Årsberetning og
årsregnskap 2010

Last ned utskriftsvennlig pdf av regnskap, statistikk og styrets beretning her.

2010 var et godt år for Vinmonopolet, men har også gitt nye utfordringer for selskapet. Det er særlig tre forhold styret vektlegger for året som har gått. I første rekke står den sosiale kontrollen de ansatte i Vinmonopolet gjennomfører. Dette er en av Vinmonopolets kjerneoppgaver, og våre interne målinger viser at de ansatte gjennomfører denne på en svært god måte. Det andre er «Det Beste Kundemøtet», som også er en sentral del av Vinmonopolets strategi. Vinmonopolet har jobbet med å kontinuerlig forbedre kundemøtet, noe som har gitt flotte resultater i flere eksterne målinger. Det siste forholdet styret særlig har vektlagt er Vinmonopolets nye IT-arkitektur. Leverandørens forsinkelse av prosjektet har vært krevende for organisasjonen, og implementeringen vil prege selskapet også gjennom 2011.

 

Mellom butikk og alkoholpolitikk 

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol. Selskapet har enerett til salg av brennevin, vin og sterkøl til forbruker, og er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennom ansvarlig salg og begrenset, men likeverdig tilgjengelighet, bidrar Vinmonopolet til at alkoholkonsumet i Norge er lavere enn det ellers ville vært. 

Vinmonopolets visjon er «vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte». Uten folks støtte, intet Vinmonopol. Visjonen signaliserer at vi aldri kan ta vinmonopolordningen for gitt, men at vi hele tiden må jobbe målrettet for å ha tillit i befolkningen. 

2010 var et år preget av svært gode resultater for Vinmonopolet. Ulike målinger viser med all tydelighet at både kunder og ansatte er svært godt fornøyd. På BIs kundebarometer havnet Vinmonopolet på en imponerende 4. plass, en tangering av «all time high» for to år siden, men med en enda bedre score. Resultatet er forbedret med hele 3,4 prosentpoeng siden året før, en total tilfredshet på 83 prosent.

I «Innbyggerundersøkelsen», som ble gjennomført for Fornyings-, kirke- og administrasjonsdepartementet hvor over 12 000 nordmenn ble spurt om tilfredshet med offentlige tjenester, havnet Vinmonopolet helt i toppen av listen. 

Hver vår gjennomfører Vinmonopolet en egen opinionsundersøkelse. Også her er det aldri før oppnådd så sterke resultater. Hele 91 prosent har totalt et godt eller svært godt inntrykk av Vinmonopolet, 3 prosentpoeng bedre enn året før. Flertallet i undersøkelsen (56 prosent) mener at alt salg av vin, brennevin og sterkøl bør skje gjennom Vinmonopolet. 

Vinmonopolets overordnede balanserte målekort viser ved årsavslutningen at samtlige indikatorer med unntak av sykefraværet er grønne. Vinmonopolet har fortsatt en utfordring med høyt sykefravær, men gledelig er det at fraværet har en nedadgående tendens. Mens andre bedrifter i snitt har sett sykefraværet reduseres med ti prosent i 2010, ble sykefraværet i Vinmonopolet redusert med hele 19,1 prosent. 

En egen undersøkelse om medarbeidertrivsel viser også svært gode resultater. På spørsmål om man er godt fornøyd med jobben sin ligger svaret på 6,3 av maks 7 mulige. 

Sosial kontroll og kampanjer
Sosial kontroll er kanskje Vinmonopolets aller viktigste oppgave. Målet er at ingen under 18 år skal få kjøpt vin eller øl og ingen under 20 år brennevin i Vinmonopolets butikker. Vinmonopolets ansatte spør de under 25 år om legitimasjon for å sikre dette. I 2010 viste nesten 1,3 millioner ungdommer legitimasjon uoppfordret. Dette er en økning på 300 000 fra året før og en økning på over 1 million siden 2007. Fortsatt spør vi flere om å vise legitimasjon (1,5 millioner) enn det er som viser den uoppfordret, men tallene er snudd over tid og viser at det er blitt mer og mer en vane for ungdom å vise legitimasjon uoppfordret på Vinmonopolet.

Butikkene måles på gjennomføringen av alderskontroll gjennom såkalte mystery shoppers. Dette er personer under 25 år som registrerer om de blir spurt om legitimasjon. Totalt ble det gjennomført nesten 6 000 slike tester i Vinmonopolets butikker 2010, noe som tilsvarer to i måneden i hver eneste butikk. Resultatet viser at i 88 prosent av testene ble det spurt om legitimasjon, mot 84 prosent i 2009.

Vinmonopolet gjennomfører også egne holdningskampanjer rettet mot ungdom og foreldre i forbindelse med alderskontroll og langing av alkohol. Til sammen hadde Vinmonopolet fire kampanjeperioder i butikk og media i fjor. Nytt i 2010 var temaet vennelanging, hvor målgruppen var ungdom. Budskapet rettet mot eldre venner og søsken var at de ikke skulle fraskrive seg ansvar og ikke kjøpe alkohol til de under 18 år. Kampanjen fikk stor oppmerksomhet i media og ble godt likt av målgruppen. 

 

Butikker og tilgjengelighet 

Vinmonopolet har som mål å sikre en mest mulig lik tilgjengelighet til butikkene over hele landet innenfor fastlagte alkoholpolitiske og bedriftsøkonomiske rammebetingelser. Etablering av nye butikker baseres på analyser av befolkningsgrunnlag, handelsmønster og avstand til nærmeste vinmonopolbutikk.

På forsommeren ble vinmonopolbutikk nr. 250 åpnet i Ølen i Vindafjord kommune i Rogaland. Totalt ble det åpnet 11 nye butikker i 2010. Ved utgangen av året var 257 av totalt 259 butikker selvbetjent. 

I en undersøkelse fra TNS Gallup svarte 90 prosent at tilgjengeligheten til Vinmonopolet er god nok der de bor. Denne andelen har økt år for år, i takt med utbyggingen av butikknettet, og vi ser at bedret tilgjengelighet i distriktene er med på å styrke oppslutningen om Vinmonopolet. 

Samtidig er det i dag 120 kommuner uten pol som har søkt om butikk. Forventningene rundt tilgjengelighet til Vinmonopol blant norske kommuner har økt betydelig de siste årene. Styret forutsetter at hver butikk skal dekke egne kostnader. Vinmonopolet nærmer seg nå en grense i forhold til å drive lønnsomme butikker da vi etablerer oss på stadig mindre steder. 

Vinmonopolet gjennomførte en omlegging av butikkategoriene i 2010, slik at vi nå har seks butikkategorier. Den minste har om lag 300 produkter, den største om lag 1 800 produkter.

Vinmonopolets butikkinnredning er også modernisert. Butikken Vika var først ute med ny design som er mer moderne, lysere og luftigere enn tidligere. 

 

Netthandel og kundesenter 

Et annet viktig element i Vinmonopolets tilgjengelighet i distrikter med lav butikkdekning er e-handel, som består av nettbutikk gjennom www.vinmonopolet.no samt et eget kundesenter (04560) som tar bestillinger på e-post og telefon. Distribusjonsløsningen for e-handel håndteres av et sentralt lager. Posten distribuerer direkte til kunder per post eller levert på dør. For kunder som bor i kommuner uten vinmonopolbutikk, er frakten kostnadsfri. 

Salget gjennom nettbutikk og kundesenter var 555 000 liter i 2010, en nedgang på 0,6 prosent mot året før. Besøk på www.vinmonopolet.no har økt til 4,5 millioner besøkende i 2010, mot 3,8 millioner i 2009, en økning på hele 18 prosent. Kundesenteret mottar 1 650 e-post og 5 200 telefonhenvendelser i gjennomsnitt per måned.

 

Spesialbutikk 

Hovedmålsettingen med våre to spesialbutikker i Bergen og Oslo er å styrke Vinmonopolets omdømme og merkevare gjennom økt oppmerksomhet omkring fortrinnene som faghandel, samt evnen til å skaffe og selge spesielt kvalitetsvin. Spesialbutikken i Oslo flyttet fra Briskeby til Vika februar/mars 2010. Den nye butikken ble tatt godt imot av våre kunder og de mange positive oppslagene i media omkring nyhetslanseringene i de to butikkene tyder på at vi langt på vei har lykkes i å nå målene våre.
 

Det Beste Kundemøtet

Som et ledd i ytterligere å befeste posisjonen som Norges ledende faghandel, revitaliserte Vinmonopolet sin servicestandard i 2010. Den er forenklet og visualisert slik at alle butikkmedarbeidere vet hva som skal til for å gi det lille ekstra. Servicestandarden har fått navnet ”Det Beste Kundemøtet” som svar på en av hovedstrategiene om å levere Norges beste kundemøte. Vinmonopolet har over 31 millioner kundebesøk i året og det er vesentlig at alle disse møtene hver for seg skal gi kundene en god opplevelse. Det Beste Kundemøtet illustrerer kundemøtet slik vi ønsker det gjennomført i alle våre butikker.

Å få fram en grunnleggende profesjonalitet i alt vi driver med er essensen i Det Beste Kundemøtet. Å være stolt av å jobbe i Vinmonopolet, å være engasjerte, å være til stede for kunden, å være korrekt kledd og å ha høy varefaglig kompetanse skaper basisen for å kunne levere mer enn forventet i alle kundesituasjoner. 

Det er produsert en rekke filmer og materiell som illustrerer og støtter opp under Det Beste Kundemøtet. 

Vinmonopolet ble tildelt to priser utdelt av HSMAI i 2010. Det Beste Kundemøtet ble kåret til vinner av Årets Serviceløft og ble gullvinner i kategorien kundebehandling og gullvinner i kategorien klagebehandling.

Styret er imponert over Vinmonopolets medarbeidere som stadig forbedrer og øker sin service og varefaglige kompetanse.

 

Salget

Ved utgangen av 2010 var det klart at Vinmonopolet i deler av året har hatt en salgsutvikling utenom det normale: Totalvolumet økte med 1,6 prosent til 77,9 mill. liter – en marginal økning i forhold til årene før, da økningen normalt har ligget på mellom 3 og 4 prosent. Kalenderkorrigert i forhold til antall salgsdager året før var salgsøkningen 1,2 prosent. Veksttakten var lav i historisk sammenheng, den laveste siden 1980-tallet. Dette har trolig en sammenheng med en økning i grensehandelen og taxfree salg, som derfor tar markedsandeler fra Vinmonopolet. 

Salget av svakvin økte med 2,1 prosent, til 63,4 mill. liter, og står nå for 81 prosent av Vinmonopolets omsetning. Sterkøl og alkoholfrie drikker økte også, med henholdsvis 22 og 33 prosent til 1 mill. og 139 000 liter. Brennevin gikk tilbake med 2,1 prosent til 12,6 mill. liter, mens salget av sterkvin gikk ned med 6,7 prosent.

Ny IT-arkitektur


I 2007 vedtok Vinmonopolets styre ny strategisk plan. For å kunne realisere målet om en mer effektiv og moderne bedrift, med en integrert IT-plattform er Vinmonopolet avhengig av å etablere ny IT-arkitektur. I desember 2007 besluttet Styret rammeplan og budsjett for realisering av ny IT-arkitektur, og Bedriftsforsamlingen vedtok investeringen april 2008. Etter gjennomført anbudsprosess ble IBM valgt som leverandør i mars 2009 bl.a. på bakgrunn av at de viste til god evne til gjennomføring av lignende prosjekter. Arbeidet med å designe ny løsning startet umiddelbart. IBM’s gjennomføring har imidlertid ikke svart til de forventninger Vinmonopolet hadde da prosjektet startet opp. Leverandøren har ikke greid å følge planlagte leveranser og det har dermed blitt flere store forsinkelser i prosjektet. Ressursmangel, feil og forsinkelser har vært en gjennomgående situasjon som foreløpig har forsinket implementering med 9 måneder. Prosjektet har ikke overskredet opprinnelig budsjett. Ved inngangen til 2010 var designfasen avsluttet og utvikling og tilpasning av løsning startet opp. Løsningen skal tas i bruk i samtlige av Vinmonopolets butikker. Dette vil skje over tid ved at endringen gjøres per region.  Styret har sterkt fokus på alle sider ved dette prosjektet.  

 
 

Grossister

Ved utgangen av 2010 hadde Vinmonopolet avtale med 229 grossister. Av disse hadde 216 et registrert salg i 2010. De 10 største grossistene representerer en markedsandel på 48 prosent. 

Grossistene benytter distribusjonsfirmaer/transportører for levering til butikkene. De fire største distributørene står for 99 prosent av levert volum til butikkene. 

 

Kvalitetskontroll av produkter

Det er gjennomført rutinemessig kjemisk og sensorisk kontroll innen alle varetyper i 2010. Kontrollen er hyppigst for produkter som er innkjøpt av Vinmonopolet til basisutvalget. Omtrent 1 400 produkter har gjennomgått kjemisk stikkprøvekontroll, og det er ikke funnet alvorlige feil eller mangler ved noen av produktene. Sensorisk mottakskontroll av nye produkter innkjøpt til basisutvalget førte i 2010 til at seks produkter ble stoppet før lansering. Av disse seks ble fire senere lansert, mens for to av produktene ble kjøpet hevet. 

 

Risikostyring og intern kontroll

Risikostyring er en del av Vinmonopolets styringssystem. Det årlige oppdragsbrevet og selskapets policy for risikostyring er retningsgivende for den operative gjennomføringen. Risikoer som kan svekke måloppnåelsen er identifisert og det er iverksatt oppfølgingstiltak som er tilpasset risiko og vesentlighet. Risikoer knyttet til innføringen av ny IT-arkitektur, alderskontroll i butikk og forholdet til rammebetingelsene er gitt særlig oppmerksomhet. Styret har hatt et tydelig fokus på arbeidet og vil framholde at resultatene bidrar i vesentlig grad til ønsket utvikling av selskapet. Et samlet rammeverk for styring og kontroll i overensstemmelse med anerkjente standarder er under vurdering. Hensikten er å etablere en helhetlig styringsprosess som skal sikre målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. 

Internrevisor etterprøver selskapets arbeid på området, herunder verifiserer linjeorganisasjonens oppfølging og gjennomføring av besluttede tiltak. Resultatet av etterprøvingen rapporteres til styret og kontrollkomiteen. 

 

Samfunnsansvar og det ytre miljø

Vinmonopolet har siden 2008 samarbeidet med de øvrige nordiske alkoholmonopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene om samfunnsansvar. Rammen for samarbeidet er FN-initiativet Global Compact innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. I 2010 ble det utarbeidet et felles nordisk etisk regelverk (Code of Conduct) som stadfester de konkrete pålegg aktørene i verdikjeden plikter å etterleve. I 2011 vil fokus være å revidere grossistavtalene mellom de enkelte monopoler og deres respektive grossister, slik at Code of Conduct blir en integrert og forpliktende del av disse. 

Fokus på ytre miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar. I tråd med dette introduserte Vinmonopolet i 2009 en ny miljøstrategi, som nå er under implementering. I miljøstrategien er det en målsetting å implementere miljøledelse på tvers av hele verdikjeden. 

13 butikker ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2010. Vinmonopolets kjedekontor gjennomgikk høsten 2010 også en miljøsertifiseringsprosess. Sertifiseringen forelå januar 2011. Denne prosessen ble gjennomført i nært samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Samarbeidet var et pilotprosjekt for å prøve ut nye krav for hovedkontor. 

I tilknytning til arbeidet med sertifiseringen utdannet Vinmonopolet 12 interne miljøkonsulenter som bistår butikkene med å gjennomføre miljøanalyser og tilfredsstille kravene som stilles for å kunne bli sertifisert.

Arbeidet med miljøledelse i hele organisasjonen har medført at Vinmonopolet har økt bevissthet rundt arbeidet som gjøres i tilknytning til kildesortering, samt økt fokus på energisparende tiltak og gjenbruk av materialer. I 2010 intensiverte Vinmonopolet arbeidet med å få oversikt over avfallet som virksomheten skaper. Målet er å iverksette de mest effektive avfallsreduserende tiltak tilpasset driften. I 2010 ble det også lagt ned et betydelig arbeid når det gjelder totalt energiforbruk og registrering av forbruk per butikk.

Det stilles også miljøkrav ved innkjøp av driftsmidler. Arbeidet med å finne aktuelle miljøkrav vil være et område det holdes fokus på også i 2011.

Sommeren 2010 introduserte Vinmonopolet gjenbruksnett i to størrelser som et alternativ til plastbæreposer. I løpet av det siste halvåret ble det solgt over 80 000 nett. Alle trykksaker fra Vinmonopolet er også miljømerket.

Organisasjonen og de ansatte
Ved utgangen av året var det totalt 1 876 ansatte i Vinmonopolet, som utgjør 1 198 årsverk. Fordelingen mellom heltids- og deltidsansatte var 692/1 180. Vinmonopolet ønsker å redusere ufrivillig deltid. Samtidig trekker salg mot helg og utfordringen i forhold til flere små butikker i distriktene i en annen retning. I 2010 startet Vinmonopolet opp utdanning av alle ledere og nestledere i Prestasjonsbasert ledelse. Alle ledere på kjedekontoret, samt alle distriktssjefer har gjennomført ledertreningen, og butikksjefer og nestledere er godt i gang. Ledertreningen er bygget rundt Vinmonopolets lederprinsipper og prestasjonsledelse. Gjennomføringen skjer med interne instruktører. 

Sykefraværet var 7,6 prosent i 2010, en nedgang fra 9,4 prosent fra året før. Vinmonopolet har i 2010 jobbet aktivt med lederes fokus på forebyggende tiltak, samt oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte. Styret er opptatt av at sykefraværet i Vinmonopolet er for høyt og at det arbeides videre med tiltak for at det reduseres. 

Vinmonopolet er en IA bedrift, og det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet, beholde ansatte med redusert funksjonsevne samt tilrettelegge for økt pensjonsalder. Vinmonopolet er opptatt av å opprettholde selskapet som en attraktiv arbeidsplass for alle medarbeidere. Det var 40 rapporter om skader eller ulykker av mindre omfang i forbindelse med virksomheten, 13 av disse var trusler av ulik grad mot ansatte.

Undersøkelsen om medarbeidertrivsel i 2010 viste at hele 86 prosent er godt tilfreds med jobben sin i Vinmonopolet, det er samme resultat som i 2009. På en skala fra 1 til 7 er scoren på medarbeidertrivsel 6,3 prosent i 2010, mot 6,4 prosent i 2009.

 

Likestilling

Arbeidet med likestilling er en viktig del av Vinmonopolets personalpolitikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kvinner og menn. Vinmonopolet jobber sammen med IMDI, (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å tilrettelegge rekruttering av innvandrere og arbeid med mangfold i alle typer stillinger. 

Andelen kvinnelige ledere ved utgangen av året var 51,3 prosent. Andelen kvinnelige ledere i administrasjonen var 46,2 prosent, og andelen kvinnelige ledere i Vinmonopolets butikker var 53,6 prosent. 

 

Tabell andel kvinner og menn
Kjønnsfordeling fordelt på forskjellige stillingsgrupper 31. desember 2010. (2009-tall i parentes) 

Totalt Andel kvinner Andel menn
Administrasjon (188) 48 % (50 %) 52 % (50 %)
Heltid (176) 47 % (47 %) 53 % (53 %)
Deltid (12) 83 % (80 %) 17 % (20 %)
     
Butikker (1 688) 77 % (72 %) 23 % (28 %)
Heltid (516) 53 % (54 %) 47 % (46 %)
Deltid (1 172) 80 % (80 %) 20 % (20 %)
     
Leder - totalt (300) 51 % (47 %) 49 % (53 %)
Ledergruppa (7) 29 % (43 %) 71 % (57 %)
Øvrige ledere i adm. med personalansvar (28) 46 % (33 %) 54 % (67 %)
     
Butikksjefer (263) 54 % (53 %) 46 % (47 %)
Butikksjef heltid (219) 47 % (45 %) 53 % (55 %)
Butikksjef deltid (44) 84 % (83 %) 16 % (17 %)
 
 

Regnskap


Vinmonopolets omsetning (eks. mva.) var 11 211,1 mill. kroner, hvorav 6 086,1 mill. kroner var alkoholavgifter. Dette er en omsetningsøkning på 254,6 mill. kroner fra 2009. Etter fradrag av varekostnader og øvrige driftskostnader, var driftsresultatet 176,6 mill. kroner. Driftsresultatet ble 98,1 mill. kroner høyere enn i 2009. Resultatøkningen skyldes reduserte pensjonskostnader. Innførte endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger, levealderjustering og lavere regulering av pensjon, medfører reduksjon av pensjonskostnaden med 90,4 mill. kroner. Resultatet før vinmonopolavgift ble 211,6 mill. kroner, som er 94,4 mill. kroner høyere enn i 2009. Vinmonopolavgiften som beregnes istedenfor ordinær skatt, er for 2010 beregnet til 49,4 mill. kroner. Stortinget har fastsatt at 50 prosent av overskuddet etter vinmonopolavgift skal tilfalle staten. Dette utgjør 81,1 mill. kroner.

Årets resultat etter vinmonopolavgift og statens overskuddsandel utgjør 81,1 mill. kroner, og foreslås overført til annen egenkapital. Kontantstrømmene var 240,9 mill. kroner fra operasjonelle aktiviteter og 85,0 mill. kroner ble benyttet til investeringsaktiviteter. Samlet beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12.2010 var 1 809,0 mill. kroner i forhold til 1 653,1 mill. kroner ved forrige årsskifte. Den gode likviditeten ved årsskiftet må sees i sammenheng med høy omsetning mot slutten av året. Pensjonskostnaden er redusert med 111,1 mill. kroner hovedsakelig som følge av resultatførte planendringer i ordningen. AS Vinmonopolet har en lederpensjonsordning som finansieres over driften og inngår i pensjonskostnaden.

Totalkapitalen i selskapet utgjorde 2 992,9 mill. kroner per 31.12.2010. Bokført egenkapital var 692,2 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 23,1. Til sammenlikning var egenkapitalen per 31.12.2009 på 584,3 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalprosent på 21,1. Selskapets frie egenkapital utgjør 31.12.2010 392,9 mill. kroner etter årets disponeringer. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Vinmonopolets kredittrisiko er lav da det vesentligste av salget er kontantsalg. Renterisikoen er også lav som følge av at likvide midler hovedsakelig er plassert i konsernkontoordning med flytende rente. Vinmonopolet er ikke eksponert for valutarisiko.

 

Fremtidsutsikter og trusler


Selv om 2010 var et år preget av mange gode resultater, har året også gitt utfordringer som vil følge oss i framtiden. 

Gårdssalg

Krav om å åpne for gårdssalg er en politisk og EU-rettslig utfordring Vinmonopolet og de øvrige nordiske monopolene står overfor. Styret er bekymret for at en marginal ordning som gårdssalg vil utfordre Vinmonopolet som en hjørnestein i norsk alkoholpolitikk. Vinmonopolet har, innenfor krav om likebehandling, gjennomført en rekke tiltak rettet mot norske lokale produsenter for å bedre deres muligheter. Eksempler på slike tiltak er en egen norsk hylle for lokale produkter med en egen merking samt en egen fane i nettbutikken som samler alle norske produktene. Styret er av den klare oppfatning at gårdssalg av sterke alkoholholdige drikker vil utfordre monopolordningen fordi dette vil stride mot EUs konkurranselovgivning. 

 

Taxfree og grensehandel

For første gang siden 1996 opplevde Vinmonopolet en nedgang i salget i deler av fjoråret. I siste halvår var de fleste månedene preget av en stagnasjon eller salgsnedgang. Hadde dette vært et uttrykk for at nordmenn drakk mindre alkohol ville det vært gledelig, og i tråd med Vinmonopolets oppdrag, men dette er nok ikke tilfelle. Nordmenn finner i økende grad andre kanaler for å skaffe seg alkohol, spesielt gjennom taxfree og grensehandel. Avinor melder om en økning i utenlands flytrafikk på over 8 prosent i fjor, som fører til økt salg i taxfree-butikkene. Tall fra statistisk sentralbyrå og Systembolaget viser at grensehandelen og omsetningen i grensenære Systembolagbutikker økte mer enn Vinmonopolets omsetning. Styret er bekymret for at en reduksjon i monopolets omsetning på bekostning av andre kanaler på lengre sikt vil svekke monopolets stilling og undergrave dets legitimitet.

For første gang på 14 år så Vinmonopolet seg nødt til å heve avansen i mai i fjor, tilsvarende rundt 50 øre for en flaske vin. En økning i avansen kan være et virkemiddel også for framtiden, men dette vil også gi større forskjeller i utsalgspris mellom Vinmonopolet og taxfree og grensehandel. I januar 2011 ble alkoholavgiftene økt med 7 prosent. Dette gjør også at prisforskjellene er økt i forhold til taxfree og grensehandel.

På bakgrunn av en usikker økonomisk framtid er det lagt til grunn at det ikke opprettes nye stillinger på kjedekontoret i 2011 og at fjorårets budsjettramme legges til grunn for budsjettet 2011. Dette innebærer en reell reduksjon av aktiviteter sammenliknet med tidligere. Så langt det er mulig ønsker Styret å skjerme servicenivået i butikk. 

Likevel er det på denne bakgrunn nødvendig å gjennomgå alle arbeidsprosesser, konsepter, sortimentsstrukturer og logistikkordninger slik at selve driften i Vinmonopolet effektiviseres ytterligere. 

Ny IT-struktur vil støtte opp om effektive arbeidsprosesser. Dette vil gjøre at butikkene kan håndtere større salgsvolum med samme bemanning uten å redusere servicenivået. 

Arbeidet med å kartlegge hva som er ”beste praksis” i butikk startes opp i 2011, og det skal legges til rette verktøy som skal hjelpe butikkene å arbeide smartere. 

Vinmonopolets vareforsyningsstrategi skal effektiviseres ved at arbeidet med varemottak og varepåfylling forenkles. Målet er at varehåndteringen blir enklere og mer tidseffektiv. 

Innføring av nytt IT-system vil prege oss også videre inn i 2011. I løpet av året starter innføringen av nytt system i alle butikker. Kassene blir moderne og en del arbeidsprosesser vil endre seg som følge av det nye systemet. Opplæring av ansatte har et særlig fokus i tiden som kommer. Ved siden av en mer effektiv drift vil det nye systemet også gi en bedre sømløshet mellom nettbutikk og ordinær butikk. 

For 2011 er det vedtatt åpnet 11 nye butikker, hovedsakelig i kommuner som ikke har Vinmonopol fra før. Tilgjengeligheten til Vinmonopolets butikker øker med dette ytterligere.

Ny sortimentsstruktur samt spesialbutikkonseptet skal evalueres i 2011. Vinmonopolets sortimentsstrategi skal fortsatt ha fokus på bredde og kvalitet, men innsatsen vil i større grad også rettes mot økt lønnsomhet i produktutvalget. 

Arbeidet med et utvidet samfunnsansvar innbefattet miljøhensyn fortsetter i 2011. Tiden har kommet for å sikre at det felles nordiske etiske regelverk knyttet til ansvarlig handel blir en forpliktende del av avtaleverket med våre leverandører. 

Det vil også være et satsningsområde rettet mot energi og emballasje, og arbeidet med å miljøsertifisere butikkene fortsetter. I løpet av året innføres det også betaling for plastposene for å redusere forbruket. Målet er å få til en reduksjon på 10 prosent for 2011. 

Selv om Vinmonopolet står overfor mer tydelige utfordringer enn tidligere, står likevel bedriften på trygg grunn. En solid økonomi, svært høye resultater fra kundemålinger og tilfredse medarbeidere gir Vinmonopolet et solid fundament og således godt utgangspunkt til å møte de fremtidige utfordringene. Styret er opptatt av å ta vare på de mange positive sidene ved Vinmonopolet som arbeidsplass, og ønsker å takke alle ansatte som gjennom sin dyktighet og i sitt daglige arbeid bidrar til Vinmonopolets gode resultater.