Regnskap

Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2011 2010 2009 2008 2007
Svakvin 64 272 63 422 62 108 59 278 56 651
Sterkvin 708 781 840 895 958
Brennevin 12 097 12 617 12 874 12 797 12 657
Øvrige produkt 1 333 1 137 924 858 813
Sum 78 410 77 957 76 746 73 828 71 079
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 14 488,4 14 013,9 13 695,7 12 872,2 12 164,3
Driftsinntekter 11 605,9 11 228,5 10 957,7 10 305,4 9 742,7
Driftsresultat 118,9 176,6 78,5 107,4 122,8
Resultat før vinmonpolavgift 159,3 211,6 117,2 175,1 167,2
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 280,6 2 992,9 2 766,1 2 708,2 2 447,8
Egenkapital i millioner kroner 466,7 692,2 584,3 417,1 407,6
Egenkapitalandel i prosent 14,2 23,1 21,1 15,4 16,7
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,4 12,2 11,9 12,0 12,1
Resultatgrad 2) 1,4 1,9 1,1 1,7 1,7
Totalkapitalrentabilitet 3) 5,2 7,4 4,4 6,9 7,1
Egenkapitalrentabiliet 4) 27,5 33,2 23,4 42,5 48,1
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 145,6 144,9 151,3 148,2 145,4
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 847,4 785,6 785,2 739,0 639,8
PERSONALE          
Antall fast ansatte pr. 31.12. 1 815 1 876 1 824 1 808 1 787
Herav: Heltidsansatte 671 692 675 673 675
Deltidsansatte 1 144 1 180 1 149 1 135 1 112
Antall årsverk 1 130 1 198 1 168 1 215 1 135
Antall butikker pr. 31.12. 267 259 248 239 222

 

Resultat

Tall i millioner kronerDRIFTSINNTEKTER
Note 2011 2010
Salgsinntekter 2 11 590,7 11 211,1
Andre inntekter   15,2 17,4
SUM DRIFTSINTEKTER   11 605,9 11 228,5
DRIFTSKOSTNADER      
Vareforbruk 3 10 167,4 9 853,9
Lønn og andre personalkostnader 419 839,9 745,4
Avskrivinger på varige dr,midler 13 67,5 58,7
Nedskrivinger på varige dr,midler 13 0,0 0,0
Andre driftskostnader 5 412,2 393,8
SUM DRIFTSKOSTNADER   11 487,0 11 051,8
DRIFTSRESULTAT   118,9 176,6
FINANS      
Finansinntekter 68 45,1 37,8
Finanskostnader 6 4,7 2,9
SUM FINANSRESULTAT   40,4 35,0
RESULTAT FØR VINMONOPOLAVGIFT   159,3 211,6
Vinmonopolavgift 14 37,1 49,4
ÅRETS RESULTAT   122,2 162,2
AVSATT TIL      
Til overskuddsandel og utbytte 15 61,1 81,1
Til annen egenkapital 18 61,1 81,1
Sum   122,2 162,2

 

Balanse

Tall i millioner kronerEIENDELER
Note 2011 2010
Lisenser og programvare 13 90,7 71,9
Utsatt skattefordel 14 261,4 147,4
Varige driftsmidler 13 222,9 233,6
Obligasjoner og aksjer 12 1,4 4,4
ANLEGGSMIDLER   576,5 457,4
Varebeholdning 9 663,4 656,8
Kundefordringer 10 26,1 29,5
Andre kortsiktige fordringer 11 26,1 40,1
Finansielle plasseringer 8 351,0 338,8
Kontanter, bankinnskudd 7 1 637,6 1 470,2
OMLØPSMIDLER   2 704,1 2 535,4
SUM EIENDELER   3 280,6 2 992,9
GJELD OG EGENKAPITAL        
Innskutt kapital        
Aksjekapital   17 0,1 0,1
Opptjent kapital        
Annen egenkapital   18 466,7 692,1
EGENKAPITAL     466,7 692,2
Pensjonsforpliktelser   19 957,2 550,9
LANGSIKTIG GJELD     957,2 550,9
Leverandørgjeld     1 439,1 1 300,7
Vinmonopolavgift   14 63,3 59,6
Skyldig offentlige avgifter     84,3 80,0
Overskuddsandel og utbytte   15 61,1 81,1
Annen kortsiktig gjeld   16 209,0 228,4
KORTSIKTIG GJELD     1 856,7 1 749,8
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   3 280,6 2 992,9

 

Kontantstrømoppstilling

Tall i millioner kronerLIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN
2011 2010
Tilført fra årets virksomhet *) 104,1 97,6
Endring leverandører 138,4 206,9
Endring i lager, debitorer -3,1 -46,6
Endring andre kortsiktige poster -1,1 -16,9
Netto likviditetsendring fra virksomheten 238,4 240,9
LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER    
Investeringer i varige driftsmidler -82,7 -102,3
Salg av varige driftsmidler 21,0 17,5
Netto likviditetsendring fra investeringer -61,7 -85,0
LIKVIDER FRA FINANSIERING    
Endring andre langsiktige fordringer 3,0 -
Netto likviditetsendring fra finansiering 3,0 -
Netto endring i likvider gjennom året 179,6 155,9
Likvider 1.1. 1 809,0 1 653,1
Likvider 31.12. 1 988,6 1 809,0
Spesifikasjon likvider 31.12.    
Kontanter 29,2 30,4
Bankinnskudd 1 608,5 1 439,9
Finansielle plasseringer 351,0 338,8
Sum likvider 1 988,6 1 809,0
Resultat før vinmonopolavgift 159,3 211,6
Gevinst ved salg av driftsmidler -15,8 -17,0
Ordinære av- og nedskrivinger 67,5 58,7
Betalbar vinmonopolavgift -36,1 -43,9
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -9,7 -63,6
Overskuddsandel -61,1 -48,3
*) Tilført fra årets virksomhet 104,1 97,6