Regnskap

Nøkkeltall

  2010 2009 2008 2007 2006
Salg i 1 000 liter          
Svakvin 63 422 62 108 59 278 56 651 54 878
Sterkvin 781 840 895 958 1 001
Brennevin 12 617 12 874 12 797 12 657 12 080
Øvrige produkter 1 137 924 858 813 790
Sum 77 957 76 746 73 828 71 079 68 749
INNTEKTER OG RESULTAT (millioner kroner)        
Brutto salgsinntekter 14 013,9 13 695,7 12 872,2 12 164,3 11 440,0
Driftsinntekter 11 228,5 10 957,7 10 305,4 9 742,7 9 161,2
Driftsresultat 176,6 78,5 107,4 122,8 90,1
Resultat før vinmonpolavgift 211,6 117,2 175,1 167,2 110,3
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 2 992,9 2 766,1 2 708,2 2 447,8 2 335,3
Egenkapital i millioner kroner 692,2 584,3 417,1 407,6 287,1
Egenkapitalandel i prosent 23,1 21,1 15,4 16,7 12,3
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,2 11,9 12,0 12,1 12,1
Resultatgrad 2) 1,9 1,1 1,7 1,7 1,2
Totalkapitalrentabilitet 3) 7,4 4,4 6,9 7,1 5,0
Egenkapitalrentabilitet 4) 33,2 23,4 42,5 48,1 33,8
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 144,9 151,3 148,2 145,4 134,9
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 785,6 785,2 739,0 639,8 491,3
PERSONALE          
Antall fast ansatte per 31.12. 1 876 1 824 1 808 1 787 1 743
Herav:          
Heltidsansatte 692 675 673 675 657
Deltidsansatte 1 180 1 149 1 135 1 112 1 086
Antall årsverk 1 198 1 168 1 215 1 135 1 121
Antall butikker per 31.12. 259 248 239 222 211

 

Resultat

Tall i millioner kroner

  Note 2010 2009
DRIFTSINNTEKTER      
Salgsinntekter 2 11 211,1 10 956,5
Andre inntekter   17,4 1,2
SUM DRIFTSINNTEKTER   11 228,5 10 957,7
DRIFTSKOSTNADER      
Vareforbruk 3 9 853,9 9 653,5
Lønn og andre personalkostnader 4,19 745,4 823,9
Avskrivinger på varige dr.midler 13 58,7 53,6
Nedskrivinger på varige dr.midler 13 0,0 0,9
Andre driftskostnader 5 393,8 347,3
SUM DRIFTSKOSTNADER   11 051,8 10 879,2
DRIFTSRESULTAT   176,6 78,5
FINANS      
Finansinntekter 6,8 37,8 41,9
Finanskostnader 6 2,9 3,1
SUM FINANSRESULTAT   35,0 38,7
RESULTAT FØR VINMONOPOLAVGIFT   211,6 117,2
Vinmonopolavgift 14 49,4 20,7
ÅRETS RESULTAT   162,2 96,5
AVSATT TIL      
Til overskuddsandel og utbytte 15 81,1 48,3
Til annen egenkapital 18 81,1 48,3
Sum   162,2 96,5

 

Balanse

Tall i millioner kroner

    Note 2010 2009
EIENDELER        
Lisenser og programvare   13 71,9 44,1
Utsatt skattefordel   14 147,4 183,9
Varige driftsmidler   13 233,6 218,3
Obligasjoner og aksjer   12 4,4 4,4
ANLEGGSMIDLER     457,4 450,7
Varebeholdning   9 656,8 618,7
Kundefordringer   10 29,5 21,0
Andre kortsiktige fordringer   11 40,1 22,5
Finansielle plasseringer   8 338,8 349,7
Kontanter, bankinnskudd   7 1 470,2 1 303,4
OMLØPSMIDLER     2 535,4 2 315,3
SUM EIENDELER     2 992,9 2 766,1
Tall i millioner kroner   Note 2010 2009
GJELD OG EGENKAPITAL        
Innskutt kapital        
Aksjekapital   17 0,1 0,1
Opptjent kapital        
Annen egenkapital   18 692,1 584,3
EGENKAPITAL     692,2 584,3
Pensjonsforpliktelser   19 550,9 651,7
LANGSIKTIG GJELD     550,9 651,7
Leverandørgjeld     1 300,7 1 093,8
Vinmonopolavgift   14 59,6 80,2
Skyldig offentlige avgifter     80,0 66,7
Overskuddsandel og utbytte   15 81,1 48,3
Annen kortsiktig gjeld   16 228,4 241,2
KORTSIKTIG GJELD     1 749,8 1 530,1
SUM GJELD OG EGENKAPITAL     2 992,9 2 766,1

 

Kontantstrømanalyse

Tall i millioner kroner

  2010 2009
LIKVIDER TILFØRT FRA VIRKSOMHETEN    
Tilført fra årets virksomhet *) 97,6 110,8
Endring leverandører 206,9 -3,2
Endring i lager, debitorer -46,6 -146,4
Endring andre kortsiktige poster -16,9 32,4
Netto likviditetsendring fra virksomheten 240,9 -6,4
LIKVIDER BRUKT PÅ INVESTERINGER    
Investeringer i varige driftsmidler -102,3 -101,7
Salg av varige driftsmidler 17,5 0,1
Netto likviditetsendring fra investeringer -85,0 -101,6
LIKVIDER FRA FINANSIERING    
Endring andre langsiktige fordringer   -0,1
Netto likviditetsendring fra finansiering - -0,1
Netto endring i likvider gjennom året 155,9 -108,1
Likvider 1.1. 1 653,1 1 761,1
Likvider 31.12. 1 809,0 1 653,1
Spesifikasjon likvider 31.12    
Kontanter 30,4 28,7
Bankinnskudd 1 439,9 1 274,7
Finansielle plasseringer 338,8 349,7
Sum likvider 1 809,0 1 653,1
Resultat før vinmonopolavgift 211,6 117,2
Gevinst ved salg av driftsmidler -17,0 -0,1
Ordinære av- og nedskrivinger 58,7 54,6
Betalbar vinmonopolavgift -43,9 -50,9
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -63,6 60,4
Overskuddsandel -48,3 -70,4
*) Tilført fra årets virksomhet 97,6 110,8