Utvidet samfunns-
ansvar

Det kanskje viktigste vi gjør for å utøve samfunnsansvar i Vinmonopolet er å ivareta det oppdraget samfunnet har gitt oss, nemlig å være et viktig alkoholpolitisk instrument som bidrar til å begrense skade- virkningene av alkohol i samfunnet.

De senere år har imidlertid begrepet samfunnsansvar utviklet seg og i St.meld. nr. 10 (2008-2009) – Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi – blir norske bedrifter oppfordret til å stille sosiale og miljømessige krav til sine leverandører og forretningspartnere, og på den måten bidra til å styrke menneskerettighetenes stilling, skape anstendige arbeidsvilkår, ta vare på miljøet og bekjempe korrupsjon. I Vinmonopolet har vi jobbet med samfunnsansvar i et slikt utvidet perspektiv siden 2008.

Felles nordisk etisk regelverk

De fem nordiske alkoholmonopolene i Norge, Sverige (Systembolaget), Finland (Alko), Island (ATVR) og Færøyene (Rúsdrekkasøla Landsins) har hatt et nært samarbeid om samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) siden 2008. Målet med samarbeidet er, gjennom et felles etisk regelverk (Code of Conduct - CoC), å bruke vår posisjon og innflytelse til å påvirke aktørene i våre respektive verdikjeder til å etterleve lover, konvensjoner og deklarasjoner innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Det er utarbeidet en felles gjennomføringsplan som strekker seg over fem år. Etter det skal oppfølgingen av leverandørkjeden være en integrert del av de nordiske monopolenes virksomhet, hvor vi fortsetter å samarbeide om kontroll og oppfølging. I 2010 var hovedfokus rettet mot å utarbeide en felles nordisk Code of Conduct, og i desember ble det vedtatt å benytte CSR-organisasjonen Business Social Compliance Initiative (BSCI) sin CoC. Dette har sammenheng med at Systembolaget og Alko vil søke om medlemskap i BSCI; et medlemskap som kan betraktes som en pilot på vegne av alle de fem nordiske monopolene. Evaluering av medlemskapet ultimo 2011 vil fastslå om de verktøy og den kunnskap BSCI besitter vil være dekkende for våre behov. I så tilfelle vil alle de nordiske monopolene vurdere å søke om medlemskap i BSCI.

Fokus på samfunnsansvar i media

I mai 2010 ble det vist en dokumentar i tv-programmet Urix på NRK2. Dokumentaren, som var en svensk produksjon, satte et kritisk søkelys på vinindustrien i Sør-Afrika. Det ble rettet særlig kritikk mot uverdige bo- og sanitærforhold hos en navngitt produsent. Dokumentaren hadde tidligere vært vist på svensk TV (SVT).

En av fordelene med monopolenes samarbeid er at vi kan koordinere oppfølgingen av verdikjeden. Derved kan også færre grossister være aktivt involvert og produsentene trenger kun å forholde seg til ett ledd – ikke fem. I dette tilfellet fra Sør-Afrika ble det besluttet at Systembolaget ville håndtere saken på vegne av alle de fem nordiske monopolene. Systembolaget gikk innledningsvis i dialog med den svenske grossisten som importerer produkter fra den aktuelle produsenten. Grossisten verksatte igjen en handlingsplan i samarbeid med produsenten og den sør-afrikanske CSR-organisasjonen WIETA. Handlingsplanen innebar at forholdene som ble påpekt skulle rettes i løpet av 3-4 måneder.

Saken ble på mange måter en milepæl i det nordiske samarbeidet, siden det var første gang vi samarbeidet om oppfølging av en konkret sak. At oppfølgingsarbeidet ble håndtert av ett monopol og én grossist på vegne av alle andre (som ble holdt løpende orientert) har i ettertid vist seg å være både effektivt og effektfullt. Vinmonopolet besøkte den aktuelle produsenten i Sør-Afrika i september. Der var de godt fornøyd med måten de nordiske monopolene hadde håndtert saken på, særlig det faktum at de kun trengte å forholde seg til ett ledd. Den norske grossisten som importerer produkter fra den aktuelle produsenten var også godt fornøyd med hvordan saken ble håndtert. Denne saken vil således danne et mønster for hvordan vi kommer til å følge opp tilsvarende saker i fremtiden. 

Produktene

I Vinmonopolets Markeds- og produktplan ble det fra 2010 uttalt at Vinmonopolet har en målsetting om å øke antall Fairtrade- og økologiske produkter, og samtidig øke deres andel av salget. For økologiske produkter økte andelen av salget i 2010 fra 0,8 til 1,0 prosent. Dette er i tråd med dagligvarebransjen for øvrig. Antall produkter økte fra 53 til 64 – en økning på 21 prosent.

Innføring av nytt IT-system gjør at vi ikke har data på andel av salget når det gjelder Fairtrade-produkter. Antall Fairtrade-produkter har i 2010 imidlertid økt fra 11 til 13 – en økning på 18 prosent.