Priser og
avgifter

Prisene justeres på grunnlag av eventuelle endringer i alkoholavgiften og avansen. I 2010 endret alkoholavgiften seg med 6,9 prosent fra forrige år, og avansen ble 1. mai økt for første gang siden 1996.

Utvikling i alkoholavgiften 2007-2010 (i kr/volumprosent og liter):


Alkoholholdig drikk
med alkoholstyrke
2007 2008 2009 2010 2011
Over 22 % 5,74 5,89 6,07 6,18 6,61
Brennevin under 22 % 5,74 5,89 6,07 6,18 6,61
Mellom 4,75 og 22 % 3,74 3,84 3,96 4,03 4,31

På all emballasje som ikke er med i panteordningen tilfaller det emballasjeavgift. Emballasjeavgiften er todelt og består av en fast grunnavgift og en variabel miljøavgift. Den variable miljøavgiften reduseres med en beregnet prosentvis returandel. Returandelen for glass er beregnet til 90 prosent, og det betales derfor bare 10 prosent av avgiften.

Per 1. sept. 2010 var følgende emballasjeavgifter gjeldende per enhet:
 

Glass kr 1,51
Plast- og BIB -produkter kr 1,92
Ren pappemballasje (Elo/Tetrapack) kr 1,23

Det betales merverdiavgift av både alkoholavgift og emballasjeavgift.

Salgsprisen

Vinmonopolet har full åpenhet rundt sin kalkyle for beregning av avanse. Kalkylen tar utgangspunkt i at det enkelte produkt skal bære sine egne kostnader og gi Vinmonopolet en rimelig fortjeneste. Kalkylen kan uttrykkes ved følgende formel:

Avanse = fast påslag + verdipåslag

Det faste påslaget og verdipåslaget skal i kombinasjon dekke Vinmonopolets faste og variable kostnader knyttet til håndteringen av produktene, slik at det sikres et positivt økonomisk resultat av driften. I 2010 utgjorde det faste påslaget kr 7,80, mens verdipåslaget utgjorde 22 prosent av innkjøpsprisen eksklusive avgifter.

Prosentsatsen reduseres gradvis når innkjøpsprisen eksklusive avgifter overstiger 80 kroner. Avansen vil maksimalt kunne utgjøre 90 kroner per enhet.