler i produksjonsløsningen som ikke var til stede i den løsningen som var blitt akseptansetestet. Utbedringen av løsningen for kjedekontoret krevde omfattende bruk av tid og ressurser både i Vinmonopolet og hos leverandøren.

Løsningen for kjedekontoret er nå stabilisert. Etter en innkjøringsfase ser man nå de positive effektene av å innføre ny løsning. Innkjøps-, salgs- og økonomiprosessene er integrert, en felles samhandlingsplattform med leverandørene er etablert.

Utfordringene knyttet til oppstart på kjedekontoret medførte ytterligere utsettelse av butikkutrulling. I mai/juni 2011 gikk syv butikker endelig i pilot med ny løsning. Den samlede erfaringen fra butikk er så langt at det kreves justeringer av både løsning og arbeidsprosesser før systemet kan tas i bruk i samtlige butikker slik at Vinmonopolet kan sikre effektivitet, kvalitet og det beste kundemøtet. Dette er et høyt prioritert arbeid i Vinmonopolet.

Til tross for problemer og forsinkelser har prosjektet så langt ikke gått over opprinnelig kostnadsramme. Arbeid med å forbedre butikkløsning og bytte av leverandør vil imidlertid medføre økte utgifter ut over denne opprinnelige rammen.

Sortiment

Våren 2011 ble Vinmonopolets nye sortimentsstruktur evaluert, noe som førte til justeringer i sortimentet fra 1. januar 2012. Endringene går ut på at butikkene får økt valgfrihet i forhold til bl.a. lokalt sortiment og avvikende flaskestørrelser. Det ble også besluttet å øke rammene for valgfrie produkter for de minste butikkene.

I løpet av 2011 ble det også åpnet for å se på størrelsen på butikkenes sortiment ut fra andre forhold enn kun salgsvolum. Dette vil bare gjelde for et fåtall butikker. Begrepet butikker med strategisk kategoriplassering innføres og gjelder butikker i byer og bynære strøk som innfrir et sett med kriterier knyttet til kundegruppe og bredde, eller butikker hvor nyetableringer medfører handelslekkasje og redusert bredde i bynære strøk.

Kvalitetskontroll

Det er gjennomført rutinemessig kjemisk og sensorisk kontroll av Vinmonopolets sortiment innen alle varetyper i 2011. Kontrollen er hyppigst for produkter som er innkjøpt av Vinmonopolet til basisutvalget. Omtrent 1 600 produkter har gjennomgått kjemisk stikkprøvekontroll, og det er ikke funnet alvorlige feil eller mangler ved noen av produktene. Sensorisk mottakskontroll av nye produkter innkjøpt til basisutvalget førte til at ni produkter ble stoppet før lansering. Av disse ble seks kjøp hevet.

Grossister

Ved utgangen av 2011 hadde Vinmonopolet avtale med 261 grossister. Av disse hadde 29 ikke et registrert salg i 2011. De 10 største grossistene representerer en markedsandel på 44 prosent. Grossistene benytter distribusjonsfirmaer/ transportører for levering til butikkene. De fire største distributørene står for 99 prosent av levert volum til butikkene.

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll er en del av Vinmonopolets styringssystem og noe styret har fulgt nøye.  Arbeidet er basert på det årlige oppdragsbrevet fra eier, strategisk plan og interne prosesser som er bredt forankret.

Risikoer som kan svekke måloppnåelsen er identifisert og det er iverksatt oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet. Risikoer knyttet til innføringen av ny IT-arkitektur, alderskontroll i butikk og forholdet til rammebetingelsene er gitt særlig oppmerksomhet også i 2011. I tillegg er forhold knyttet til sviktende inntjening blitt fokusert. Rutiner innenfor økonomi- og regnskapsfunksjonen er forbedret. Arbeidet sikrer god kontroll på forhold som har vesentlig betydning for resultatutviklingen både økonomisk og omdømmemessig.

Et samlet rammeverk for styring og kontroll er etablert som planlagt. Hensikten er å skape tillit til at Vinmonopolets aktiviteter er gjenstand for betryggende styring og kontroll, og å effektivisere intern drift gjennom å skape tydelighet rundt hvordan virksomheten styres og kontrolleres.

Internrevisor etterprøver selskapets arbeid, herunder verifiserer linjeorganisasjonens oppfølging og gjennomføring av besluttede tiltak. Resultatet av etterprøvingen rapporteres til styret og kontrollkomiteen.

Samfunnsansvar og ytre miljø

De nordiske alkoholmonopolenes samarbeid om leverandørkjedeoppfølging knyttet til CSR (Corporate Social Responsibility) har så langt vært preget av planlegging og forberedelser. Det har siden starten av samarbeidet i 2008 vært jobbet ut fra en plan om at konkret oppfølging av grossister og produsenter skal starte i 2012. I 2011 er det felles etiske regelverket, The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct, (CoC) forankret i monopolenes respektive grossistavtaler. Med dette plikter alle grossister å sørge for at de salgsvarer de leverer til Vinmonopolet er produsert på en etisk bærekraftig måte – i tråd med retningslinjene i The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct.

I 2011 har Vinmonopolet også gjennomført en pilot på system- og analyseverktøy for å følge opp at kravene i CoC blir etterlevd. Systembolaget og Alko har gjennomført en pilot på et annet system, og i februar 2012 skal de fem monopolene møtes for å beslutte hvordan oppfølging av krav i CoC blir etterlevd av aktørene bakover i verdikjedene. 

I juni deltok Vinmonopolet på en CSR-reise til Chile og Argentina sammen med representanter fra de fire andre nordiske monopolene. Formålet med reisen var å orientere produsenter, bransjeorganisasjoner og andre sentrale interessenter i de to landene om de nordiske monopolenes CSR-samarbeid, samt å få innblikk i forhold i de to landene.

Fokus på ytre miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar. I tråd med dette fortsatte Vinmonopolet i 2011 å implementere sin miljøstrategi, og Vinmonopolets kjedekontor ble sertifisert som Miljøfyrtårn i januar. Utover året fulgte miljøsertifisering av 70 butikker. Ved årets slutt var i alt 90 butikker miljøsertifisert. Målsetningen er at innen utgangen av 2013 skal alle Vinmonopolets butikker være sertifisert som Miljøfyrtårn. I dette arbeidet gjør 11 interne miljøkonsulenter, 10 ansatte i butikk og en på kjedekontoret en viktig jobb for at butikkene skal få gjennomført miljøanalyser og tilfredsstille kravene for å bli sertifisert.

Arbeidet med miljøledelse i hele organisasjonen har medført at Vinmonopolet har økt bevisstheten rundt kildesortering, energisparende tiltak og gjenbruk av materialer. I 2011 har det vært arbeidet med å skaffe oversikt over energiforbruket i butikkene, og vi har fulgt opp unormalt forbruk for å finne og fjerne årsaken til dette. Det har medført betydelige reduksjoner i energiforbruk i mange butikker.

Bruk av papir ble i 2011 betydelig redusert. Det største enkelttiltaket var at produktkatalogen ble trykket i et betydelig mindre opplag enn tidligere. Dette tilsvarer 15 millioner A4-ark spart årlig. Alle trykksaker fra Vinmonopolet er miljømerket.

I mai 2011 innførte Vinmonopolet betaling for plastposer. Dette har medført en reduksjon i antall plastposer gjennom våre butikker på 25 prosent, som tilsvarer omtrent 25 000 plastposer hver dag, eller 1 prosent av plastposeforbruket i Norge. Salget av gjenbruksnett økte i 2011, hvor det til sammen ble solgt over 100 000 nett.

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av året var det totalt 1 816 ansatte i Vinmonopolet, som utgjør 1 130 årsverk. Fordelingen mellom heltids- og deltidsansatte var 1 150 / 666. Vinmonopolet ønsker å redusere ufrivillig deltid. Samtidig trekker salg mot helg og utfordringen i forhold til flere små butikker i distriktene i en motsatt retning.

Sykefraværet var 8,5 prosent i 2011, en økning fra 7,6 prosent fra året før. Styret er opptatt av at sykefraværet i Vinmonopolet er for høyt og at det arbeides videre med tiltak for at det reduseres. Vinmonopolet har i 2011 jobbet aktivt med lederes fokus på forebyggende tiltak, samt oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte. Et forebyggende tiltak som ble satt i gang på høsten var aktivitetskonkurransen «Dytt». Aksjonen ”pol til pol” fikk stor oppslutning og engasjement med 1 206 deltakere, og 847 holdt aktivitetsmålet på 10 000 skritt per dag.

Det ble innført nye regler for oppfølging av sykmeldte som trådte i kraft 1. juli 2011, og Vinmonopolet har justert sine rutiner samt gitt ledere nødvendig informasjon/opplæring i henhold til dette. Det medfører blant annet enda tidligere og tettere oppfølging og dialog mellom den sykmeldte, nærmeste leder, sykmelder (lege) og NAV.

Vinmonopolet har tatt i bruk tre nye håndbøker; personal-, leder- og HMS håndbok. Dette gjør det lettere for ledere og medarbeidere å finne frem i lover, forskrifter, og interne rutiner og bestemmelser. Vinmonopolet har også innført elektronisk avvikssystem som vil bidra til økt fokus på avvik og oppfølgingen av disse. Det er rapportert 140 avvik i 2011, hvorav 52 er skader eller ulykker i arbeidssituasjonen. 12 av disse igjen har ført til fravær eller medisinsk behandling. 19 av avvikene er opplevde trusler mot ansatte. De resterende avvikene er blant annet feil i mottatte varesendinger og vannskader i butikk.

Vinmonopolets kjedekontor ligger mindre enn 150 meter i luftlinje fra der bomben sprang utenfor Regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Heldigvis ble kontoret og de ansatte likevel lite berørt. Ingen ansatte ble fysisk skadet og de materielle skadene på kjedekontoret var bare av mindre karakter.

I forbindelse med opplæring og utvikling av våre medarbeidere, fullførte Vinmonopolet i løpet av 2011 utdanningen av alle ledere og nestledere i prestasjonsbasert ledelse. Deler av varefaglig introduksjonsopplæring, som er obligatorisk for alle ansatte, ble gjort om fra brevkurs til elektronisk kurs. Totalt har ca. 520 ansatte deltatt på kurs i regi av Vinmonopolet, og 150 av disse har fullført obligatorisk opplæring (kompetansestigen trinn 1-4) i 2011. Vinmonopolet utvidet antall studenter på selvstudiet (kompetansestigen trinn 5) fra 60 til 70 personer.

 

Svarprosenten på undersøkelsen om medarbeidertilfredshet i 2011 er hele 87 prosent. I 2010 svarte 86 prosent av medarbeiderne. På en skala fra 1 til 7 er scoren på medarbeidertilfredshet 6,2 i 2011, mot 6,3 i 2010.

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom kvinnelige og mannlige ledere i Vinmonopolet ved utgangen av året.

  Kvinner Menn
Ledere - totalt 54,3 % 45,7 %
Ledergruppa 28,6 % 71,4 %
Øvrige ledere på kjedekontoret
med personalansvar 43,2 % 56,8 %
Butikksjefer 56,6 % 43,4 %
 

Vinmonopolet jobber sammen med IMDi, (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere, og arbeid med mangfold i alle typer stillinger.

Regnskap

Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 11 590,7 mill. kroner, hvorav 6 427 mill. kroner var alkoholavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 379,6 mill. kroner fra 2010. Etter fradrag av varekostnader og øvrige driftskostnader, var driftsresultatet 118,9 mill. kroner. Driftsresultatet ble 57,8 mill. kroner lavere enn i 2010. Resultatnedgangen skyldes høyere lønnskostnader inklusive pensjonskostnader, i tillegg til økte driftskostnader og økte avsetninger på grunn av VITA prosjektet. Resultatet før vinmonopolavgift ble 159,3 mill. kroner, som er 52,3 mill. kroner lavere enn i 2010. Resultatet i 2010 var spesielt høyt pga. pensjonsberegningene dette året. Resultatgraden for 2011 var på 1,37, en nedgang fra 1,88 i 2010. Styret er opptatt av å sikre effektiv kjededrift, særlig fordi vi er et monopol.

Vinmonopolavgiften som beregnes istedenfor ordinær skatt, er for 2011 beregnet til 37,1 mill. kroner. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter vinmonopolavgift skal tilfalle staten. Dette utgjør 61,1 mill. kroner. Årets resultat etter vinmonopolavgift og statens overskuddsandel utgjør 61,1 mill. kroner, og foreslås overført til annen egenkapital.

Kontantstrømmene var 238,4 mill. kroner fra operasjonelle aktiviteter og 61,7 mill. kroner ble benyttet til investeringsaktiviteter. Samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.2011 var 1 988,6 mill. kroner i forhold til 1 809 mill. kroner ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året. Pensjonskostnaden er økt med 77,8 mill. kroner i forhold til 2010. AS Vinmonopolet har fra tidligere en lederpensjonsordning som finansieres over driften og inngår i pensjonskostnaden. Denne ordningen er nå lukket.

Totalkapitalen i selskapet utgjorde 3 280,6 mill. kroner per 31.12.2011. Bokført egenkapital var 466,7 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 14,2. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2010 på 692,2 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 23,1. Selskapets frie egenkapital utgjør 31.12.2011 138,7 mill. kroner etter årets disponeringer. Reduksjonen i egenkapitalen fra 2010 til 2011 skyldes en kalkulatorisk endring i nåtidsverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser. Hovedårsaken er at diskonteringsrenten er redusert, i tillegg er forventet levealder øket og forventet avkastning på investert kapital redusert.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Vinmonopolets kredittrisiko er lav da det vesentligste av salget er kontantsalg. Renterisikoen er også lav som følge av at likvide midler hovedsakelig er plassert i konsernkontoordning med flytende rente. Vinmonopolet er ikke eksponert for valutarisiko.

Fremtidsutsikter

Vinmonopolets økonomiske utvikling er sårbar, og vil være avhengig av flere eksterne forhold så som økning i taxfreehandel, grensehandel og styrken til den norske kronen.  I vurderingen av forventet økonomisk utvikling er lagt til grunn en fortsatt sterk norsk krone og et stabilt kjøpsvolum fra Vinmonopolets butikker.  Den økonomiske utfordringen dette utgjør vil møtes med fortsatt produktivitetsøkning i organisasjonen og et sterkt kostnadsfokus.

Vinmonopolets styre ser at det er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling av eksterne faktorer som grensehandel, taxfreehandel og kronekurs. 

Ny IT-arkitektur
Innføringen av ny IT-arkitektur vil fortsatt prege Vinmonopolet inn i 2012 og 2013. Løsningen vil bli tatt i bruk i butikkene og på den måten ytterligere integrere Vinmonopolets arbeidsprosesser. Kompetansebygging i den enkelte butikk og i støttefunksjonene på kjedekontoret vil ha stort fokus.

Nye butikker
Vinmonopolet etablerer seg på stadig mindre steder og er på grensen for at nye butikker kan drives lønnsomt. Antakelig vil Vinmonopolet ha rundt 300 butikker ved utgangen av 2014. Da vil det ha blitt åpnet i gjennomsnitt ca. ti butikker årlig siden 2000, en økning fra 130 butikker. Også i årene etter 2014 vil Vinmonopolet kunne åpne nye butikker, men etableringstakten vil trolig bli vesentlig redusert.

Det må også vurderes om flytting og nedleggelse av ulønnsomme butikker kan være hensiktsmessig. I den forbindelse vil Vinmonopolet bl.a. komme tilbake til evaluering av en test av små filialbutikker i kommuner der kundegrunnlaget er lite.

Auksjoner
Vinmonopolet har, etter lovendring gjeldende fra 1.1.2012, fått rett til å holde auksjoner av alkoholholdig drikk (> 4,7 %) på vegne av og mellom private. Det er igangsatt et prosjekt som skal ha klar en løsning for auksjoner i løpet av 2012. Etter en eventuell godkjennelse fra styret, vil første auksjon kunne finne sted i slutten av 2012 eller i starten av 2013.

Spesialbutikk
Vinmonopolet jobber med en ny helhetlig beskrivelse av spesialbutikkonseptet, og vurderer samtidig muligheten for å øke tilgjengeligheten av spesialprodukter. Forslag til ny konseptbeskrivelse og økt tilgjengelighet er forventet ferdigstilt i løpet av 2012.

Sortimentsstrategi, lønnsomhet, fokusområder (mat og vin), alkoholfritt
Vinmonopolet innførte fokusområder for ti år siden. Fokusområder har tradisjonelt handlet om vinland og/eller vinområder. Vi er nå i prosess med å se på dagens ordning med fokusområder og vurderer å innføre temaslipp hvor mat og vin i kombinasjon samt sesongprodukter får større fokus. Ideen er at temaslippene skal oppleves som lavterskel for kundene og målet er å ha lanseringer som når en bred målgruppe. Arbeidet med temaslipp går parallelt med oppdatering av Vinmonopolets sortimentsstrategi. Et viktig tilleggspunkt i revidert strategi vil være innføring av ny produktlønnsomhetsmodell.

Produktgruppen alkoholfritt er i sterk vekst, men står for en svært liten andel av Vinmonopolets volum. Lanseringer av ulike moster har bidratt til økt bredde og bruksområder i kombinasjon med mat. Alkoholfritt vil være et satsingsområde for Vinmonopolet framover.

Kommunikasjon
Vinmonopolet vil, innenfor gjeldende regelverk rundt alkoholreklameforbudet, fortsette å utvikle nye måter å kommunisere med våre kunder. Det vil si gjennom interaktive kanaler som sosiale medier, gjennom film og digitale løsninger for kundeveiledning i butikk.

Miljø
Vinmonopolet vil fortsatt fokusere på miljøsertifisering av sine butikker, og målet er at 80 nye butikker skal sertifiseres i løpet av 2012.

Måltall og oppfølging av oppnådde miljøgevinster vil være et fokusområde i år, og en vil avklare nærmere hvilke miljøkrav Vinmonopolet kan sette til sine leverandører og transportører.

En reduksjon i papirforbruket i virksomheten med 10 prosent skal gjennomføres i løpet av året.

Et energiovervåkingssystem (EOS) vil bli implementert for å kunne følge opp og dermed redusere energiforbruket på en bedre måte, og flere energireduserende prosjekter er planlagt i samarbeid med ENOVA.

Vareforsyning
Vinmonopolet vil fortsette arbeidet med forenkling av varemottak og varepåfylling. I 2012 vil Vinmonopolet vurdere tiltak for å sikre bred tilgjengelighet av etterspurte knapphetsprodukter. Vinmonopolet ser også en økt etterspørsel i Netthandelen, og jobber aktivt for å gjøre denne driften mer effektiv, og skal jobbe for å utnytte SAPs funksjonalitet på en enda bedre måte.

Styret ønsker å takke hver enkelt medarbeider i Vinmonopolet for en strålende innsats i året som er gått, og for å ha bidratt til resultater som er i toppen av det norske bedrifter kan framvise.

Ved å fokusere på det beste kundemøtet og effektiv drift skal Vinmonopolet fortsatt gjøre seg fortjent til folks støtte.